ชมรมพลพรรครักประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. พัฒนาองค์ความรู้ในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยให้การศึกษาและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล และการวิจัยเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. เป็นหน่วยประสานงานทางวิชาการ และเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
2. อาจารย์ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล
3. นายพงศกร สวัสดิ์มาก

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวรติยากร ติระวัฒน์ ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวกาญจนา อดใจ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมพลพรรครักประชาธิปไตย

58003362109 นางสาวจิราพรรณ หลำพุก
58003362206 นางสาวทิพวัลย์ นิลทรัพย์
58003362196 นางสาว ปนัดดา ปราบรัตน์
58003362183 น.ส.รติยากร ติระวัฒน์
58003362197 นางสาวศศิพิมพ์ หาญสุวรรณ
58003362159 กาญจนา อดใจ
58003362152 นางสาวอัตติมา อินทสวัสดิ์
58003362184 น.ส.สุวีณา นันท์ตา
58003362163 นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน์
58003362163 นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน์
59003665039 นางสาวทิพย์นภา .พรมรัตน์
59003665008 นางสาวธีราพร บุญตูบ
59003665023 นายธีรุต สื่อสุวรรณ
58003362171 นางสาวณัฐชริกา เกตุคล้าย
58003362189 นางสาวจริยา สุระเสนา
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
57003405124 นายเชิดศักดิ์ พึ่งวิกรัย
57003362179 นายกฤษณพงษ์ นวนเท่า
58003362191 นางสาวเทวิกา เผือกแก้ว
58003362172 นางสาว อารีรัตน์ รักอยู่
58003362181 นางสาว อาทิตยา ชมชื่น
58003362176 นายนิรุธ หมื่นสุนทร
580003362157 นางสาวนภสร อุ่นแล่
58003362186 นางสาวสุภาภรณ์ สว่างอารมย์
58003362207 นางสาวสุภาวรรณ. วอทอง
58003362207 นางสาวสุภาวรรณ. วอทอง
58003362187 นาย กฤษณชัย ปิ่นนาค
58003362165 นางสาวบุษยมาศ หนวดหอม
58003362198 นายสมโภช ขลุ่ยโนรี
58003362164 นายภาณุพงศ์ สุดเสมอใจ
58003362180 นาย ธนพล ยังให้ผล
59003665021 นางสาวปิยธิดา ขจัดภัย
58003666057 นางสาวธมลวรรณ ศิริโสภาพงษ์
57003362032 นายณัฐพล นุ่มเจริญ
58003362204 นางสาวมณฑกานต์ กุศล
58003362103 นายกิตินันท์ ลิเซ็น
57003362193 นางสาวปวีณา แก้วทรัพย์
57003362132 นางสาวขนิษฐา ชาริโต
57003362036 นางสาวนารี อยู่คง
57003362121 นางสาวเมธินี ภาษิต
58003362095 นางสาวเมธาวี เสือแสง
58003362092 นางสาวสุภาวดี ร้อยสา
58003362069 นางสาวผกามาศ นวนิตย์วรานนท์
57003362125 นางสาวคัทลียา เปรมวินัย
57003362195 นางสาวธัญชนก เอมเปีย
57003362194 นางสาวสมัชญา หวันทา
59003116006 นางสาวอารดา บุญสร้าง
59003116041 นางสาวอรอุมา ศรีชุมพล
57003362127 นายธนากร ธรรมธร
57003362123 นางสาวสุกัญญา กุยสุวรรณ
57003362128 นายสิทธิชัย เจริญพร
57003362038 นาย สามารถ เลิศรัศมีมาลา
57003362022 นายธวัชศิลป์ แซ่ตั้น
57003362109 ศรินยา ธงทองทิพย์
57003362112 อุทิศ พาสันเทียะ
