ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกในชมรมเห็นความสำคัญของการเป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสา
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมมีใจรักในการทำงาน เป็นผู้มีใจสู้งาน และเป็นผู้ที่สามารถอดทนต่อความยากลำบากได้
5. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ

 

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวจินตนา สุนาวงศ์ ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นายเศรษฐพงศ์ วิบูลย์ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

58003120011 นางสาวพลอยไพลิน ขาวชูศรี
57003120029 นางสาวปาริฉัตต์ จันทร์กระจ่าง
57003120011 นางสาวชนาภา ทองสุทธิ
57003491020 นางสาวศิริวรรณ แสวงสารศานติ์
58003120009 นางสาวศศิประภา. เทียนทอง
58003120031 นางสาวเกษร นาคเกิด
60003219006 นางสาว ชุติกาญจน์ จันทรอด
58003120032 นางสาวดาวประกาย. บุญหลาย
60003219010 นางสาวอมิธิส สุทธิวัฒน์
60003219014 นางสาวสุธามาศ บุญญา
60003219028 นางสาวเนตรา แซ่ตั้ง
60003219014 นางสาวสุธามาศ บุญญา
6000324416 นางสาว ณัฐยาภรณ์ เจ๊ะดอเราะห์
60003158013 นางสาวพรประภา จันดี
60003219015 นางสาวเนตรอัปสร คำมตะสีลา
60003158017 นางสาว ธมลวรรณ พาลี
60003244037 นางสาว ณัฐธิดา ใหญ่สว่าง
60003244030 นางสาวสุกัญญา สว่างสุข
60003244036 เกษราภรณ์ แก้วมณี
60003244019 นางสาวศศิธร เหมือนสมัย
60003219027 นางสาวชลลดา หอมเกษร
60003219009 นางสาว อภิชญา ชัยยะ
60003244038 นางสาวศศิภรณ์ กิมเซ็ง
60003244029 นางสาวศิวพร ศิริธรรม
60003244011 ศศิภา ชาวหล่ม
60003244007 นางสาว กาญจนา พันนอก
60003219028 นางสาวเนตรา แซ่ตั้ง
57003219016 นาย วุฒิชัย บุญศักดิ์
60003116011 นางสาวบุศยรัตน์ ทวีไชยพันธ์
60003116018 นางสาวกวิสรา มะจันทร์
60003116008 นางสาว มนต์นภา สุขสีดา
60003116026 นางสาว นพเก้า สมกับชาติ
60003244039 นางสาวบุญธิมา ทรัพย์ประสาน
60003201032 นางสาวสมฤทัย สมโภชน์
60003219003 นางสาวอภัสรา นิธิธานนท์
60003116030 นางสาวพรศิริ จันทรประสิทธิ์
60003116036 นางสาวอัญชิสา เสมอกิจ
60003116032 นางสาวบุษบา อัครชาติ
60003116026 นางสาว นพเก้า สมกับชาติ
arisa14861 นางสาว อริสา ศิลายศ
60003158008 นางสาวกัญญาณัฐ นำสงค์
60003116007 นางสาวอรทัย เงางาม
60003116030 นางสาวพรศิริ จันทรประสิทธิ์
60003158018 นางสาวเฟื่องฟ้า ซื่อตรง
58003120035 นางสาววนารี ชมภู
60003158021 นางสาว ชญานินทร์ เบ้าพิมล
60003158016 นางสาว วรรณพร นิลวงศ์
60003158001 นางสาวชลารักษ์ จันทรสิทธิ์
60003116017 นางสาวเพ็ญสินี ประเมติยาโน
60003153057 นางสาวบัณฑิตา วงศ์ชารี
60003158033 นางสาว อังคณา วักจันทร์
58003120015 นายโชคชัย จิตสุรผล
60003219002 นายสันติสุข จันทร์วัฒนกุล
60003116016 นางสาวศิริรัตน์ สีแดง
60003116005 นางสาวจารุวรรณ แก้วหานาถ
60003116014 นางสาวยายีกา ย่านสากล
60003116001 นางสาวชนิตา วันสวัสดิ์
60003116003 นางสาวภัทรชรินทร์ โกสินทร์
60003116015 นางสาวเรณุกา แจ่มจำรัส
60003219008 นายธนภัทร เอื้ออารีย์
60003116002 นางสาวจิรภิญญา เสียงเสนาะ
60003212145 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ภูมิสนิท
60003212146 นางสาวชลธิชา สีเทียนทอง
60003212073 นางสาว กรกช ฮวบสวรรค์
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003171004 นาย ปรเมศวร์ เรืองฤทธิ์
60003171027 นางสาว ศุภวรรณ สินเจริญ
60003171003 นาย รินรดา ฮวบสูงเนิน
60003665029 นางสาว ไอศวรรย์ ทองยืน
60003665033 นางสาวกนกวรรณ มีคลองแบ่ง
60003171054 นางสาว ลักขษร เจริญแก้ว
60003171030 นายเดชาวัต พร้อมเจริญ
60003269034 นางสาวสุภาพร รุขำ
60003171009 นางสาว สมาภรณ์ จันทโชติ
60003171056 นายเทพพิทักษ์ เทพรักษา
60003244006 นาย สกาย วรรณวรรค
60003171007 นางสาวพนาวัลย์ พานิช
60003171005 นางสาวธนิษฐา อุทิศ
60003171005 นางสาวธนิษฐา อุทิศ
60003665035 นางสาว ญานิกา ขจรงาม
60003171015 นางสาวอรัญญา อยู่ปากพลี
60003171028 นายพุฒิณัฐ วิยะบุญ
60003171014 นางสาวพิไลพรรณ สุดเสนาะ
60003212108 นางสาวพชรพรรณ โพธิ์ทอง
60003171029 นาย ธนทัต เคนเหลา
60003212147 นางสาวทิพยสุดา มุกดาหาร
60003212147 นางสาวทิพยสุดา มุกดาหาร
60003212082 นางสาว พรนิภา ใจสะอาด
60003158004 นางสาวสุนิษา ไตรวงศ์ษา
60003158014 นางสาวจุฑารัตน์ วิรุณราช
59003257040 นาย ธีรพล ทองประสาน
58003120005 นางสาวรติรัตน์ พิมพ์ดีด
60003171048 นายธนพัฒน์ แสงระยับ
60003171051 นาย ปิยะณัฐ ไชยเวช
60003219031 นางสาว สุจิตราภรณ์ โฉมฉิน
