ชมรมรวมพลคนอาสา

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษารู้จักคิดและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อจัดกิจกรรมสอนหนังสือเพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน และจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
5. เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในชุมชนและท้องถิ่้น โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์เนติมา พัฒนกุล
2. อาจารย์ธิดารัตน์ กันทิสา

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นายปริญญา สิทธิปลื้ม ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวพลอยไพลินทร์ เพ็ชรอินทร์ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมรวมพลคนอาสา

59003171028 นายอิสรพงษ์ อุปชีวะ
59003171043 นางสาวหทัยภัทร จันทร์กระจ่าง
59003171015 นายจตุรงค์ อ่อนศิลา
60003155059 นางสาว ชลธิชา จันทร์คลาย
60003155040 นางสาวเจนจิรา เสนาวงค์
60003155037 นางสาว พิไลวรรณ แสนเสนาะ
60003116011 นางสาวบุศยรัตน์ ทวีไชยพันธ์
59003219014 นางสาวรสิตา สุขผล
59003219015 นาสาวจุฬารัตน์ เพียซุย
59003219013 นางสาววรัญญา ทุมมานอก
58003155034 นายปริญญา สิทธิปลื้ม
60003665029 นางสาว ไอศวรรย์ ทองยืน
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003665033 นางสาวกนกวรรณ มีคลองแบ่ง
58003155030 นางสาว วรรณาพร ศรีชาญ
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
58003155008 นางสาวดาราพร ลพพื้น
58003155032 นางสาวนิภาภรณ์ พุทธรักษา
58003155016 นางสาวฉัตราภรณ์ ขำวิชัย
57003155059 นายอธิวัฒน์ พันธ์ขาว
59003257040 นาย ธีรพล ทองประสาน
58003155014 นางสาวสุกัญญา แซ่โล้ว
58003155033 นางสาวรัญชนา มังกรงาม
58003155019 นางสาว ชินาภรณ์ โตวา
58003155004 นางสาวสุธิดา จำปาทอง
58003155017 นางสาวกนกวรรณ นาวาพนม
58003155001 นางสาวสายน้ำผึ้ง สุขมา
59003257032 นางสาว ปนัดดา นนทศรี
60003665011 นางสาว วรพรรณ จันทรังษ์
59003348001 นายสุริยันต์ ช่างแกะ
60003665017 นางสาวสุพรรษา บุญครุฑ
58003155011 นางสาวพลอยไพรินทร์ เพ็ชรอินทร์
58003155011 นางสาวพลอยไพรินทร์ เพ็ชรอินทร์
58003353001 น.ส.ณัฐชฎิล อ้วนแก้ว
58003155007 นางสาวจัสมิน มูฮำหมัด
58003155005 นางสาวกชกร และลง
58003155006 นางสาวนัสลินย์ ดาแหม็ง
59003155001 นางสาวณัฐชา พาลี
59003155064 นางสาวปัทมา ไกรศรี
58003155010 นางสาวปภัสสร ปรินเเคน
59003534005 นางสาว ณัฐณิชา สว่างทิตย์
60003534058 นางสาว ณัฐวรรณ เกตุเกล้า
59003201021 นางสาว สุวิภา จิตรบรรจง
59003534002 นางสาว สิตา ดุสิดา
58003155021 นางสาวยุพา ศรีสุข
59003534003 นางสาว นิตยา เชิดหนองผือ
59003212036 นางสาวธนัญญา สิงหวัตร์
59003212037 นางสาวพลอยไพลิน ธาราดล
59003212035 นางสาวปัญฑิตา วงษ์อธิคมรัตน์
60003534004 นางสาวอวยพร พุ่มพุก
58003116026 นางสาว สุนิตา โต๊ะสมัน
60003534029 นางสาวเฉลิมขวัญ เงินคำ
59003155024 นางสาวปวีณา ดุลยะสิทธิ์
60003665013 นาย มงคลชัย สุขกลิ่น
59003155043 นางสาวศุธินันท์ สุขเสนา
59003155048 นางสาวนฤมล เบ้าโชติ
60003155002 นางสาวกัลยรัตน์ ทองระอา
58003126031 นางสาวกุลวรา. กาญจนสุธา
60003155010 นางสาวภาณุมาส ถีสูงเนิน
60003534011 นาย ธรรมสรณ์ แสงเวช
59003158024 ประภัสสร แก้วกิริยา
59003155030 นางสาวสุดารัตน์ หิรัญญากร
59003155030 นางสาวสุดารัตน์ หิรัญญากร
59003158024 ประภัสสร แก้วกิริยา
59003171004 เยาวลักษณ์ ไชยชาติ
59003171014 นายหาญณรงค์ สว่างยิ่ง
60003171025 นางสาวณัฎฐณิชา คงศักดิ์
59003155062 นางสาวรจจรินทร์ จันทฤทธิ์
59003155063 นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์แย้ม
59003155003 นางสาวกนกพร นิยม
60003155060 นางสาวศิริวรรณ พิมพ์วัน
59003155034 นางสาวรุ่งทิวา แซ่ตั๊น
59003155021 นางสาว ภารดี หมอยาดี
59003155037 นางสาววรัญญา ฆ้องเล็ก
60003155073 นางสาวเจนจิรา ผดุงเดช
60003155009 นายเจษฎาพร นาสมใจ
60003155015 นางสาวกันยารัตน์ สิทธิมโน
60003155021 นางสาวชลกานต์ เล็กศิริ
60003155072 นางสาวปิ่นมนัส กระจ่างมล
60003155008 นายอภิเชษฐ์ สีหนองโคตร
60003155023 นายธีรเจต เเซ่ตั้น
60003155020 นางสาวชุตินันท์ ทรัพย์อุดม
59003155013 กนกวรรณ ถวิลวงค์
59003155013 กนกวรรณ ถวิลวงค์
59003155026 น. ส. วรรณิดา ศิลาเลิศ
59003155040 นางสาวธัญชนก อาษาศรี
59003155016 นางสาวนีรภา วังเย็น
60003155026 นางสาว ณัฐณิชา สิทธิพล
59003155044 นางสาวนีรชา วังเย็น
60003155027 นางสาวสุนิสา เนตรทอง
60003155018 นางสาวภิญณพัชญ์ คุณสวัสดิ์
60003155003 นางสาวชนัญญา เร๊าะเน๊าะ
60003155012 นางสาวปนัดดา งามเฉลียว
60003155011 นางสาวเนตรนภา นงนุช
58003353037 นางสาวปาริชาติ แสนหมุด
60003270079 นางสาวรุ่งทิพย์ พลเภา
59003155053 นางสาว นฤมล ปลื้มสามเณร
60003270078 นางสาววีรยา บุญสมทบ
60003270011 นางสาวนารีรัตน์ ชาวคูเวียง
60003270011 นางสาวณดาพัณ รัตโนปกรณ์
6003270075 นางสาวมนัสวี หมอกกลั่น
60003534012 นาย ชัยวัฒน์ สำเริง
60003534004 นางสาวอวยพร พุ่มพุก
60003534056 นาย ชุติศรณ์ กิตติ์ธัญญากูล
60003534058 นางสาว ณัฐวรรณ เกตุเกล้า
60003534054 นายนัฐวุธ ทองคำ
59003155061 นางสาววรรณวิภา เอี่ยมพิพัด