57003362119 นายสหชัย ลาภูเขียว
57003362184 นายกิตติวัติ สุมังษา
57003362033 นายวิฑูรย์ คำมาตย์
57003362189 นางสาวศิรินาถ นิรไพร
57003362183 นางสาวสิริยาพร เหล็งศิร
57003362026 นางสาวแสงสุนีย์ ทานะมัย
57003362135 นางสาวพัชรี รักษาพล
57003362130 นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน์
58003362082 นายไวทยา หมายดี
57003362103 โยธิน ไผ่สมบูรณ์
57003362118 นางสาวจิราภรณ์. นิธิแพรทอง
57003362118 นางสาวจิราภรณ์. นิธิแพรทอง
57003362115 นางสาวปาริตา สุริฉาย
57003362025 นางสาวอรณี เทพทอง
57003362099 นางสาวปรียาพร สิงแก้ว
59003666050 นางสาวธนพร สุขเจริญ
59003666050 นางสาวธนพร สุขเจริญ
59003665034 นางสาวธิตาพรรณ อรุณรุมแสง
59003665035 นางสาวสอนศรี บุญสร้าง
59003665035 นางสาวสอนศรี บุญสร้าง
59003665024 น.ส กุลปริยา บุญยะศรี
59003665024 กุลปริยา บุญยะศรี
59003665034 นางสาวธิตาพรรณ อรุณรุมแสง
59003665006 นาย ณัฐวุฒิ สมาน
58003362156 นางสาว ณัฐกานต์ มิตรพระพันธ์
58003362153 นางสาวเนตรนภา ขวัญข้าว
58003362074 นางสาวพัทราพร บุญสิทธิ์
57003362120 นายธิติพงศ์ บัวอุดม
57003362120 นายธิติพงศ์ บัวอุดม
58003362203 นางสาวน้ำฝน ใจตรง
59003116018 นางสาวพิจิตรา พิมทา
59003116017 พลอยมณี มิ่งพฤกษ์
59003116045 นางสาวปิยมาศ สิทธิสีหา
57003362002 นางสาว เฟื่องลดา. จันทรา
57003362077 นางสาว ชญานี มีห่อข้าว
57003362076 นางสาว ธิดารัตน์ พาลาหาญ
57003362005 นางสาวชุติมา ไชยเทศ
57003362170 นางสาวดวงกมล แจ้งใจ
57003362011 นางสาวจีรวรรณ เสน่หา
57003362108 นางสาวกาญจนา คะวิลัย
58003257017 นางสาวจณิตตา โพธิ์สาวัง
57003362182 นางสาวปภัสรา มะลิเครือ
59003362085 นาย ณัฐวัตร จารุสมบัติ
58003362110 นายญาณวุฒิ ดีคำไฮ
57003269029 นาย ปิยธร เพิ่มพูล
59003498030 นางสาวเนตรดาว หมอกเจริญ
59003498024 นางสาวศิริลักษณ์ เกษมสุข
59003498013 นางสาวจิราพร ก้อนดิน
59003498022 นางสาวฐิตาภรณ์ สาโรจน์
57003362013 นางสาว อัสมา มะติมุ
57003362097 กฤษณะ จันทร์ศิริ
57003270015 นายคัมภีร์ เพ็ชร์ผุดผ่อง
59003498017 นางสาวมาริสา ธานี
57003405189 นายอิทธิพล มาหาธนานันท์
57003212036 นาย วีรยุทธ ลายกระบิล
57003405188 นางสาวจันทกานต์ กิติวิริยะชัย
57003212141 นายมนัส เพียรพรต
57003212118 นางสาวพิมพกานต์ ยิ่งร่งเรือง
57003212112 นาย นวพล ลิ้มถาวรรัตน์
57003212128 นางสาว สุนิสา บุญคีรี
57003212025 นางสาววรรธกานต์ ปิ่นแก้ว
57003212164 นางสาวริญญ์นภัส รัตน์พงศานนท์
57003212220 นางสาวมัลลิกา ดารี
58003155027 นางสาวทิพยาภรณ์ สืบนุกูล
58003212103 นางสาว พัชราภรณ์ ทองเจริญ
57003362174 นส.นันทิตา อารีราษฎร์
58003362035 นายอนุรักษ์ แพน้อย
57003405001 นางสาว นาตยา เกตุมา
59003353009 นางสาวณัฐธิดา อินทร์โพธิ์
59003362004 นางสาว จันทนี จุลศรีไกรวัล
59003362029 นางสาวธนภร ประดิษฐศร
59003362028 นางสาวชลิตา ไทยเจริญ
59003362019 นางสาว เสาวภาคย์ ผาสุข
59003362019 นางสาว เสาวภาคย์ ผาสุข
59003362003 นางสาวธุมาวดี แดงมณี