60003665028 นางสาวพัฒนินทร มหาภูมิ
60003665007 นายสุธี บุญกฤษ
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003665026 นายธวัชชัย วงสา
60003212056 นางสาวทิพย์ธิดา งานฉมัง
60003665005 นาย สุริยาวุธ แดง
60003212061 นางสาว ปรียาภรณ์ พันนะสาด
60003212151 นางสาวกมลพรรณ จันทวงษ์
60003665042 นายสหภาพ ใจรักษ์
60003212115 นางสาว พัชรี สายวงค์
60003212114 นางสาว สวรรญา โคตสวัสดิ์
58003120010 นางสาวจินตนา สุนาวงศ์
58003120024 นางสาววรวลัญช์ ถนอมจิตรพัฒน์
58003120023 ปาริชาติ แข่งขัน
60003212026 นางสาวกชมน แท่งทอง
60003212009 นางสาวมัลลิกา มหารัตน์
60003665017 นางสาวสุพรรษา บุญครุฑ
60003534001 นาย ณัฐพล ภาคำ
57003120050 นางสาวสุรีย์ประภา ศรีสร้อย
57003120001 นางสาวทิพามณี ศรีสร้อย
57003120037 นางสาวศิริรัตน์ เสืออ่ำ
57003120038 นางสาวภัทราวดี แย้มคงเมือง
59003212117 นางสาวสุกัญญา จำปาตูม
59003212112 นางสาวจันทิมา แซ่ปึ๊ง
59003534005 นางสาว ณัฐณิชา สว่างทิตย์
60003534058 นางสาว ณัฐวรรณ เกตุเกล้า
59003201021 นางสาว สุวิภา จิตรบรรจง
59003534002 นางสาว สิตา ดุสิดา
59003534003 นางสาว นิตยา เชิดหนองผือ
57003268008 นาย ไพสิฐ เพชรฤทธิ์
57003171034 นางสาว วิไลพร เลิศวิลัย
59003120029 นางสาวกฤชอร ภู่อ่อนนิ่ม
58003171018 นางสาวอนุสรา ศรีภูมิ
60003120010 นางสาวธัญชนก เคนรำ
60003120055 นางสาว กัญญารัตน์ กรุดน้อย
60003120016 นางสาวชุดารัตน์ คงเคน
60003120021 นางสาวพิชชาพร น้อยศรี
60003120022 นางสาวจีรนันท์ นิมิตรสุข
60003120033 นางสาวพรทิพา ศรีทอง
60003120044 นางสาวเสาวรัตน์ โฉมอินทร์
60003120066 นาย วันเฉลิม. แสนหมุด
60003120062 นางสาวอรสา กันนิยม
60003161005 นางสาววิมลวรรณ วงค์ทวี
60003161006 นางสาวสุภัชชา เย้ข้อ
60003161027 นางสาวจิราภรณ์ พรโคกกรวด
60003120043 นายสุรศักดิ์ เปียปาน
60003120047 นางสาว กัลยกร วระสิงห์
60003120038 นางสาวอังคณา บุญมี
60003120038 นางสาวอังคณา บุญมี
60003120037 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยศุขนิธิธนโชติ
60003120063 นางสาววัชราภรณ์ เลี๊ยบประเสริฐ
60003120064 นางสาวจารุวรรณ ขันทะวิเศษ
60003171018 นายภุมรินทร์ บุตรสอน
60003171034 นายพิเชษฐ ชูชัย
60003171034 นายพิเชษฐ ชูชัย
59003212074 นางสาวชลธิชา แก้วสว่าง
59003171062 วิภาวรรณ สังประพล
59003171019 วาสนา งามจันอัด
59003212075 นางสาวศิริรัตน์ เมืองคำ
59003212075 นางสาวศิริรัตน์ เมืองคำ
60003534013 นาย พูลทรัพย์ ตันเต็ง
59003212068 นางวสาวพลอยไพลิน อินทะปา
59003212068 นางวสาวพลอยไพลิน อินทะปา
60003534004 นางสาวอวยพร พุ่มพุก
59003212053 นางสาวฐิติมา จันทปัญญา
60003534039 นายไตรภพ แสงอ่อน
60003534014 นาย เสมอพงษ์ พิมพ์ศรี
58003120006 นายเศรษฐพงศ์ วิบูลย์
58003120030 นางสาวพรรณธิภา ทองตา
60003534029 นางสาวเฉลิมขวัญ เงินคำ
60003665013 นาย มงคลชัย สุขกลิ่น
60003665013 นาย มงคลชัย สุขกลิ่น
60003534031 นายอภิเชษฐ์ บุญชู
60003534063 นาย ณัฐนันท์ สรรพกิจ
60003270030 นาย พงศกร พีระพล
60003270029 นาย สรัญญู ก่ำรัมย์
60003270032 นาย นราธิป คำสวน
60003270028 นายพีระวิทย์ ขวัญนิมิตร
60003270031 นายศุภกร รื่นอารมณ์
60003120039 นางสาว ประภัสสร เจริญนิธิโชติ
60003120018 นางสาวชนาพร ทองคำ
60003120025 นางสาวเสาวลักษณ์ กลำเงิน
60003171045 นางสาว มนริดา อินชัย
60003212089 นางสาว อมรรัตน์ ยอดเพ็ชร
60003171023 นางสาวชัญญาภัส องค์สุนทร
60003171012 นางสาวณัฐกุล สระบุรินทร์
60003171053 นางสาวกัญญารัตน์ เขียวอยู่
60003171021 นางสาวพิมผกา คณโทเงิน
60003534011 นาย ธรรมสรณ์ แสงเวช
58003120013 นายธนา บิขุนทด
58003161020 นางสาวกัลยรัตน์ เพ็งกับหนู
58003665022 นาย วศิลป์ เลี้ยงรอด
60003257014 นางสาว ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
60003244026 นางสาว กรรณิกา คนหาญ
60003244026 นางสาว กรรณิกา คนหาญ
60003244026 นางสาว กรรณิกา คนหาญ
60003212162 นางสาว สุธินี นาคสกุล
60003171022 นางสาวเสาวลักษณ์ ช้างแย้ม
60003120028 นางสาวศิริพร พรอินทร์
60003158025 นางสาวปภัสรา อาจวิชัย
60003120003 นางสาว กนกวรรณ ทองไทย
60003171017 นางสาวจันทราวรรณ โพธิ์รัตน์โส
60003353060 นางสาว นันทพร ยิ้มเนียม
60003353055 นางสาวกัญญานี หาญสันเทียะ
60003353045 นางสาว ปัณณภัสร์ ศรีณธีพัฒน์
60003353050 นางสาว ศิรินภา สาโท
60003120031 นางสาว กวินธิดา คงสุวรรณ
60003120032 นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์
60003120036 นางสาว มาลัยวัลย์ บุษราคัม