60003534062 นายตรีรัตน์ สิถิระบุตร
60003155019 นางสาวภัทรภร ทัตธนภาธร
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003155032 นางสาวณัฐณิชา จันทร์กระจ่าง
60003155047 นางสาว วรามล นุชน้อย
59003235001 นาย อิฐทิพร พุ่มพวง
60003155046 นางสาวอารียา สุธรรมมา
60003155043 นางสาวพัณณิตา บุญทรง
60003534010 นายอิทธิศักดิ์ ฉัตรทวีพัฒน์
60003201005 วิมลณัฐ ประวัติ
60003201026 นางสาวสุภาพร มัจฉา
60003201026 นางสาวสุภาพร มัจฉา
60003155013 นายธนพงษ์ ธนาคุณ
58003155024 นางสาวจันทกานต์ สุกใส
60003212140 นางสาวสุนิตา เคนรัง
60003155016 นางสาวสุชาดา เคนรัง
60003116001 นางสาวชนิตา วันสวัสดิ์
60003116014 นางสาวยายีกา ย่านสากล
60003116005 นางสาวจารุวรรณ แก้วหานาถ
60003116002 นางสาวจิรภิญญา เสียงเสนาะ
60003116015 นางสาวเรณุกา แจ่มจำรัส
60003116003 นางสาวภัทรชรินทร์ โกสินทร์
60003116016 นางสาวศิริรัตน์ สีแดง
59003155046 นาย วัชพล คำวงษ์
60003155031 นางสาว วิมลรัตน์ ป่ากว้าง
59003201017 นางสาวอภิลดา หาญณรงค์
59003155035 นางสาวนันทวัน สุวรรณะ
59003155007 นางสาวปิยนุช ลินลา
59003155059 นางสาวศุกร์วนา ทรงศรี
60003155025 นางสาวพิมพ์ทอง ทองเฟื่อง
60003155007 นางสาว กัลยกร นามศรีพร
59003212106 นางสาวจันทร์ปรียา พูลสวัสดิ์
59003212080 นางสาวจินดารัตน์ นามโนรินทร์
59003212108 นางสาวพรนิภา เฒ่าทอง
59003212114 นางสาวอรวรรยา จูมแพง
59003212082 นางสาวจิตตินัฏฐ์ เสาวัง
60003263025 นายอดิศักดิ์ สวนดอกไม้
60003212033 นางสาวอัญชนา จ้อยเปลี่ยน
60003155034 นางสาว ธิดาพร อ่อนนุ่ม
57003405124 นายเชิดศักดิ์ พึ่งวิกรัย
60003155030 นางสาวธิดารัตน์ ใจบุญ
60003155054 นางสาวนพวรรณ ศรีรัตนโช
59003155011 นางสาว วรรณนิภา สุขประสงค์
60003155066 นางสาวอรวรรณ ประกายแก้ว
60003155066 นางสาวอรวรรณ ประกายแก้ว
59003155060 นายภควัต บัวบาล
60003155053 นางสาวสตรีรัตน์ พูลชะนะ
60003155051 นางสาวประภา สุทธิประภา
60003155051 นางสาวประภา สุทธิประภา
59003155060 นายภควัต บัวบาล
60003155045 นางสาวอนัญญา พลเยี่ยม
60003155045 นางสาวอนัญญา พลเยี่ยม
60003155048 นาย ธนกร สุขรุ่ง
59003155006 นายกิตติ อัมพรมหา
60003155081 นางสาว สาวิตรี เต๊ะซัน
60003155081 นางสาว สาวิตรี เต๊ะซัน
60003155081 นางสาว สาวิตรี เต๊ะซัน
60003116021 นางสาวจิราภรณ์ พยัคฆพงษ์
60003116061 นางสาว สุพรรษา นะเรศ
60003116009 นางสาวชลธิชา ประกายสันติ
60003116013 นางสาววฐิตา รอดสำราญ
60003116069 นางสาวพรพิมล กุลชอนสถิตย์
60003155057 นางสาวศิรินภากานต์ แช่มประสงค์
60003155057 นางสาวศิรินภากานต์ แช่มประสงค์
60003212150 นางสาว นิตยา กิจจา
59003155042 นางสาว อิสราภรณ์ กล่อมบุญ
59003155005 นายวริทธินันท์ จูสวัสดิ์
59003155005 นายวริทธินันท์ จูสวัสดิ์
59003155057 นางสาว กมลรัตน์. ปาละทา
60003212027 นางสาวเนตรชนก รื่นรมย์
59003155050 นางสาว ธัญญลักษณ์ นพแก้ว
60003212022 นางสาว กนกศรี ใหม่จันดี
60003212107 นางสาวเบญจรัตน์ เชิดชู
59003155051 นางสาวเจือทิพย์ อนุวาน
59003155052 นางสาวการเกตุ คงประจักษ์
57003155011 นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์
59003155036 นางสาวอภิญญา อรอ่อน
57003155025 นางสาวกนกวรรณ ถินสูงเนิน
57003155024 นางสาวสิรินันท์ มหาดไทย
1240400100858 นางสาวศิริวรรณ อินทรักษ์
60003155067 นางสาวปาริฉัตร บุญเรือง
60003155067 นางสาวปาริฉัตร บุญเรือง
60003155067 นางสาวปาริฉัตร บุญเรือง
58003155002 นางสาวจันทร์ธิดา คงงาม
57003155004 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์สวัสดิ์
59003155002 นางสาวจุฑามาศ จาบกุล
60003212028 นางสาวดวงพร หลงสิงห์
57003155022 นางสาว ลภัสรดา ชื่นเก
59003155025 นายอนันต์ จันทร์เขียว
57003155060 นางสาวพรประทีป สร้อยมณีวรรณ์
60003155056 นางสาวจันทกานต์ คำอ้าย
60003155056 นางสาวจันทกานต์ คำอ้าย
60003155033 นางสาววาสนา วงค์สัมฤทธิ์
60003212040 นายพรเทพ จันทร์โต
60003212041 นาย เดชา นาบุญมี
57003155029 นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง
59003155049 นางสาวพจนีย์ ดิเจริญ
59003155033 จีระดา วรพุฒ
60003212019 นางสาวอทิติยา โอจันทร์
60003212019 นางสาวอทิติยา โอจันทร์
60003155035 นางสาวศุภกาญจน์ สุขมั่น
57003155020 นางสาวศิริวรรณ ยุบลพันธุ์
57003155020 นางสาวศิริวรรณ ยุบลพันธุ์
59003218018 นางสาว เอมอัชนา แซ่ปัง
59003212010 นางสาวนลินี เอี่ยมสวัสดิ์
59003218018 นางสาวเอมอัชนา แซ่ปัง
59003212011 นางสาวไอลดา บินยามัน
59003212014 นางสาวกันทิมา แน่นนันท์
59003212011 นางสาวไอลดา บินยามัน
60003155075 นายชิดชนก ชิดปลัด
60003257035 นางสาว ธมนวรรณ คำพันธ์
60003212166 นางสาวโชติรส โมราราย
60003212125 นางสาวสร้อยกมล บำเพ็ญกิจ
60003212119 นางสาวสายฝน หงษ์แก้ว
60003257035 นางสาว ธมนวรรณ คำพันธ์
59003155038 นางสาวขนิษฐา พิทักษ์ทงคล
60003212055 นางสาวณัฐกุล แสงทับทิม
59003534036 นายอัคร อัครไมตรี
60003116024 นางสาว อรปรียา แสนเดช
59003218017 นางสาวศศิวิมล จงจัด
60003212112 นางสาวสุภาวดี หวันหวา
60003534007 นางสาวภาวิณี โพธิ์ศรี
57003155002 นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ
59003120037 นางสาวนัทธมน วิริยะพงษ์
59003120039 นางสาวภาวิกา เดชกิจ
59003212040 นางสาวกมลชนกรติมาชัยกุล
58003212055 นางสาว หนึ่งฤทัย นาคูณ
60003116067 นางสาว ราตรี จ้อยศิริ
58003219012 นางสาวสโรชา สมคิด
58003219009 นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น
58003268011 นาย ธวัชชัย พันธ์ขุนทด
58003218019 นางสาวศศิภา บัวทอง
58003218030 นางสาวลลิตา มาฤษี
58003218004 นางสาวสมฤทัย ละเต็บซัน
58003219021 นางสาวอรญา เรืองโภชน์
58003219008 นางสาวณัฐธิดา แสะสาร
58003218027 นายปฏิภาณ พันธ์ขุนทด
60003155067 นางสาวปาริฉัตร บุญเรือง
58003219016 นางสาวเวนิกา สีลาเกิ่ง
59003257041 นฤดล ยุบลพันธุ์
59003270008 บดินทร์เดช สร้อยสูงเนิน
58003219001 นางสาวมาลีวัลย์ สะและหมัด
60003161063 นางสาวธัญญารัตน์ สว่างกุล
60003155050 นางสาวนุศรา จันทะกุล
60003161048 นาวสาวนันทนา โถยอด
59003120020 นางสาวเมธินี ตุลาคม
60003155006 นางสาว จันทิมา ยาชะโลม
60003155024 นางสาวกุลธิดา หมื่นหาญ
60003490085 นางสาวสุทธิดา แสงศรี
58003666057 นางสาวธมลวรรณ ศิริโสภาพงษ์
59003353009 นางสาวณัฐธิดา อินทร์โพธิ์
58003345008 นางสาววัชราภรณ์ จันทศร
59003212084 นางสาวปิยวรรณ รักษา
59003212006 นางสาวบุษกร ศรีสุโข
57003155012 นางสาววิภาวดี หมายมั่น
57003155040 นางสาวเจนจิรา จักร์แก้ว
57003269023 นางาสาว พรธิภา มะลาพิมพ์
60003212101 นางสาวณัฐกานท์ บุตรวงษ์
58003219004 ชลธิชา ภาวะพงษ์
60003362010 นาย ครรชิต เส็งเจริญ
59003120006 อรทัย กลักย้อม
59003120030 นางสาวลลิดา ราชสมบัติ
59003120006 นางสาวอรทัย กลักย้อม
60003212036 นางสาวสุทธิลักษณ์ เชื้อสาย
57003259005 นาย วรายุทธ แย้มศิริ
57003259010 นางสาว นารีรัตน์ เกิดขาว
57003259020 นางสาวจิราพร บุณมี
60003534061 นายเกียรติชัย วงค์กำภู
57003259018 นาย พงศธร กัณเจียก
57003362032 นายณัฐพล นุ่มเจริญ
60003137042 นางสาวเครือศรี เมืองแพน
58003367026 นางสาวมณฑาทิพย์ จตุรพรเจริญยิ่ง
58003367034 นางสาวพนัชกร อยู่สะบาย
58003367026 นางสาวมณฑาทิพย์ จตุรพรเจริญยิ่ง
58003367001 นางสาวพรรณกาญจน์ พันธ์ธรรม
60003212123 นางสาววรรณา แก้วหัสดี
58003367016 นางสาววรรณศิริ ทองพูล
59003367005 ปราโมช รวมทรัพย์
59003367016 นาย กฤษปภณ ธนะภิญโญยศ
59003367008 นายธัญชนิต นรินทรกุล ณ อยุธยา
58003367022 นางสาวเบญจวรรณ บุญชัง
59003367009 นางสาวคณาพร หนูเหลือง
59003367001 นางสาว ผกาวรรณ เงินสัจจา
58003367023 นาย รัก บุญวัฒนกล
59003367004 นางสาวนิษฐาสนันต์ โพธิ์นะรา
59003155008 นางสาวอารยา จิตร์สุภา
59003367006 นางสาวอภิญญา ขันธิกุล
59003252003 นางสาวปริญญาภรณ์ องแบบ
59003367017 นายพชร ธิติมูล
59003367007 นางสาวภัทษรา สีกุหลาบ
60003490133 นางสาวคณิตา อิ่มสอาด
57003362132 นางสาวขนิษฐา ชาริโต
57003362036 นางสาวนารี อยู่คง
57003362121 นางสาวเมธินี ภาษิต
60003409106 นางสาวจิราพร ทองพู
60003490045 นางสาวธิดารัตน์ สีกลิ่นหอม
60003490042 นางสาวชลธิชา ทองพลี
60003490046 นางสาววรรณภา วิเศษกุล
60003490045 นางสาวธิดารัตน์ สีกลิ่นหอม
57003212017 กรรณิการ์ ผ่องศรี
57003212136 รุ่งนภา จันทร์สมปอง
57003212125 พัสวี คมขำ
58003367015 นางสาวสุวิมล สำเร็จศิลป์
57003362125 นางสาวคัทลียา เปรมวินัย
57003362195 นางสาวธัญชนก เอมเปีย
57003362194 นางสาวสมัชญา หวันทา
58003353024 นางสาวธีรรินทร์ รักษ์มงคลกิตติ์
58003212106 นางสาว ธวัลหทัย เกตุมาก
58003212090 นางสาว สุภาภณ์ ปักกะสัง
58003212090 นางสาว สุภาภณ์ ปักกะสัง
58003212073 นาสาวศิริลักษณ์ ใจใหญ่
58003212089 นางสาวกาญจนา ทุ่งส่วย
58003270029 นายณรงค์ศักดิ์ กันเรือน
58003212093 นางสาว นตพร ตาลน้อย
58003212072 นางสาวกมลรัตน์ ใจช่วย
58003212107 นางสาว วันทนา พานิชอัตรา
58003212009 นางสาวณิรัชฎา บัวทอง
58003212047 นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต์
59003218020 นางสาววลีพร ขวัญมิ่ง
59003218023 อารียา ภาคบุตร
59003218023 อารียา ภาคบุตร
59003218023 อารียา ภาคบุตร
59003218026 นางสาว ณัฐริกา ระเบียบ
59003218020 นางสาววลีพร ขวัญมิ่ง
58003155026 นางสาวพริ้มเพรา อดิเรกศร
58003367009 นางสาวศินรินธาร มงคลพิมพ์
58003212024 นางสาวพรหม พรมตะโก
58003212025 นางสาวสานรุ้ง ลอยรัตน์
58003212026 นางสาวปาริชาต คงวิญญา
58003212037 นางสาวอนุธิดา ระบาย
60003257024 นางสาวณัฐมน ช้างดี
60003257026 นางสาวอัจฉรา ดวงใจ
60003161052 นางสาวภาณุมาศ ศรีสวัสดิ์
60003161033 นางสาวณัฐวรรณ จันทร์ตุ่ย
58003270016 นายพงศภัค เรืองโชติ
58003270010 นายชยุตพงศ์ วโรทัยอังกูร
58003270034 นางสาวปิยะมาศ พรมเพ็ชร
58003270007 นายรุ่งรุจ สินชัย
59003257004 นางสาวปิยาภรณ์ สุขทัศน์
59003257015 นางสาว วาสนา จิตรมั่น
58003244004 พิศิษฐ์ ปานศรี
58003244004 พิศิษฐ์ ปานศรี
58003270005 นาย จักรกฤช โพธิ์ทอง
57003362123 นางสาวสุกัญญา กุยสุวรรณ
58003270002 นายวัชริทร์ วงษ์ตุรัณต์
58003270006 นายสิทธินนท์ ไพศาลธรรม
59003257003 นางสาว ประภัสสร กำเนิดเรือง
59003257024 นาย ธนวันฒ์ วรประสพ
58003270031 นาย อรรถชัย ราชอาษา
59003362092 นางสาว สิริพร เกรียงไกรสิริกุล
59003362153 นางสาว วิภาพร ไวทิภา