59003362005 นางสาว ปานิสา จั่นเจริญ
57003362117 นาย มนตรี เมืองแก้ว
57003212047 นางสาวก่ญจนา นูสาลี
57003116024 นางสาวปวีณา แก้วไชย
57003212143 นางสาวปาณิศรา สุภีร
57003212022 นางสาวโสภา มิ่งเจริญ
57003405099 นางสาวรุจิรา อาจเอี่ยม
57003212023 อนัญญา รุ่งเสรีรัช
57003405092 นางสาวนิภาภรณ์ ขุนพลพิทักษ์
57003116025 นางสาวสุกัญญา พลหล้า
57003405080 นางสาว อิสรา มลประเสริฐ
57003405106 นางสาวกัญญาณัฐ. ไชยอุดม
59003666067 นางสาวสุธัญญา สีหามาตย์
58003212095 นางสาวปองขวัญ ช่างคิด
58003212096 นางสาวสุณิศา ตรัสรู้
57003362106 สมพร บุญเกิดมา
59003362021 นายกิตติพงศ์ เอี้ยววัฒนา
59003666053 นาย ณัฐพล ประจำภพ
59003666066 นายมนัสวิน ประเสริฐสม
59003362065 นางสาวสาวิตรี บุญตวง
57003362096 นายสุรศักดิ์ นาคสนอง
59003666057 นาย พงศกร คงถาวร
60003362042 นางสาววรรณวลี ศรีอินกิจ
59003362152 นางสาว นิรชา ไวมือ
59003362053 นางสาวศิริพร สำเริง
59003362067 นางสาวณัฐรุจา นุชนาบี
59003666057 นาย พงศกร คงถาวร
57003372005 นายกิตติพัฒน์ ทองสุวรรณ
58003362071 นายสิทธิกร ปานพูล
59003362053 นางสาวศิริพร สำเริง
60003257008 นายพงศธร จุมวงษ์
59003666076 นาย วิชรัตน์ รัตนโชติ
59003362069 นางสาว อุดมพร วนะภูตอ
58003362135 นายเลอพงศ์ สุขขะ
58003218011 ฉัตรติยา ประดิษฐธรรม
59003666007 นางสาว ชุติมา อินทร์ศักดิ์ดา
58003362071 นายสิทธิกร ปานพูล
59003666009 นางสาว อภิญญา วรรณสวัสดิ์
59003362062 นางสาวลัดดาวัลย์ พันพิพัฒน์
57003362016 นาย ธนวัฒน์ ทองดี
59003666047 นายมารุตพงศ์ สกุลนาค
58003218025 นางสาวกนกวรรณ นิราศรี
59003666018 น.ส.เกวรินทร์ ชัยชะนะ
59003666047 นายมารุตพงศ์ สกุลนาค
59003362121 นางสาวผกามาศ หมื่นจำนงค์
59003666020 นางสาว จารุภรณ์ จันทร
59003362127 นายอนุวัตร อยู่เย็น
59003362058 นางสาว วาสนา รักแดง
58003155025 นางสาวอภิชญา ใบใหญ่
58003155025 นางสาวอภิชญา ใบใหญ่
58003492013 อมรรัตน์ สมนึก
59003666017 สุณิตา ศุภฤทธิ์
59003362070 นางสาวชาริณี มะลาพิมพ์
58003362073 นางสาวณัฐธิกานต์ บุญเจริญ
58003362019 นายพีรพล ชัยยม
57003362081 นายเอกวัฒน์ บุญวัฒน์
59003362146 นางสาวนัชชา ด่านจับกุม
59003362121 นางสาวผกามาศ หมื่นจำนงค์
56003362217 นางสาวปนิดา สนธิสาคร
58003362038 นายกฤษดา ลิ้มประเสริฐ
6000336214 นางสาวญาณิศา เขียวธง
58003362089 นางสาววลัยพร เมืองสีดา
58003362100 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐ
59003362135 นาย กฤตนัย จันดี
58003362059 นางสาวศิริรัตน์ ธรรมบุตร
58003362091 นางสาวจารุวรรณ คำสีลา
58003362115 นางสาวนวพร แซ่ตั๊น
58003362025 นายพลากร สมบูรณ์
59003498044 นางสาวลักขณา สุริยวงษ์
58003362093 นางสาวปวีณา วันนิ
58003362005 นางสาวสุกานต์ดา ณ รังษี
59003362108 นางสาว เสาวภา แซ่กอ
58003362046 นาย สุเทพ เจริญรัตน์
58003362044 นาย เชาวลิต สุขโสภณ
57003116006 อัจฉรา. เพ็ญศรี
58003362117 นางสาวลลิตา บุญเจือ
59003362084 นางสาวดาริกา โซ๊ะเลาะ
59003362107 นางสาววราภรณ์ ทับทิม