59003171031 นาย โฆษิต โอ่งตั๋ว
60003120036 นางสาว มาลัยวัลย์ บุษราคัม
59003171018 นาย จักราวุฒิ ปัดนา
59003171005 นางสาว ภัทราวดี แป้นแก้ว
59003171017 นางสาว ศศิวิมลษา ภูผาพันธ์
60003158032 นางสาวจินตนา วงค์ปัญญา
60003353043 นางสาว อัญเชิญพร อินทร
60003353030 นางสาวสุดารัตน์ ห่อยไธสง
60003353010 นางสาว นิภัทรพร สุรพิพิธ
60003353041 นางสาว ศิริประภา กันยาสาย
60003353029 นางสาวเนตรทราย นาคสุขสมบุญ
60003270079 นางสาวรุ่งทิพย์ พลเภา
60003270078 นางสาววีรยา บุญสมทบ
60003270011 นางสาวนารีรัตน์ ชาวคูเวียง
60003270011 นางสาวณดาพัณ รัตโนปกรณ์
6003270075 นางสาวมนัสวี หมอกกลั่น
60003534012 นาย ชัยวัฒน์ สำเริง
60003534004 นางสาวอวยพร พุ่มพุก
60003534056 นาย ชุติศรณ์ กิตติ์ธัญญากูล
60003171010 นางสาวแพรพิไล จี้กันทา
60003171037 นางสาวอภิชญา จานเขื่อง
60003534058 นางสาว ณัฐวรรณ เกตุเกล้า
60003534054 นายนัฐวุธ ทองคำ
60003171039 นายธนพงษ์ โฉมสอาด
60003171070 นายอดิศักดิ์ เกตุแก้ว
59003120007 นายอวชัย ขันทองนาค
60003171035 นางสาวมณีรัตน์ ศรีเกษม
60003534062 นายตรีรัตน์ สิถิระบุตร
60003155019 นางสาวภัทรภร ทัตธนภาธร
57003153059 นายวันเฉลิม นามเสนา
60003257016 นางสาว อรจิรา สีดางาม
60003257017 นางสาว ชนกนันท์ สุหงษา
60003257015 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีอรุณ
60003212066 นางสาว เกษสุดา ศิริธารา
60003534010 นายอิทธิศักดิ์ ฉัตรทวีพัฒน์
60003201016 นางสาวพัชรวลัย ทวีพรกุลพัฒน์
60003252008 นายสุริยา ตนภู
60003534021 นางสาววิมลมาศ ก่ำโกสุด
60003534020 นางสาว สุภาวดี เตือนจิต
60003201027 นางสาวปาริชาต ดอกบัว
60003534021 นางสาววิมลมาศ ก่ำโกสุด
60003490122 นางสาวนุชนาถ ศิริแก้ว
60003490059 นางสาวกนิษฐา กันการ
60003490124 นางสาวขนิษฐา เซ้งฮวด
60003490123 นางสาวกมลทิพย์ มะจันทร์
60003116014 นางสาวยายีกา ย่านสากล
59003155046 นาย วัชพล คำวงษ์
59003201017 นางสาวอภิลดา หาญณรงค์
60003534043 นางสาว ชมพูนุช เศวตสุพร
60003171036 นายนำโชค ชุ่มสีดา
60003268027 นางสาว หทัยชนก อินกับจันทร์
60003534053 นางสาวสุชัญญา ต่อสูงเนิน
59003171012 นางสาวชลิตา เทพโภชน์
60003534049 นางสาว เจนจิราศิลาแร่
60003534032 นางสาวพิมพินี มังคะรัตน์
60003171026 นางสาวกชกร วาสโพ
58003171032 นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ
57003405124 นายเชิดศักดิ์ พึ่งวิกรัย
58003120001 นาย อภิลักษณ์ ภูพิลา
60003120020 นางสาว ชฎาพร ลาพงษ์
60003158026 นางสาวสุมิตรา ยาจันทรา
59003120010 นางสาววัลลภา วิขินา
59003155011 นางสาว วรรณนิภา สุขประสงค์
59003120015 นาย สิรวิชญ์ เงินเต็ม
59003120005 นายภานุมาศ สุจริตใจธรรม
60003212086 นางสาว ผกามาศ สิทธิชัย
60003212093 นางสาวลักษิกา เอื้อเก่ง
60003212161 นางสาวสุนิสา โชระเวก
60003212164 นางสาวอารยา ปัตตาโพธิ์
60003120013 นางสาวกมลพร จันทร์หลำ
60003120008 นายพงศกร เกษศรี
60003120024 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์แมน
60003171044 นางสาว กัญญาณัฐ จุรุเทียบ
60003120035 นางสาวปัญญาพร บุตรดี
59003490015 นางสาวเจนจิรา เพชรทูล
59003171006 นางสาวนฤภร สุขวงศ์
59003171003 นางสาวกนกพร ยะคะเรส
59003405052 นัยนา กันอบ
59003171023 นางสาวปิยะมาศ บุญเศษ
59003171011 นางสาวสุธีรา คุตป่า
60003348022 นายสิทธิชัย ปัญจะสีลา
59003405086 นางสาวกาญจนา ภิภพ
59003405096 นางสาว โศจิรัตน์ ไทยนิยม
60003405122 นาย ธนภรณ์ พรหมประเสริฐ
59003405079 นางสาว ธนาภรณ์ คณะเสน
60003405045 นาย พิสิษฐ์ เวียงอินทร์
59003405080 นาย ชุติวัฒน์ กัณฐโรจน์
59003405062 นางสาวกุลรัศมิ์ มะลิกะ
60003405115 นายธนพงษ์ สุรีย์
60003405049 นาย เมธี ยันตนะ
60003405049 นาย เมธี ยันตนะ
60003405122 นาย ธนิต ตันนิวาณิชกิจ
59003405083 นางสาวเพชรัตน์ นิวัต
57003161011 นางสาวณัฎฐิดา มาลัยวงศ์
59003405095 นางสาวพิมพ์พิศา ใยยะผลสุข
59003405101 นางสาวปวีณา ลิมปิสวัสดิ์
60003161071 นางสาว ยลดา คูจ้อย
59003405054 นางสาวพาขวัญ สิงห์ธวัช
60003405048 นาย อุกฤษฏ์ วนิชย์ถนอม
59003405054 นางสาวปรียาภา ของนา
60003405047 นายณัฐพล ธีระเกียรติกาญจน์
60003353059 นางสาวนิมิตรา ศักดิ์กุ
60003353022 นางสาวฐิตาพร แสวง
58003161029 นางสาวสุพิชชา กอบกุลศิวพร
60003158022 พลอยไพลิน พูลสวัสดิ์
60003120017 นางสาวจริยา วงศ์ขจิต
60003116021 นางสาวจิราภรณ์ พยัคฆพงษ์
60003116061 นางสาว สุพรรษา นะเรศ
60003116009 นางสาวชลธิชา ประกายสันติ
60003116013 นางสาววฐิตา รอดสำราญ