59003362098 นางสาว ปวีณา อุโต
60003116068 นางสาว รอวรรณ หงษ์ทอง
59003257023 นางสาวอารีญา บุตรสี
59003367015 นางสาวกนกนิภา บุญมาก
58003153008 นายธนัญชัย โพธิวรรณ
60003534055 นางสาววรรณวิษา. สิมณี
60003534055 นางสาววรรณวิษา. สิมณี
58003270033 นายคมกริช องอาจ
59003367003 นายฤทธิเกียรติ์ กุลเกียรติศักดิ์
58003270011 นายรชต สุระนิน
59003270029 ปุริศ ถิรจิตตานท์
59003155045 นางสาวพรน้ำฝน อยู่เจริญ
59003155012 นางสาวธนัชชา กิตติวงศกร
59003362106 นาสาว จินตราพร ศรีมงคล
59003362109 นางสาว จุฑาทิพย์ เชื้อทอง
59003116024 นางสาวสุณิสา ผิวหอม
58003171009 นายเกียรตินันท์ ลันวงษา
57003158001 นางสาวอรทัย บุญยะนิวาส
60003212050 นางสาวสโรชา เเจ่มจำรัส
57003158023 นางสาวอมรรัตน์ จึงสุขสมสวัสดิ์
58003244008 รณชัย ตะสูงเนิน
59003116003 นางสาวช่อผกา คำเหลา
59003116002 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีเหลือ
57003155065 นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
58003490042 นาย ศุปกิจ แม้นนิล
58003490056 น.ส. อุทัยรัตน์ บุญนาม
58003490058 น.ส. พิมพ์วิภา จำปาน้อย
58003490059 น.ส. สโรชา หงษ์ทอง
58003490062 น.ส.อาริยาพร พลายคง
58003490071 น.ส. ศรุตา มุ่งดำเนินกิจ
58003490079 น.ส. รุ่งนภา โกปัก
58003270019 นายวรโชติ ศรทอง
58003153006 นายสุรทิน โตเจริญ
58003153006 นายสุรทิน โตเจริญ
57003155058 นางสาวอริสรา คงศิริ
60003171006 นางสาวจันทนิภา ตรีวิสูตร
60003171016 นางสาววัลวิภา ศรียงยศ
59003116028 นางสาวไอลดา ดำรงสุสกุล
59003116008 นางสาวมณทิยา ค่าเจริญ
59003116023 นางสาวปรางค์ทิพย์ เสนาจ
57003155064 นางสาวนวลจันทร์ มวยเก่ง
57003155064 นางสาวนวลจันทร์ มวยเก่ง
59003116022 นางสาว ปนัดดา สลับสี
58003219002 นางสาวนัดดาแสงโพธิ์ดา
57003350024 นายอนวัช เสาวดาล
58003268032 นายสัมฤทธิ์ ตันเฮง
60003490094 นางสาวศศิวิมล โชติกร
60003490020 นางสาวนิภาพร มดยงค์
60003490092 นางสาวสุภาวดี ศรีวิไชย
60003490093 น.ส.อาทิตยา สวยลึก
60003490067 นางสาว ณัฐฌา โพธิ์นอก
60003490008 นางสาว นฤมล กุศลจิต
59003161032 นางสาวพนิชนันท์ มิ่งสมร
60003490011 นางสาวพัชราภรณ์ ซิมหลี
57003534014 นาย สมเกียรติ กำเนิดเรือง
58003213131 นางสาวชนกนันท์ สมลักษณ์
58003212091 นางสาว จิตรานุช ศรีหนองคุ้ม
58003212048 นางสาวนุชติกานต์ รักพร้า
58003212064 กลยุทธ เกิดผลมาก
58003212206 แพรวนภา ช่างแกะ
58003212108 นางสาวศกลวรรณ รอดเย็น
59003218007 นางสาวมานิตา อมแก้ว
58003212200 กานต์รวี แคล้วคลาด
59003155039 จุลลดา ยอดเจิรญ
57003492023 นางสาวธิดารัตน์ สายคำเคือง
58003353007 นางสาววรดา ชมดี
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
58003353006 นางสาว เกศเเก้ว ไทยเหียม
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
58003353026 นางสาว ธีราอร รุ่งแหยม
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
59003155056 น.ส.สุนันทา ชมใย
58003116007 นางสาวฐิติมา เข็มมุก
58003116032 นางสาวปัญญาพร พุ่มศิริ
58003116009 นางสาวพัทธิยา พรมพิทักษ์
58003116010 นางสาวณิชกานต์ อุ่นแก้ว
58003490041 น.ส. วรรณวิศา พุทธรักษ์
58003490064 นาย สุรศักดิ์ กิ่งจันทร์
58003490066 น.ส. พรรณนภา เสตา
59003270005 นายสุริยา ชนะภูมิ
59003270011 นาย สิทธิโชค บุญเสริฐ
59003155022 นายพชรพล เพชรคง
59003270040 เจนณรงค์ หวังคล่องกลาง
59003155015 นายนทีธร บุญพุ่ม
57003155044 นางสาว นภาลัย ใบพิมาย
59003534030 นางสาวธนิศร ศรีสุระ
57003155044 นางสาว นภาลัย ใบพิมาย
57003155044 นางสาว นภาลัย ใบพิมาย
59003257030 นางสาวจันจิรา บุญค้ำ
58003270023 นายวโรดม สุวัชระกุลธร
60003161037 นางสาวมณเฑียร นาคเกษม
59003270012 นายภูมิทัต มุ่งหมาย
59003270033 นายอาทิตย์ สาทสิ
59003270045 นายถิรวุฒิ อยู่เย็น
59003153005 นางสาวพียารัตน์ ศรีโพธิ์
59003270001 นาย พีรพัฒน์ ทองดี
57003490025 น.ส. จุฑาทิพย์ บุญศีรี
59003268013 นาย ธนชัย เมืองเรียบ
60003534002 นางส่าวธัญวรัตม์ ติยะกว้าง
60003490058 นางสาวอรวรรณ โตเพชร
60003270027 นาย อภิสิทธิ์ ยิ่งเจริญ
60003490102 นางสาวมาริสา พัฒนะมนตรี
58003212185 น.ส.อรยา นอมวัน
58003212162 น. ส. ณัสสญา มุ่งกอบกลาง
58003212162 น. ส. ณัสสญา มุ่งกอบกลาง
60003534060 นางสาวจุฑารัตน์ นุชพงษ์
59003212083 ฤดี ลาดสูงเนิน
60003270002 นาย ธนวัฒน์ โตศิริ
59003270025 นายธงชัย ไชยเดช
58003270030 นายพิชิตชัย ครุฑมณี
59003171026 นางสาวปิยาภรณ์ นิ่มสาย
58003212156 นางสาว อมราวดี แซ่ตั้น
58003155020 นายสุธี ธาดาคุณากร
60003270061 นายอลงกรณ์ บัวตะคุ
58003201002 นาย ณัฐ มานะ
60003270063 นายพีรพล เตียรักษา
60003270063 นายพีรพล เตียรักษา
57003158007 นางสาวจิราวรรณ กุลแก้ว
60003270056 นายวรชิต สายสุวรรณ
57003171047 นางสาว เสาวลักษณ์ คำพัฒน์
60003490131 น.ส.วาทินี ครองวงศ์
57003252008 นางสาวมินตรา สุทธิประภา
60003490106 นางสาวจิราพร ทองพู
60003270059 นายธนวัฒน์ ปริปุรณะ
57003252007 นายโกวิท กังยะขัน
60003534019 นางสาวสุวัจณี เครือวงษ์
ุุ60003270077 นายทศพร ไร้อย
58003201007 นายรชต แสงสว่าง
58003212078 นาย วทัญญู ฤทธิกุล