58003362009 นางสาววิภาวรรณ์ ภู่โต๊ะยา
59003362123 นางสาวปาละวรรณ สัตยากุล
57003116053 นางสาวชลิดา กลิ่นนวลกมล
57003116006 อัจฉรา. เพ็ญศรี
58003362048 นางสาวญาตินันท์ กีรติทวีศักดิ์
58003362047 นางสาวปวีณา ภิรมย์ศรี
57003116021 นางสาวกาญจนา เมธารัตนากูล
58003362016 นางสาวกาญจนาภรณ์ ชุมนุมชาติ
59003257021 นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร
59003666035 นาย ศิวนารถ สุวรรณ์
59003362046 นางสาว พัชรพร วิเท
58003362049 นางสาวกานต์จรัตน์ ครบกลาง
57003257031 นางสาวชลธิชา คำช่วย
57003362072 นางสาวปิยวรรณ จูมจันทร์
57003362078 น.ส.นิรมล แป้งทา
58003362077 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีษะเกษ
58003362084 นางสาวขวัญใจ พิมวันนา
58003665003 นาย กิตติศักดิ์ อินรอด
58003212121 ศิริลักษณ์ แกล้วกล้า
58003288006 บริบูรณ์ นามวงษ์
59003353012 กัญฐมณี มังกรแก้ว
58003666064 นางสาวอรญา วารินทร์
59003666064 นางสาว ธันย์ชนก อินทมาพลอย
57003116011 นางสาวพัชญา รัตนรักษ์
58003362062 นางสาววีรวรรณ นากเกิด
58003362065 นางสาว พิไลวรรณ มั่งเจริญ
57003116012 นางสาวอรณิช คงศิริ
57003212226 นาย ศิวภัค กิจสำราญ
57003362171 นาย ยงยศ คงเจริญ
58003665025 นายสกุลศักดิ์ ศักดิ์สกุลเกียรติ
57003367009 นางสาวจารุสรรณ์ อารีรักษากุล
57003257004 นาวสาว ชุติมา เจริญช่าง
59003362136 นางสาวญาณิษา วิโรจน์ภัย
59003362130 นางสาวน้ำฟ้า สำราญสุข
59003362130 นางสาวน้ำฟ้า สำราญสุข
59003362130 นางสาวน้ำฟ้า สำราญสุข
58003362037 นาย ธงชัย พรมที
57003362018 นางสาวสุนิดา ก้อนพรหม
60003362048 นางสาว วรพรรณ คมคาย
60003362085 นางสาวรุ่งนภา สีทาบ
60003362056 นางสาวปานรวี สุขทน
60003326080 นางสาวมนตร์ไพลิน ทองอยู่เจริญ
57003362009 นายธีรวุธ เจริญสุขรุ่งเรือง
58003665046 นางสาวสุวิภารัตนา โกศล
59003362078 นางสาวรัชนีวรรณ. นาคสมบูรณ์
59003362024 นางสาว สุกัญญา คร้ายเกษร
60003362054 นางสาววรพรรณ ณีวงศ์
60003362021 นางสาวพีรยา สุวรรณ์ฉวี
60003362005 นางสาวญาดา โกปาก
60003362004 นางสาวธัญลักษณ์ สายทองคำ
60003362049 นางสาวอทิตยา ติละบาล
60003362019 ปนัดดา คำครอง
59003498050 นางสาวเกวลี ศิริงาม
59003153006 นายณรงค์ศักดิ์ เลิศศิริ
59003362156 นางสาวภัสสร งามดี
59003362155 นางสาวศศิภา เพิ่งพิศ
59003665029 นางสาว ธัญญาลักษณ์ แสงฮวด
60003362029 นางสาวกิตติภา พรมชมภู
58003362112 นางสาวเสาวนี แก้วจันดา
59003362010 นาย กฤษดา แซ่โง้ว
60003362035 นางสาวดวงหทัย ทะนงค์
59003362050 นางอนุวัตร แก้วชา
59003362002 นางสาวสุกัญญา คลัดซิวา
59003362031 นางสาวชลิษา ไชยณรงค์
59003362011 นายอิทธิพล เทพกร
59003362011 นายอิทธิพล เทพกร
59003362157 นางสาวอมรรัตน์ สมบูรณ์
59003362025 นางสาวขวัญชนก จุมจันทร์
59003362001 นางสาวสุพัตรา มาณพ
58003212134 นางสาว ชนนิกานต์ หอมหุล
59003362049 นายสุนทร ฉ่ำสมบุญ
59003362151 นาย กิตติพันธ์ สถาวร
59003362045 อภินันท์ คณะวรรณ
57003270008 นาย ศายุธ ชาบำเหน็จ