60003116069 นางสาวพรพิมล กุลชอนสถิตย์
59003116001 พลอยอำไพ ตรงใจ
59003116001 พลอยอำไพ ตรงใจ
59003116048 นางสาวศิริพร ชมภพ
59003116010 นางสาวเพ็ญนภา สังข์กรณ์
57003405076 นางสาวธาริณี พิศนอก
57003405121 นางสาวจรัสศรี วงษ์พันธุ์
59003116056 นางสาวณัฐณิชา ศรีสอาด
59003116013 นางสาว ประไพพิม ชะลาชล
57003405044 นางสาวเกวลี สีหานาตร์
59003116063 นางสาวธนาภรณ์ ภูดวงจิต
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
60003212065 นาย นนทพร เกตุวัตถา
60003212150 นางสาว นิตยา กิจจา
60003212150 นางสาว นิตยา กิจจา
58003120033 นางสาวกัญญ์กุลณัช จันทนะเกษมพงศ์
58003212021 นางสาวเกตุมาลา ชูสวัสดิ์
60003405059 จิรพงษ์ ตาแจ่ม
57003405187 นางสาว มณฑกาญจน์ บุญล้ำ
58003212041 นางสาวสุพัตรา ทีประติ้ว
58003212041 นางสาวสุพัตรา ทีประติ้ว
58003212041 นางสาวสุพัตรา ทีประติ้ว
60003158006 นาย ณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ
60003158005 นาย ศุภกิจ ปิ่นทองคำ
60003155067 นางสาวปาริฉัตร บุญเรือง
57003120036 นางสาวนันทนา บุญมาก
57003120046 นางสาวสุรีมาศ ผลสุข
58003171028 นางสาวสุวนันท์ พลอยทับทิม
58003171014 นางสาวสิริลักษณ์ พุทธรักษา
59003155002 นางสาวจุฑามาศ จาบกุล
60003212028 นางสาวดวงพร หลงสิงห์
60003155056 นางสาวจันทกานต์ คำอ้าย
60003155033 นางสาววาสนา วงค์สัมฤทธิ์
60003158027 นางสาวณิชารีย์ ผาวันดี
6000312058 นางสาวเสาวลักษณ์ เมฆโสภณ
60003120042 นางสาวณิชกานต์ เทียนเงิน
59003212122 นางสาวณัติยา อาจวิเชียร
60003155035 นางสาวศุภกาญจน์ สุขมั่น
58003212018 นางสาวสิรามล ศรีทอง
60003116033 นางสาววิภารัตน์ โพธิ์ทอง
60003218018 นางสาวรุ้งนภา เพียรงาน
60003218015 นางสาวธัญลักษณ์ นริสาน
60003212077 นางสาว สุภาพร สีดาสน์
60003212077 นางสาว สุภาพร สีดาสน์
60003218011 นางสาวอมรรัตน์ คำหลอม
60003212085 นางสาว วิมล ธรรมวิเศษ
60003218011 นางสาวอมรรัตน์ คำหลอม
60003218005 นางสาว จิรัชญา ลีนาค
60003218019 นางสาวสุจิตรา มณีรัตน์
60003218019 นางสาวสุจิตรา มณีรัตน์
60003116024 นางสาว อรปรียา แสนเดช
60003212112 นางสาวสุภาวดี หวันหวา
60003257031 นางสาว ปาลิตา สิงห์ชอม
60003218009 นายภาณุพงษ์ วัดปั้น
58003498037 นางพัชรินี บุญปราย
58003498037 นางพัชรินี บุญปราบ
60003212011 นางสาวสุวณี กาญจนชาติ
58003161028 นางสาวนงลักษณ์ จริยาจิรวัฒนา
59003120040 นางสาวศิริยากร น้ำทรัพย์
59003120040 นางสาวศิริยากร น้ำทรัพย์
56003120004 นายนัฐพงศ์ แก้วตุมกา
59003120041 นางสาวธิมาภรณ์ กันยา
60003171063 บุศรินทร์ วาสะศิริ
59003120037 นางสาวนัทธมน วิริยะพงษ์
59003120009 นางสาว ธัญลักษณ์ มะหิงสิบ
59003120039 นางสาวภาวิกา เดชกิจ
58003212055 นางสาว หนึ่งฤทัย นาคูณ
58003212060 นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง
58003212060 นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง
60003116067 นางสาว ราตรี จ้อยศิริ
60003155067 นางสาวปาริฉัตร บุญเรือง
57003153029 นางสาวอัญชลีพร โต๊ะสีดา
60003218008 นางสาวนพรัตน์ โพมีชัย
60003171033 นางสาวณภัชนันท์ กิติทรัพย์กาญจนา
60003171041 นางสาวเกสร สิงห์โตเผือก
59003120020 นางสาวเมธินี ตุลาคม
60003218017 นางสาวศิวภรณ์ จุฑาธิปไตย
60003259001 นายญาณเกียรติ ลิ้มจินดา
60003257021 นางสาวนัทธมน สุขสวัสดิ์
60003498002 นางสาวเสาวลักษณ์ สมเสถียร
58003498018 นางสาวเสาวดี จูเจริญ
58003498068 นางสาวนฤมล วิศววิสุทธิ์
58003498029 นางสาวสุริชฌา กุศลมหาโชค
58003498022 นายศักดิธัช ทรัพย์คง
58003498032 นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนน้อม
60003218011 นางสาวอมรรัตน์ คำหลอม
60003137049 นางสาวปรีดิพัทธ์ ท้วมแก้ว
60003287015 นางสาวอภิญญา ชื่นอารมย์
60003120015 นางสาวน้องนุช ฉัตร์ทอง
59003120006 อรทัย กลักย้อม
59003120030 นางสาวลลิดา ราชสมบัติ
59003120006 นางสาวอรทัย กลักย้อม
59003212092 นางสาวอารียา หงษ์พรหม
59003212017 นางสาวสุพัตรา บุญเสือ
59003490046 นางสาวชนัษฎา ศรีสงวน
59003490047 น.ส. ณิรัมภา ชูชื่น
60003534061 นายเกียรติชัย วงค์กำภู
60003287005 นาย สมบูรณ์ ชันพรมมา
60003263013 นายวรัญญู กุมาร
60003263008 นายประเสริฐ เล็กสิโต
60003137042 นางสาวเครือศรี เมืองแพน
60003116029 นางสาวอนงค์พร ภีระคำ
60003353052 นายชนะชัย บัวแช่ม
60003120030 นายธนัญชัย นพวงศ์
60003269014 นางสาว ณัฐธิดา คู่คิด
60003212034 นางสาววรวีร์ ศักดิ์บรรณกิจ
60003212143 นางสาว นันทวัน อิทสูนย์
60003269020 นายเชษฐา หวันทา
60003212139 นางสาววรรณวิสา นิยมสุข