60003212076 นางสาวพรพิรุณ เดชสา
57003212099 นางสาวธนพร เอิบผักแว่น
60003212076 นางสาวพรพิรุณ เดชสา
60003490082 นางสาวกัญญาณัฐ คำประสพ
57003153004 นายอำพล ธรรมโร
60003534037 นางสาวศศิวิมล ท่าโทม
57003155008 นางสาววิไลวรรณ กอนแสง
58003212155 นางสาวภรัณยา ชามาตย์
59003155029 นางสาว ณัฐกานต์ จิตระวัง
58003490030 น.ส. สุธาทิพย์ อริยาเมธี
58003201014 นายสมรักษ์ ขยันหา
59003171058 จุฑามณี ศรเจริญ
60003362069 นายสมนึก สายสุดสวาท
58003490009 น.ส. พรทิพย์ กิจดี
57003212193 นางสาววรรณธณา ณ อุบล
58003490004 น.ส. วรดา เย็นขาว
57003212198 ฉัตรฑริกา จันทร์วิเศษ
58003212105 นางสาวอิศริญา ศรีกูล
60003490061 นางสาววริษา ผามะณี
60003534008 นายปรัชญา พาณิชไวศวรรณ
58003490007 น.ส. กฤษณา รุ่งแสง
60003534050 นายนครินทร์ พลแสน
57003201005 นายกุมภา ปัญญาโส
58003212022 นางสาว อารยา บรรดาศักดิ์
58003155003 นางสาวจันทกานต์ นิยม
57003212237 นางสาวนรมล ตัญญบุตร
59003155014 นางสาวรุ่งมณีรัตน์ ประทุมสาย
57003270015 นายคัมภีร์ เพ็ชร์ผุดผ่อง
58003212042 นางสาว ทัณฑิกา สุขสวัสดิ์
57003201003 นางสาวชนกานต์ ใหม่เอี่ยม
58003116024 นางสาวกมลวรรณ ยงค์พีระกุล
58003116030 นางสาวนิชาภา ป๊อกแก้ว
58003212033 นางสาว นุชศรา ดวงสุดา
59003158011 นายเกียรติศักดิ์ สาสังข์
58003491071 นางสาวสุชญา แสงสว่าง
58003116025 นางสาวนุชจรี ศรีบุรินทร์
58003491107 นางสาวศิริพร สุขสงเคราะห์
57003212111 นางสาวมินตรา ศรีแสน
56003155038 นางสาววรัญญา สมตน
58003491062 นางสาวอัจจิมา เปรมวินัย
58003490041 น.ส. วรรณวิศา พุทธรักษ์
60003534033 นาย ปฏิภาณ โทรักษา
59003158016 นางสาว ชลลดา บุญสวน
60003490113 นางสาวระเบียบ พิลาลี
59003158015 นายอนันต์ วงค์มะราด
59003155058 นางสาวรุ่งฤดี ยุดรัมย์
60003534022 นาย ศักดิ์ศรี ไทยวงษ์
58003491061 นางสาวกวินทรา ชื่นนิยม
57003201009 นางสาววิภาพร สายบา
58003212196 น.ส. ชาลิสา เจริญสุข
58003491097 นางสาว วรดา วุฒิศิริ
58003212196 น.ส. ชาลิสา เจริญสุข
60003534023 นาย ชัยวัฒน์ ทรงศิลป์สอาด
58003491095 นางสาววิชุดา เกตุแก้ว
58003490011 น.ส. พิกุล ทองเพ็ชร
60003244015 นาย.ปิติพัฒน์ หาทรัพย์
58003491094 นางสาวนารีรัตน์ กงไกรราช
57003212182 นางสาวสุดารัตน์ เวชการ
59003158003 นาสาวศิรินารถ จันทร์คำมี
59003158002 นางสาวรัชญา อ่อนมณี
58003212104 นายพีรดนย์ วังวล
58003212061 นางสาวกนกวรรณ อินทชัย
58003257009 นางสาวนันถยา พานิชเจริญ
58003491074 นางสาวหทัยมาศ ศรีสวรรค์
58003491074 นางสาวหทัยมาศ ศรีสวรรค์
58003212088 นางสาวธีดา ขวัญดี
58003257009 นางสาวนันถยา พานิชเจริญ
58003212087 นางสาวกาญจนสุดา สีมายา
59003158023 นางสาวสริดา สิงหเขต
58003257009 นางสาวนันถยา พานิชเจริญ
59003158017 นางสาวสุนิสา ลีซือ
58003116022 นางสาวจุฑามาศ วจะสุวรรณ
60003212021 นางสาวศิรินันท์ ฟุ้งสวัสดิ์
60003490026 นางสาวจุฑามาศ ศรีเจริญ
58003201015 นางสาว มณีรัตน์ บุญศวร
60003491080 นางสาว ภัสราพร กลิ่นงาม
60003490012 นางสาวสุชาดา ศรีใส
59003158027 นางสาวชุติมา. ดลภักดี
60003490083 นางสาว วรารัตน์ รุ่งเรือง
58003268002 นายวัศพล ทุมสร
59003362075 นางสาวทิพรัตน์ ยะถาเทศ
58003212049 นางสาวขวัญใจ กรัตพงค์
60003534015 นางสาวณัฐธิดา ประดุจพรม
60003171058 นายสาธิต ธูปมงคล
58003367019 นาย พีรวิชญ์ กาญจนเดชะ
60003491036 วราภรณ์ เอี่ยมท่าไม้
60003270054 นาย โสฬส วงษ์จินดา
58003491069 นางสาวเกศมณี กลิ่นขำ
58003491098 นางสาว อภิชญ ควรประกอบกิจ
60003491059 นางสาว วรพรรณ นวลสันเทียะ
60003491060 นางสาวจารุวรรณ ดวงสุวรรณ
58003155027 นางสาวทิพยาภรณ์ สืบนุกูล
57003212184 นางสาวทิพย์วรรณ ขันขึง
60003270069 นางสาวสุวนันท์ พันลึก
59003491037 นาย บัณฑิต เลิศวิลัย
60003491053 นางสาวปิยะนุช วระชุนท์
60003491037 นางสาวปานจีวา ปีตาจันทร์
60003270070 นายณัฎฐพล ซื่อตรง
57003212184 นางสาวทิพย์วรรณ ขันขึง
ุุุุ60003367003 อลิสา อุปเท่ห์
57003491105 นางสาวอัญมณี พันธ์เลิศ
59003201016 นางสาวฐิติพร หาญณรงค์
57003491105 นางสาวอัญมณี พันธ์เลิศ
60003491017 นางสาวรัชนีรมณ์ ตันสุริยะวงศ์
60003491017 นางสาวรัชนีรมณ์ ตันสุริยะวงศ์
59003270007 นาย ชนินทร์ เบี้ยจรัส
59003201018 อายลดา นามปัญญา
60003491021 นางสาวนันทพร น่าดู
57003491085 นางสาวรสนันท์ สินธานี
59003201019 นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
58003212063 นายธนา วิวัฒน์วานิช
60003491050 นางสาวนิชธาวัลย์ สีแดง
60003491056 นางสาวชนากานต์ ไชยชนะ
58003212146 นางสาว มนวิภา เย้ข้อ
60003491006 นางสาวดารณี ขำสำอางค์
60003491056 นางสาวชนากานต์ ไชยชนะ
57003491034 นางสาว นชมลวรรณ อังสุวัฒนะ
58003491075 นางสาว เสาวนีย์ สิงห์แสงอ่อน
60003534050 นายนครินทร์ พลแสน
58003491013 นาย นักพรต นิตยะสุข
57003153014 นางสาวอริสา ศรีใส
58003367010 นาย อนุพงศ์ มะณี
60003212087 นางสาวจตุพร บุญเรือง
60003491071 นางสาว ชนัญธิดา ทองขวัญสุข
590035344011 นาย ธรรมนูญ รอดตา
59003534024 นาย ธีรศักดิ์ นิรมิตร์
59003158014 นางสาว พัชรีญา ศิริโชคโภคทรัพย์
58003367020 นายเมธาสิทธิ์ นีกรัก