60003212049 นางสาวพันทิลา เกิดศิริ
ุ60003269023 นางสาว ขนิษฐา หวันทา
60003212134 นางสาวธนัญญา สังข์ทอง
60003212123 นางสาววรรณา แก้วหัสดี
60003212046 นายอิทธิศักดิ์ รัตนาตรานุรักษ์
59003155008 นางสาวอารยา จิตร์สุภา
60003270035 นายกรินทร์ ชื่นอารมณ์
58003201001 นายวิวัฒน์ สมคิด
60003212034 นางสาววรวีร์ ศักดิ์บรรณกิจ
57003120047 นางสาวรชนีรมณ์ พรมแดง
60003490133 นางสาวคณิตา อิ่มสอาด
60003120026 นายธีรวุฒิ มณีขำ
58003340812 นาย วิชนุ จันทร์ไตรรัตน์
58003340812 นาย วิชนุ จันทร์ไตรรัตน์
60003498025 น.ส.ณัฐสุดา พ่วงสูงเนิน
60003498035 นางสาว. กมลวรรณ ทองสุ่น
60003498060 นางสาวศิรินันท์ พูลสวัสดิ์
57003362193 นางสาวปวีณา แก้วทรัพย์
60003498020 นางสาว วงเดือน ชินทวัน
60003666001 นาย วัชรินทร์ โกศล
60003666004 นางสาวพีรพร บุณยามระ
59003405061 นางสาววรางคณา ผดุงเดช
58003268019 นาย ภาณุพงศ์ วงค์เปียง
58003268003 นายธวัชชัย ฉุนตู
59003212026 นางสาวณัฐณิชา เกตุประสม
60003171002 นางสาว รัชนีกร สงนอก
60003171002 นางสาว รัชนีกร สงนอก
60003244022 นางสาว นนทรี ศรีเล็กยัง
60003269024 นายธิติสัณห์ เมฆสุวรรณ
60003269021 นาย ภาณุพงศ์ พุ่มพฤกษา
60003269025 นาย ธันยากรณ์ อินตา
60003269022 นาย พันชนะ สืบประทานกุล
60003268048 นาย ธนากร รัตนปุญญาภิวัฒน์
60003268044 นาย รัฐภูมิ คำภิบาล
59003116032 นางสาวพรชนก เจ็กภูเขียว
59003116050 นางสาวชนิกานฐ์ เอี่ยมแสง
59003116053 นางสาวปุณยนุช พรเจริญ
59003116027 น. ส. ทัศวรรณ สุขโชค
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
60003534042 นางสาว ทิพาพรรณ สีใส
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405032 นางสาวแคท เส็งสมาน
59003405032 นางสาวแคท เส็งสมาน
59003405032 นางสาวแคท เส็งสมาน
59003405007 นางสาวพรรัตน์ คัฒจันทร์
60003534042 นางสาว ทิพาพรรณ สีใส
59003120021 นายภัทรพล เสน่ห์
59003120023 นางสาวญาดา เกตแก้วเจริญ
59003120035 นายอัษฎาวุธ แตงพุ่มทอง
58003212009 นางสาวณิรัชฎา บัวทอง
58003212047 นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต์
59003161003 นางสาวกนกวรรณ สมสมัย
59003120002 นางสาวมธุรส ภาอ้อ
59003120018 นางสาวพิชญา นัดพบสุข
60003120029 นางสาวปิยาณี น้อยจินดา
58003218009 นางสาวอาภัสรา บุญมา
60003212068 นางสาว พรธิดา นันทา
58003212024 นางสาวพรหม พรมตะโก
58003212025 นางสาวสานรุ้ง ลอยรัตน์
58003212026 นางสาวปาริชาต คงวิญญา
59003116020 นางสาว ปภาพินท์ วงค์กำภู
58003263019 นายเกรียงไกร ก๊กเฮง
58003263009 นายสืบพงศ์ สุขมาก
58003263018 นาย วสุธร ศรีสุข
60003116048 นางสาวพัชรี สำเภาจันทร์
58003212037 นางสาวอนุธิดา ระบาย
60003534024 นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ
60003534044 นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์
60003257042 นางสาวอารญา พวงดอกไม้
59003362147 กาญจนา เเสวงดี
59003362122 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์วิไลพิสิฐ
59003362131 นางสาว สุวรรณา สุดนุช
57003270037 นายจีไฟ ลี
60003257019 ดวงฤทัย ท้าวพระแสง
60003257018 วรดา ถานะตาล
59003257004 นางสาวปิยาภรณ์ สุขทัศน์
59003257015 นางสาว วาสนา จิตรมั่น
57003362127 นายธนากร ธรรมธร
57003362022 นายธวัชศิลป์ แซ่ตั้น
57003362119 นายสหชัย ลาภูเขียว
60003120027 นายณรงค์ศักดิ์ อนุสิทธิ์
60003120040 นางสาวจันทิมา ศรไพบูลย์
57003362183 นางสาวสิริยาพร เหล็งศิร
59003490034 นางสาวอมรรัตน์ หอมวงษ์
60003270009 นายอนิรุทธิ์ นาคูณ
58003263012 นาย ไตรภพ เกียรติวิเศษชัย
60003161004 นางสาวสุจีรนันท์ เชยจุ้ย
60003116068 นางสาว รอวรรณ หงษ์ทอง
59003257023 นางสาวอารีญา บุตรสี
59003257023 นางสาวอารีญา บุตรสี
ุ60003116031 นางสาวกรกมล วาสโพ
60003116019 นางสาวมีนา เลิศจันทร์
60003116019 นางสาวมีนา เลิศจันทร์
60003212016 นางสาวสุนิศา ตะวะนิชย์
57003381045 นางสาวภัทรภรณ์ สุขประเสริฐ
56003120006 นาย บรรพต ชาติภูธร
60003120012 นางสาวพรรณนิภา ลายทอง
60003120009 นางสาวมนสา แซ่ตั้ง
59003257007 นางสาวศศินนท์ สีพรม
59003171016 นางสาวชุติมา พืชสุวรรณ
59003405078 นางสาวขวัญทิพย์ แสงเทพ
59003405087 นางสาวอาภาภรณ์ พิทักษ์ศิลป์
59003405064 นางสาวปิยมาศ เข็มมุข
60003153016 นางสาวปวรรัตน์ ศรียงยศ
60003153070 นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร์
60003153070 นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร์
60003153046 นางสาวเสาวลักษณ์ สวามิ