57003155068 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์มณี
58003270009 นาย อัครพงษ์ เเสนสี
57003155043 นางสาวมลุลี ยินดี
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
58003116018 น.ส.ธนมาศ สุดสวาท
60003212018 กรรณิกา เฉลียวรัมย์
58003116001 นางสาวกนกวรรณ กุลบุตร์
59003155005 นายวริทธินันท์ จูสวัสดิ์
58003201013 นายปรเมศ แสงอาจ
59003534015 นายธนพนธ์ เนียนอรุณ
60003491003 นายเกรียงไกร คุณริยา
60003491003 นายเกรียงไกร คุณริยา
60003116006 นางสาว อังสุมาลิน หมู่สะแก
58003212085 นางสาวอภิญญา กายบุตร
60003491024 นางสาวกรรณิการ์ สาครพินิจ
58003491065 นางสาวจืนดามณี หาญสงคราม
59003666014 นายภานุวัตน์ ศิริรักษ์
58003534034 นายพรหมมินทร์ พลายแก้ว
60003491067 นางสาว อัญชิษฐา ลิมปวัฒนะ
58003491069 นางสาวแพรวพรรณ พัดจ้อย
60003212118 นางสาวสาวิตรี คุ้มเกิด
58003367006 นายมานัท ศรีเมือง
60003212076 นางสาวพรพิรุณ เดชสา
58003367006 นายมานัท ศรีเมือง
59003212040 นางสาวกมลชนกรติมาชัยกุล
58003367012 นาย พิรวิชญ์ โตจันทร์
60003491056 นางสาวชนากานต์ ไชยชนะ
60003270065 นาย ภูมินทร์ พูลเจริญ
57003155016 นางสาวสุภาภรณ์ อุ่มมี
60003116060 นางสาว กัลยา ศรีอ้วน
59003257013 นางสาวสายป่าน ธรรมศร
59003155002 นางสาวจุฑามาศ จาบกุล
57003155007 นางสาวรวีญา เสน่หา
60003116038 นางสาว ธนนันท์ ภาษิต
60003116037 นางสาววิศรุตา ประเสริฐสรรค์
57003155013 นางสาววิลัยลักษณ์ กานเกา
58003201006 นาย จิรายุ พูลมนัส
58003212045 นางสาวสุพัตรา นงค์พรมมา
58003212035 นางสาวพินนภา พรมมา
58003212038 นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา
59003116039 นางสาวธนัญญา จันทรีย์
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
59003116007 นางสาววรรณพร แดงศิริ
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
60003270062 นาย วัชรินทร์ สินสมศักดิ์
58003212208 นางสาวปรมาภรณ์ จันทมิฬ
59003116040 นางสาวโชติกา มาลาสินธุ์
60003155058 นางสาว พัณณิตา พิมพ์อักษรสกุล
58003491028 นางสาวณิชาภัทร โอ่วเจริญ
60003116049 นางสาวปวีณา ยงสวัสดิ์
59003116026 นางสาววิราวรรณ จาดแจ่ม
59003116031 นางสาวยลรดี กลิ่นสุวรรณ
59003116054 นางสาวศศิธร สุนทรสัจ
59003116058 นางสาวมาลีรัตน์ กฤษณาโรม
58003218026 นางสาวเมธาวี สว่างแจ้ง
59003116044 ภัทราภรณ์ มาลัยวงศ์
58003218010 นางสาวพิมพ์นิภา จันทนุภา
58003270032 นายวีระยุทธ กันแก้ว
58003270032 นายวีระยุทธ กันแก้ว
58003490077 น.ส. รัตนาภาณ์ กันพงษ์
58003270032 นายวีระยุทธ กันแก้ว
58003212007 นางสาวใบเฟิร์น พุกเขียว
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
58003116013 นางสาวกนกวรรณ รอดไพบูลย์
58003153011 นางสาวอินทราพร มีนุ้ย
57003158005 นางสาวนันทนา วิชาชัย
57003158005 นางสาวนันทนา วิชาชัย
60003491016 นางสาว ปลิดา ทวีวุฒิชัย
58003212184 นางสาวกัลยาณี ไชยราช
58003212058 นางสาว กฤษณา น่วมโต
58003116021 นางสาวณัฐฑิฌาย์ ไปเจอะ
58003212006 นางสาวนันทวรรณ ฮะซิ้ม
60003491011 ฉัตรอมร ลิมปนะวรรณกุล
60003491016 นางสาว ปลิดา ทวีวุฒิชัย
60003270054 นาย โสฬส วงษ์จินดา
58003270026 นายอนุชา จิตสำราญ
58003212028 นางสาวธนาพร มณทาชาติ
57003158006 นางสาวจันจิรา ศักดิ์สิงห์
58003491079 นางสาว ศศินภา เพียรพยุงพงษ์
60003270070 นายณัฎฐพล ซื่อตรง
58003491079 นางสาว ศศินภา เพียรพยุงพงษ์
60003491073 แก้ววิไล สิงหาบุตร
58003116015 นางสาววรรณพร แต้มมณี
60003270069 นางสาวสุวนันท์ พันลึก
58003116034 นางสาวอุสา ศรีหาวงษ์
60003491009 นางสาวรัตนา สละสำลี
58003116034 นางสาวอุสา ศรีหาวงษ์
60003491072 นาย ปฏิพล วรรณสมบูรณ์
60003491072 นาย ปฏิพล วรรณสมบูรณ์
58003491036 นางสาวนุชจรินทร์ แสงจันทร์
59003116064 นางสาวมนัญชยา วนะภูติ
59003362058 นางสาว วาสนา รักแดง
58003155025 นางสาวอภิชญา ใบใหญ่
58003155025 นางสาวอภิชญา ใบใหญ่
58003212010 นางสาว ลลิตา หาญใจ
60003491016 นางสาว ปลิดา ทวีวุฒิชัย
59003116016 น.ส.ณัฐกานต์ นามบุญ
59003116012 นางสาวพัฒน์นรี แสงสว่าง
57003491132 นางสาว ปิยาพร คำบำรุง
59003116012 นางสาวพัฒน์นรี แสงสว่าง
58003212101 นางสาวสมปรารถนา หอมคล้าย
59003362070 นางสาวชาริณี มะลาพิมพ์
57003212003 ตรีภิมาย สุทธมาณี
57003158008 นางสาวพัชรี แก้วแจ่ม
58003490022 นาย ธีรภัทร จันทนา
58003490023 น.ส. นัฐมล ทวนดิลก
5703155001 นางสาวอิสริยะ น้ำจันทร์
60003490127 น.ส.นภัส จันทร์พรมดี
59003490084 น.ส. รุ้งตะวัน ติยินดี
57003158031 นางสาวกมลทิพย์ คำเสียง
59003490062 นางสาว วันดี ตันติศุภกร
59003270015 นายวิทวัส สิ่วไธสง
59003490084 น.ส. รุ้งตะวัน ติยินดี
59003490068 น.ส. ศรอนงค์ แนวอินทร์
60003490121 นางสาวอรกนก พรมที
59003490072 น.ส. อุไรวรรณ คำสามาน
57003491066 นางสาวศศิกานต์ จันทร์กระจ่าง
58003153003 นางสาวจุฑามณี เกตสมิง
59003490061 น.ส. อรอนงค์ พรหมสวัสดิ์
56003270017 นายศุภณัฐ เพิ่มเปี่ยม
57003155009 นางสาวยุพา วารจิตร
59003490077 นางสาว พรนภา พิทักษา
59003490058 น.ส. อังคณา สุวรรณภา
57003212014 นางสาวอรอนงค์ ภูเพ็ชรชี้
57003212124 นางสาวกรกนก ทานอุดม
60003490128 นางสาววรรณภา บุบผา
60003490060 นางสาวพรทิพา วงษ์นาน
57003155010 นางสาวสิโรธร หน่ายคอน
59003490070 น.ส. จิราภรณ์ บุญธรรม
58003153009 นายศิริศักดิ์ มีรั้ว
58003367033 ดนุสรณ์ จันทร์แก้ว
58003367004 นายรัตนชัย มณีรัตน์
58003367033 ดนุสรณ์ จันทร์แก้ว
58003367031 นายวัชรากร ดาศิรอ
60003491028 นางสาวพรพิมล ดุลยพิจารณ์
58003490045 น.ส. กัลยาณี ปัญญานาง
60003362007 นางสาวกรรณิกา พลายมิตร
58003367031 นายวัชรากร ดาศิริ
60003491084 นางสาววีนัส ยิ้มเนียม
60003362003 นางสาว จุฑามาศ เดชสุภา
60003362016 นางสาวสไบทิพย์ กลับสำโรง
60003362037 นางสาวณัชทิชา เคลือมั่น
60003362008 น.ส. อักษร รักษานาม
55003155058 นางสาวพวงเเก้ว ศรีบุญเลิศ
60003491070 นางสาวอินธิรา คำตุ๊
60003491088 นางสาวชิดชนก โสตะการ
55003155058 นางสาวพวงเเก้ว ศรีบุญเลิศ
59003353018 นางสาวรัชณี ศรีกะชา
60003491079 นางสาวณัฐวดี บัวเปรม
59003171047 นางสาวอนัญญา จิตร์เจริญ
57003158024 นางสาวอารียา พลเวียง
60003362009 นางสาวชลธิชา อิ่มสำราญ
57003158015 นางสาวอินทิรา อาวรณ์
58003153031 นางสาวผกามาศ นพโสภณ
60003491063 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ยิ้มตระกูล
60003490079 นางสาว ทิพย์สุดา เบ้านอก
58003153031 นางสาวผกามาศ นพโสภณ
60003286002 เดชาธร สาประเสริฐ
60003362024 นางสาวศริษา มูลวิสารส
60003491030 นางสาวณัฐธิดา พูลพิพัฒน์
60003491085 นางสาววราลักษณ์ เที่ยงสมบูรณ์
60003491038 นายวัฒนาพงค์ เกาะแก้ว
60003491064 นาย เกรียงศักดิ์ อ่อนช้อย
57003212042 นางสาวรจนา จันตรี
59003362105 นายกิตติพร ทองสุ่น
59003362048 นางสาวมัลลิกา ระดาศักดิ์
57003498051 นายณัฐพล แพนลา
59003362039 นิศาชล สุทธิธรรมสกุล
59003362052 นางสาว วิลาวัณย์ หล่อปรีชากุล
60003491075 นาย อานนท์ เบ้าศรี
60003665041 นางสาวจุฑามาศ วงษ์คำหาญ
60003491075 นาย อานนท์ เบ้าศรี
57003155019 นางสาวสุภาวดี แสนบัว
60003491075 นาย อานนท์ เบ้าศรี
59003270014 นาย ปรัชญา เจิมถาวร
60003666006 นางสาววัจนีย์ แจ่มแจ้ง
59003362040 นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว
59003270026 นายสุรเทพ ณ รังษี
60003491076 ไชยภัทร หิรัญญะประทีป
59003270014 นาย ปรัชญา เจิมถาวร
59003270004 นาย จิรพันธ์ เจริญเลิศ
57003491066 นางสาวศศิกานต์ จันทร์กระจ่าง
59003362097 น.ส.ณภัทร ประสิทธิ์มณีรัตน์
60003491077 นายสองชีวิน ทวีผล
57003155039 นางสาวรุ่งเรือง ภิบาลญาติ
59003362041 นายจักรกริช รอบคอบ
58003362085 นางสาวปัญญาพร เชิงเขา
59003362073 นาย ฉัตรชัย กิจเจริญไชย
59003362072 พัชรินทร์ ซิ้มเทียม
59003362048 นางสาวมัลลิกา ระดาศักดิ์
58003666070 นายรัฐธรรมนูญ ศรีปณเสนอกลาง
59003362103 นางสาว ชลธิชา รอดรัตน์
57003155056 นายธวัชชัย หอมจันทร์
59003158001 นางสาวสุธัญญา คำดี
58003666051 นายเจษฎากร ปลั่งศิริ
57003492049 นางสาวทิพาภรณ์ เคนสมดี
57003492049 นางสาวทิพาภรณ์ เคนสมดี
57003270034 นายโกเมนทร์ ชัยสวัสดิ์
57003270027 นายปริญญา สายตา
57003155061 นายภัทรพงษ์ เรืองศรี
57003270045 นาย ชัยพร ดุจนา
60003362002 สุนันทา สุโขพันธ์
59003534021 นายเจตวัฒน์ พงษ์นะสุวรรณ์
59003534028 นาย อนุชา นิสาปัญญารุ่งโรจน์
59003259009 นางสาวณัชชา ชัยรินทร์
59003534012 นางสาวจุฑมาศ เจริญหล
59003491041 ชาลิสา ทองอ่วม
60003362023 นางสาว จิราภรณ์ เขียวรักษา
59003257025 นางสาวรัตนา สุดสวาท
59003491049 วิสุดา ภูเมฆ
59003534020 นายณัฐนนท์ ใยสุ่น
59003491025 อรวรรณ พิมพ์อินทร์
57003212056 นางสาวจิรภัทร์ วิงวอน
57003212044 นางสาวทิภาดา สายแก้ว
60003270067 นาย วีระชัย คำสุขดี
57003212073 นางสาวฉัตรสุดา วงศ์ซิ้ม
60003491010 นางสาวกัญญารัตน์ ปั้นทรัพย์
60003244041 นางสาว นฤมล บรรดาศักดิ์
60003665025 นายอริยฌา สารจิตตาภาพ
60003665005 นาย สุริยาวุธ แดง
60003665005 นาย สุริยาวุธ แดง
59003666021 นายถาวร พะโน
59003158012 นางสาววราภรณ์ จันทร์กล้า
60003270024 นายณัฐพล เสนฉิม
58003212142 นางสาวอารยา เสนาะสรรพ์
58003212203 นางสาววิลาวัลย์ ก้านสันเทียะ
58003212183 น.ส.อรอุมา เกาะประเสริฐ
59003212070 นางสาวสุรีรัตน์ พันธ์พรม
59003257031 นางสาวอริสรา ศรีจันทร์
59003257036 น.ส.อังคณา นาดี
58003218005 นางสาวบัณฑิตา บุรกรณ์
57003155048 นางสาวกมลรัตน์ ภิรมย์นุ่ม
57003155052 นายจิวรวัฒน์ เกียรติกูล
60003405074 นางสาว กาญจนา พูลสวัสดิ์
60003212152 นายวีรพันธ์ แสงเพ็ชน
59003263001 นาย การยุทธิ์ แพไชยพันธ์
59003491040 ภาณุพันธ์ ประภารัศมี
60003155039 นางสาวขวัญธิดา วัชระ
57003155014 นางสาวอัจฉรา สุขเกษม
57003492059 นางสาวธาริณีย์ นาคสมบูรณ์
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
57003155032 นางสาวสุพรรษา สง่าอินทร์
57003491050 นางสาว เบญจภา แก้วอุดม
57003492002 นางสาวพรพรรณ อินทะพันธ์
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
58003212001 นางสาวกาญจนา สมเกียรติ
57003155026 นางสาวสมถวิล กงแก้ว
57003492019 นางสาวนันท์นภัส ช่วยรักษา
59003268022 นาย ณัฐพล คำพันธุ์
59003268022 นาย ณัฐพล คำพันธุ์
57003492040 นายอนุชา ทิมโพธิ์
58003218028 นางสาวสุนิสา มาแสง
60003116039 นางสาวมณทิพย์ ท่าอุดม
60003158029 นายภาสกร อัครเจษฎากร