60003153012 นางสาวลลิตา เเก้วบัณฑิต
59003116024 นางสาวสุณิสา ผิวหอม
57003120002 ธนัชนันทน์ จันทรืแวว
60003116040 นางสาวรัชนีวรรณ บุปผา
60003153034 นางสาวไปรยา เชื้อชาติ
60003153018 นางสาวอัครชา หันทยุง
58003212204 จิฬาภรณ์ ทิวะโต
60003153026 นางสาวอรวรรณ อ๋องตั้ว
60003153026 นางสาวอรวรรณ อ๋องตั้ว
60003153026 นางสาวอรวรรณ อ๋องตั้ว
60003153018 นางสาวอัครชา หันทยุง
59003116009 นางสาววรรณวิสาข์ แดนเงิน
57003116042 ยุวดี พานพิมพ์
60003120011 นางสาวกัญญารัตน์ จูมนา
60003153013 นางสาว เบญญาภา อยุไธสง
60003116034 นางสาวอรนภา น้อม
60003120007 นางสาวอาภาศิริ สีม่วงงาม
60003153027 นางสาวศุภากร นิลอักษร
60003153060 นางสาว รวีวรรณ จิตเขตร
60003137015 นางสาวธันย์ชนก บัวสอน
60003153025 นางสาวขนิษฐา สุขเรือง
58003405082 นายวุฒิพงษ์ ตุ้มวิจิตร
60003153017 นางสาวชลลดา บุตรรอด
58003405060 นางสาวพัชรินทร์ ราชนิยม
58003405046 นางสาวจุฑามาศ คงปัญญา
60003153054 นางสาวชนิตรา งานยางหวาย
60003153066 นางสาวพรพรรณ บุญสวน
60003153062 นางสาวสาวิตรี เกิดขาว
60003153041 นางสาวอภิญญา นิสารัตน์
60003153062 นางสาวสาวิตรี เกิดขาว
60003153015 นางสาวนุชจรินทร์ เชมศรี
60003153015 นางสาวนุชจรินทร์ เชมศรี
59003120008 นางสาวกรกนก จันทร์รอด
59003120001 นางสาวสมิตา พันคำ
59003120008 นางสาวกรกนก จันทร์รอด
60003153038 นางสาววริยา วงษ์นิล
59003120023 นางสาวญาดา เกตแก้วเจริญ
59003120023 นางสาวญาดา เกตแก้วเจริญ
60003153001 นายคงทอง ชูเจริญ
59003490025 นางสาวสิริรัตน์ โสวรรณะ
59003116004 นางสาว กนิษฐา พิมทอง
58003212066 นางสาวรัชฎา ประทุมแดง
58003212053 นางสาวปาริฉัตร นิยมกิจ
59003490026 น.ส.กฤษณา บุญฮวด
60003155060 นางสาวศิริวรรณ พิมพ์วัน
59003490042 น.ส. สุนิษา ชัยยะ
58003268037 นาย เกียรติศักดิ์ ฉายศิริ
58003268004 วิทวัส จินดางาม
58003257042 นายอับดุลเราะมาน ดอเล๊าะ
58003268032 นายสัมฤทธิ์ ตันเฮง
59003161021 นางสาว วรรณิภา สร้อยจำปา
59003161031 นางสาวดวงสนันต์ มีจินดาดลวัฒน์
58003263010 นาย ภานุสรณ์ บุญจันทร์
58003263023 นาย กิตติพันธ์ วิเศษ
59003212104 นางสาวนิชานันท์ แทนบุญ
57003534014 นาย สมเกียรติ กำเนิดเรือง
57003270006 นาย ชัยณรงค์ สุริวงษ์
59003490008 น.ส. อัจฉราภรณ์ กองจันดา
59003490038 นาย อดิศักดิ์ มังคุด
58003212206 แพรวนภา ช่างแกะ
59003490031 น.ส. วรรษมน พราวศรี
60003153010 นางสาวพรพิชชา พันธุ์เพ็ง
58003212108 นางสาวศกลวรรณ รอดเย็น
58003212200 กานต์รวี แคล้วคลาด
60003498028 นส.กรรณิการ์ อ่อนภู่
59003490002 น.ส.สุชานาถ ศรีราชา
57003491075 นางสาว น้ำค้าง ดวงจันทร์
57003492023 นางสาวธิดารัตน์ สายคำเคือง
59003490014 น.ส.ชมภูนุช เพ็ชรดำ
59003490028 น.ส.วิลัยพร จันงาม
57003491108 นางสาว กนิษฐา นาคพุ่ม
58003353025 นางสาว ธาราทิพย์ คำสุวรรณ์
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
58003353023 นางสาวสุจิตรา ปะติ
57003491078 นางสาววรรณภา บุญฉิม
58003353025 นางสาว ธาราทิพย์ คำสุวรรณ์
57003492025 นางสาว วริษฐา อิทธโยภาสกุล
58003218020 นางสาวปาณิสรา สนโศรก
60003161030 นางสาววิมลศิริ เกตุวัตถา
60003153035 นางสาววนิดา สุทธิธรรม
60003153035 นางสาววนิดา สุทธิธรรม
59003490093 น.ส. สาธนี วงษ์ชูเชิด
57003491013 นายภุชชงค์ คล้อยตาม
59003153030 นางสาว ปวีณ์สุดา จันทร์สูรย์
59003153068 เพียงตะวัน มีธรรม
59003212057 นางสาวจิณห์วรา เย็นเทียม
59003212067 นางสาวมัณฑณา พิณเนียม
59003212046 นางสาวจิตรลดา หมอกเจริญ
59003212077 นางสาวนริศรา ถาวรสาลี
59003212056 นางสาว ธัญญาศิริ ทองิหลา
59003212121 นางสาว สุนิสา อินทศร
59003212058 นางสาว รุ่งไพลิน ย่าภู่
59003212048 นางสาวคริษฐา จิรศักดิ์
59002312078 นางสาวณัฐวดี แปลงกาย
59003212045 นางสาวชุติมา ถนอมสัตย์
59003212057 นางสาวจิณห์วรา เย็นเทียม
59003171007 นางสาวปรางค์ทิพย์ ผสมทรัพย์
60003171001 นายพัฒนะสังขรัตน์
58003120003 อังคณา มุ่งพากเพียร
60003120053 นาย สำราญ บุญเลี้ยง
60003120034 นายอนลัส ศรีมหายันต์
60003120014 นางสาวศุภนุช พรมบุตร
59003534030 นางสาวธนิศร ศรีสุระ
59003257030 นางสาวจันจิรา บุญค้ำ
59003362114 นางสาวจริยา ภูแช่มโชติ
58003362001 นางสาวพาฝัน ติรวรรณรัตน์
6000124924 นางสาวณัฐวิภา คุณริยา
59003120017 นางสาวเจนจิรา สรรพกิจไพบูลย์
58003362003 นางสาวจารุวรรณ เจี่ยเจริญ
60003153007 นางสาวอลิชา มุดทรัพย์
6000315029 นางสาวรัตติกาล พัดเย็นใจ
60003153021 นางสาวสโรชา ขวดมา
60003153028 นางสาวรัตชา ทัพเสน
60003153030 นางสาวอังคณา บินฮาซัน
60003153011 นางสาวปาลิตา แก้วอมร
60003153022 นางสาวปิยวรรณ เรือนแก้ว
59003212119 นางสาวสุธิตา มุกเย็น
59003212039 นางสาวโสภา เตรณะกาโย
59003212008 นางสาว รักตจันทร์ พรหมพันธ์
59003212025 นางสาวหัทยา ปุยฝ้าย
58003212162 น. ส. ณัสสญา มุ่งกอบกลาง
58003212185 น.ส.อรยา นอมวัน
57003362108 นางสาวกาญจนา คะวิลัย
59003405068 นางสาวสุชาดา เพ็งลอง
59003212083 ฤดี ลาดสูงเนิน
57003362182 นางสาวปภัสรา มะลิเครือ
59003201012 นาย นรากร บุญส่งศิริวรรณ
59003201012 นาย นรากร บุญส่งศิริวรรณ
58003405095 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนสมบัติ
60003116043 นางสาวปิยาภรณ์ ชัยวัฒน์
57003120004 นางสาวฉัตราภรณ์ ทิสมบูรณ์
60003116043 นางสาวปิยาภรณ์ ชัยวัฒน์
57003212032 นางสาวพัชรี หลิมสกุล
56003120113 จีรดา บุริโส
56003120076 นางสาวชฎาพร เกตุบุญมา
58003201004 อดิศร เพ็ชรรัตน์
57003212031 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ทอง
58003212156 นางสาว อมราวดี แซ่ตั้น
58003120007 ศิริพร ทองมี
57003212137 นางสาวพรนภา กันธุ
58003121013 นางสาวจุฑาวรรณ บุญทา
58003405094 นายณัฐวุฒิ จอกแก้ว
58003212169 ปิยธิดา เล็กศิริ
58003405141 นายภูธร กันนิกา
57003212027 นางสาวจีระยา งามฤทธิ์
58003120004 นางสาวพรนภา เชื้อสุวรรณ
57003269006 นาย ธนาศักดิ์ เชื้อสุข
58003212181 นางสาวอรวรรณ ตาพยุง
57003212177 นางสาวนลินี สุขสมาน
57003120067 นายมนตรี ก้อนเกื้อ
57003153043 นางสาวภัทราภรณ์ สุภาพ
57003212135 นางสาวรัศมี ผกาศรี
57003212054 นางสาวนิภาพร กมลรัตน์
60003116058 นางสาวเมวิกาพรมโคตร
58003405128 นางสาวสโรชา ศรีขะโชติ
60003120049 นางสาว ปัทมาวรรณ ปัดลาด
57003120019 นางสาวจิราพร แสงเทพ
60003498011 น.ส.มาริษา กลับนุ่ม
60003120006 นางสาวจินตนา ธงชัย
60003120006 นางสาวจินตนา ธงชัย
60003153033 นางสาวจุรีพร ชุมแวงวาปี
57003269013 พันธกานต์ จิ๊ดเจริญ
58003491083 นางสาวกุลนภา สุรินทร์
59003212024 นางสาวเกวลิน เคหะรอด
58003212170 นางสาวชลิตา สุขสุมิตร
60003153063 นางสาวศิริวรรณ สำราญ
60003153064 นางสาวอรรถญา ธรรมเจริญ
60003120019 นางสาวพรทิภา กกรัมย์
59003212111 นายภาณุพงศ์ ชูทับทิม
58003212078 นาย วทัญญู ฤทธิกุล
57003212106 นางสาวนิภาพร กิ่งทิ่งแฮ
57003212107 นางสาว อัจฉริยา สุโพธิ์
57003212188 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวดอก
58003212155 นางสาวภรัณยา ชามาตย์
57003405055 นางสาวสุวัลลี สินภักดี
59003490017 นางสาวพิมพ์ชิตา ปิ่นทองเจริญดี
57003161022 นางสาว รสิตา เข็มเงิน
57003161060 นางสาวชุติปภา ศรีสุข
60003153043 มะลิวัลย์ ใจดี
60003116054 นางสาวสุภาวดี เม็ดฝ้าย
58003490039 น.ส. ทิพย์พิมล พวงมณี
57003212218 นางสาวหรรษลักษณ์ ไพเราะ
60003120050 นางสาว ศิรินาฎ จำเริญ
58003490010 น.ส. ศิริลักษณ์ สุพรรณสิงห์
59003126005 นาวิน ดีวงค์
58003490038 น.ส. นราทิพย์ มาเจริญ
58003490025 น.ส. รัตนมณี ดีวงษ์
58003490028 น.ส. ศศิวิมล จันทร์ฉาย
57003120054 นายอนุวัฒน์ ร่มพฤกษ์
60003120002 นางสาวอธิตญา สิงสาหัส
58003212062 นางสาว สุวรรณา ศิริสุนทร
57003120041 นางสาวขวัญชนก เสริมสมบูรณ์
57003212237 นางสาวนรมล ตัญญบุตร
57003120036 นางสาวนันทนา บุญมาก
60003120004 นางสาวบุษกร เกิดโสภา
57003201003 นางสาวชนกานต์ ใหม่เอี่ยม
59003158011 นายเกียรติศักดิ์ สาสังข์
57003120024 นางสาวยสุตมา มักคะเนมี
59003405019 นาย ภัทรพงศ์ กอสมบูรณ์ศิริ
57003120073 นางสาวจิรพรรณ กี่สง่า
59003212020 นางสาว ทิพวรรณ คำพันธ์
59003158016 นางสาว ชลลดา บุญสวน
59003405038 นาย ทัศนันท์ จิรจันทร์เจริญ
57003171042 นางสาวมริสา บุตะเขียว
59003158015 นายอนันต์ วงค์มะราด
59003158016 นางสาว ชลลดา บุญสวน
60003490064 นางสาวทิพวรรณ ก่อมใจ
59003158008 นางสาว กฤตยาภรณ์ บุญทา
57003201009 นางสาววิภาพร สายบา
60003405022 นางสาวเบญจวรรณ มานะทัต
60003212130 นางสาวชลธิชา ปัตทะมะ
57003120056 นางสาวอรทัย คำกุล
60003405016 นางสาวมัทณีญา สินเปี่ยม
60003201021 นางสาวจารุมน มูหะหมัด
57003212233 นางสาวกนกทิพย์ ไพเราะ
60003498012 น.ส.เยาวรัตน์ อ่อนหวาน
59003158003 นาสาวศิรินารถ จันทร์คำมี
60003498059 น.ส.มณีรัตน์ อุ่นจางวาง
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
59003158003 นาสาวศิรินารถ จันทร์คำมี
58003244021 นาย นลธวัช พระแก้ววศิน
58003244021 นาย นลธวัช พระแก้ววศิน
60003218015 นางสาวธัญลักษณ์ นริสาน
59003158023 นางสาวสริดา สิงหเขต
59003158017 นางสาวสุนิสา ลีซือ