57003492041 นางสาวสุดารัตน์ จั่นเจริญ
60003158019 นายอดิรุจ สายทอง
60003158019 นายอดิรุจ สายทอง
60003498049 นาย กิตติพงศ์ คุณากรจรัสพงศ์
60003158006 นาย ณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ
60003498009 นายทวีชัย มัติโก
60003498030 นายพีรณัฐ ดิษยวรรธนะ
58003212188 นางสาวชุติปภา วิริยะ
57003257015 นายวิทยาธร มีบุญ
57003153053 นายวินิจ สอนอ่อน
57003155018 นาวสาวเบญจรัตน์ หนูเข็ม
57003155031 นางสาวสุขนิตา มัจฉา
58003218017 นางสาวปภาวรินทร์ พุ่มพวง
57003155051 นางสาวปาจรีย์ แสนเวียงจันทร์
57003155003 นายโชคชัย อุ่นจันทร์
57003155003 นายโชคชัย อุ่นจันทร์
57003270038 นาย ฤทธิชัย ศิริกุลเจริญ
60003405036 นางสาวรัชนก ฐานทนิต
57003155062 นางสาวนิภาพร ช่วงจั่น
60003362034 นางสาวรุจิรางค์ บัวพราช
58003212059 นางสาว อติกานต์ ภาระกิจ
58003212186 นางสาวนิตา ฉุนกระโทก
59003498001 นางสาวพนัชกร แสงทอง
58003212148 อรนิชา ศิริมงคล
60003341092 นางสาวสิริกัญญา คุณาวุฒิ
59003212005 นางสาวสุทัตตา พันปลาโด
59003212098 นางสาวจิรพรรณ ทวีสุข
57003212165 นางสาวศศิธร สียางนอก
59003287009 นางสาวภาวิณี ภาระวงษ์
59003171005 นางสาว ภัทราวดี แป้นแก้ว
60003158033 นางสาว อังคณา วักจันทร์
60003158008 นางสาวกัญญาณัฐ นำสงค์
60003158027 นางสาวณิชารีย์ ผาวันดี
60003158021 นางสาว ชญานินทร์ เบ้าพิมล
58003212075 นางสาว จุฑามาศ อุทิศ
58003212165 นางสาววันวิสาข์ ทรงศักดิ์ศรี
58003212147 นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ
58003212147 นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ
58003212211 เบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์
58003212165 นางสาววันวิสาข์ ทรงศักดิ์ศรี
58003212211 เบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์
58003212211 เบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์
60003367014 นางสาวนภัสวรรณ คำชาตรี
58003665012 นางสาววาสนา จีนเป็นวงค์
58003155028 นางสาวเบญจมาศ สมศรี
60003341068 นายณัฐพล สวนมะพลับ
60003155022 นางสาวรัตนา แซ่เอี๊ยบ
59003268001 นายสิทธิพันธ์ วรรณุวาส
57003155022 นางสาว ลภัสรดา ชื่นเก
60003155022 นางสาวรัตนา แซ่เอี๊ยบ
60003155022 นางสาวรัตนา แซ่เอี๊ยบ
58003235005 นาย ณัฐพงศ์ ถิ่นทวี
57003155047 นางสาวปรารถนา ชลวานิช
60003116066 นางสาวชลธิชา หวังค่ำกลาง
60003116066 นางสาวเบญจวรรณ รัตนชน
60003116062 นางสาวปวีณา ชินสา
57003257006 นางสาว อาทิตยา บุญสว่าง
57003257018 นางสาววริยา สาระขันธ์
59003270023 นายรัชพล ศรีนุกูล
60003158011 นายทัศน์พล วัฒนเกษตรกุล
57003155041 นางสาวจิตรกัญญา ทับทิม
57003155063 นางสาวคณิตาพร ฉลอง
58003490078 น.ส. ประภาพร สุดเนตร
57003155006 นางสาวสุดารัตน์ ทาปลัด
57003268001 ธนวัต พาดี
60003405043 นางสาวสวรส ใหม่ปิยะ
60003405075 นางสาว นัฐกานต์ นวลฉวี
60003362006 นางสาวแสงจันทร์ ม่วงแขก
60003126057 นางสาววนิดา ภักดิ์สวาท
60003126054 นางสาวไพลิน คำพันธ์
60003126059 นางสาวกุลธิดา เพื่อนงาม
59003158009 นางสาวจิราภรณ์ ศักดิ์ธรรมศิริ
60003367026 นางสาว ปนัดดา นันทวิสิทธิ์
57003492017 นางสาวสุวนันท์ ทองขาว
60003126056 นายธนโชติ สายยนต์
59003270028 นางสาวศิริพร เก็งชัยภูมิ
57003155066 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขำสะอาด
57003155054 นางสาวลดาวัลย์ ชินสถิต
60003498052 นายวัชรพงษ์ อื้อเจริญรัก
58003155009 นางสาวกฤติยา เสาวคนธ์
60003498006 นายศุภกฤษณ์ บุญแจ้ง
58003116011 นางสาวเนติมา วงษาราช
59003268020 ธนพล บำรุงสาลี
57003153048 นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ
58003116006 นางสาวขวัญพร แม่นปืน
58003116014 นางสาวรสิพร ฉุนกล้า
58003116002 นางสาวปริญญา สมนัส
58003116017 น.ส.เนตรนภา แย้มศรี
60003498006 นายศุภกฤษณ์ บุญแจ้ง
60003498017 นายชาญชัย สุขนุ่ม
57003153041 นางสาวณัฐพร โคมเดือน
57003153007 น.ส.รัตติกาญจน์. รานรอน
60003666077 นายกฤษฎา ใจเที่ยง
59003257014 นายอภิชาติ หาญกล้า
59003490053 น.ส. กัลยาณี สายพร
60003270004 นายอภิบาล ทองหยู
58003490072 น.ส. เปมิกา ปรีดานนท์
58003490070 น.ส. กัญญา ชมภูนุช
58003490054 น.ส. สายธาร จันทร์ดอกรัก
58003490057 น.ส. อัจนา คำมูล
58003155013 นางสาว สุภาวดี ศรีเรือง
60003158031 นาย ทวีทรัพย์ โต้สาลี
59003257002 นายปวีณ์กร พาดี
58003171005 นางสาวพิศสมัย คำมูล
60003302015 นางสาวกาญจนา เจริญชีพ
60003362074 นางสาวสาธิดา นาลาด
60003666046 นางสาวปาริชาต แสงแก้ว
60003666069 นางสาวดวงกมล คณะแพง
60003362051 นายอิทธิ นรานุภาพ
60003362030 นายสมพล ในเรือน
60003362052 นายนที สระทองแก้ว
60003666051 นางสาวดลหทัย แหล่งห้วยไชย
60003666050 นางสาวอารียา แม้นชล
60003666050 นางสาวอารียา แม้นชล
60003666054 นางสาว สุธิมา เจริญคง
60003666054 นางสาว สุธิมา เจริญคง
58003161005 นายอนุชา จารุพงศ์
59003161018 ศิริลักษณ์ สัพโส
59003161018 ศิริลักษณ์ สัพโส
60003666070 นางสาววินิตา บาลมล
59003212095 นางสาวสายธาร วงษ์หงษ์
60003353057 นางสาวภัณฑิลา ชื่นใจ
56003302096 นายธีรชัย เข็มมุก
60003367019 นางสาวประคองแก้ว วีระจิตต์