60003218005 นางสาว จิรัชญา ลีนาค
59003158039 นางสาวอลิษา อารีราษฎร์
58003244010 วัฒนา สุขศรีสวัสดิ์
58003212138 นางสาวนัทธมน เหมือนตา
57003120022 นายเดชาพล รัตนกำเนิด
58003244027 นางสาวณัชชา เนาวโอภาส
57003120057 นาย พิพัฒน์พงศ์ กุลกั้ง
58003212190 นางสาว วิไลพร ทองศรี
58003244021 นาย นลธวัช พระแก้ววศิน
57003120009 นายอิทธิกร คงเกิดผล
60003153069 นางสาวณัฐณี สะแอ
60003666037 นางสาว อรญา ชัยสงคราม
60003120025 นางสาวเสาวลักษณ์ กลำเงิน
57003120060 นายธนกร ไมตรี
60003491018 นางสาวชญาภา เขียวหวาน
60003212077 นางสาว สุภาพร สีดาสน์
60003212077 นางสาว สุภาพร สีดาสน์
57003120059 นาย พุฒิกฤต จินดาสวัสดิ์
60003212085 นางสาว วิมล ธรรมวิเศษ
60003491022 นางสาวน้ำฝน ชาชมราษฎร์
60003491012 นางสาวชลรดา อร่ามเรือง
57003491101 นายเพชรอรุณ มอญเจริญ
60003491053 นางสาวปิยะนุช วระชุนท์
60003218018 นางสาวรุ้งนภา เพียรงาน
60003212083 นางสายชุติกาญจน์ รัดมุง
57003120045 นายสุมิตร ไกรทอง
60003212015 นางสาว จิราพรรณ เลือดขุนทด
60003491017 นางสาวรัชนีรมณ์ ตันสุริยะวงศ์
58003405141 นายภูธร กันนิกา
60003491056 นางสาวชนากานต์ ไชยชนะ
60003492071 นางสาวประภัสสร หมื่นแสน
57003491080 นางสาวมณีรัตน์ บุษบาศรี
58003405108 พงษ์ดนัย กลีบเมฆ
60003491006 นางสาวดารณี ขำสำอางค์
60003491021 นางสาวนันทพร น่าดู
60003491056 นางสาวชนากานต์ ไชยชนะ
60003666079 น.ส.จุฬารัตน์ แสงกรม
58003405141 นายภูธร กันนิกา
60003491021 นางสาวนันทพร น่าดู
60003491050 นางสาวนิชธาวัลย์ สีแดง
57003491034 นางสาว นชมลวรรณ อังสุวัฒนะ
57003171030 นายทิวากร ดีเอม
58003269016 นายตันติกร เอกบุตร
58003153017 นางสาวสายธาร ฆ้องแสง
60003212087 นางสาวจตุพร บุญเรือง
60003491071 นางสาว ชนัญธิดา ทองขวัญสุข
58003153030 นางสาวไพจิตตรา เจรดง
58003153019 นางสาววชิราภรณ์ มานพวงษ์
57003120061 นายอัจฉยะ แซ่แต้
59003120004 นางสาวอภัสรา หงษ์เงิน
59003158014 นางสาว พัชรีญา ศิริโชคโภคทรัพย์
59003257009 นายบุลากร อภิอมตะสกุล
59003120042 นาย เมธาวิน อภิวาท
57003491035 นาย ประสิทธิ์ วิริยะพันธ์
59003212004 นางสาวพัชรีพร เหลืองห่อ
58003153032 นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
60003212097 นางสาว สุณัฐตา ปะสิ่งชอบ
60003116006 นางสาว อังสุมาลิน หมู่สะแก
60003490015 นางสาวสุวาริน คงแสงทอง
59003212031 นางสาวรจวรรณ เล็กสวัสดิ์
60003161059 นางสาว พิชามญช์ ราชวษ์
60003491024 นางสาวกรรณิการ์ สาครพินิจ
60003491020 นางสาวกานต์ธิดา ศรีวิชา
57003218008 นางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทก
60003491067 นางสาว อัญชิษฐา ลิมปวัฒนะ
60003534051 นางสาวทิพวัส แก้วนารินทร์
57003362117 นาย มนตรี เมืองแก้ว
60003491056 นางสาวชนากานต์ ไชยชนะ
59003405088 นางสาวสายธาร สวัสดี
59003405107 สัชฌุกร จันทรางกูล
59003405073 นายสัณทวัช กาบตุ้ม
58003405092 นายจิรภัทร ทิศลูน
58003405069 นายอัศวิน เอี่ยมละออ
58003244020 นางสาววรลักษณ์ จาดฮามรด
60003116060 นางสาว กัลยา ศรีอ้วน
59003257013 นางสาวสายป่าน ธรรมศร
59003155002 นางสาวจุฑามาศ จาบกุล
58003257026 นางสาวสิริวรรณ ทองไทย
60003257002 นางสาวรุจิกาญจน์ เรืองแสน
60003153042 นางสาวณัฐพร แย้มแสง
57003381046 นางสาวสริดา ประกอบกิจ
60003116037 นางสาววิศรุตา ประเสริฐสรรค์
60003116038 นางสาว ธนนันท์ ภาษิต
60003153006 นางสาวยุภากร รัตนะแพร
59003405026 นางสาวอรอุมา ศุภฤทธิ์
59003405043 นางสาว สุนิชา โสดา
60003269027 นางสาว ศศิธร ศิริประทุม
59003116042 นางสาวปาริชาติ กุลศรี
57003491065 ปาณิสรา ขันเงิน
59003116033 นางสาวศศลักษณ์ สายหอมจันทร์
58003212038 นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา
60003155059 นางสาว ชลธิชา จันทร์คลาย
59003116052 นางสาวสิริวิมล องอาจ
60003155040 นางสาวเจนจิรา เสนาวงค์
58003212208 นางสาวปรมาภรณ์ จันทมิฬ
58003491028 นางสาวณิชาภัทร โอ่วเจริญ
59003405008 ชลิตา สุขใส
60003116049 นางสาวปวีณา ยงสวัสดิ์
58003212029 นางสาวเจนจิรา ศรีมงคล
57003269010 นาย ไพศาล แสงกุลโชติ
58003666017 นางสาวสุนารี จอมคำ
60003491018 นางสาวชญาภา เขียวหวาน
59003405011 ณัฐพนธ์ นุปา
60003155037 นางสาว พิไลวรรณ แสนเสนาะ
58003212032 นางสาว อารยา เที่ยงพุ่ม
60003212075 นางสาวศิริพร ทองงาม
58003534019 นาย มาวิน สระบุรินทร์
59003116051 นางสาวศิรประภา คุณวุฒิ
59003116005 นางสาวปรีญา ไพเราะ
58003212007 นางสาวใบเฟิร์น พุกเขียว
58003666017 นายปฐวี จันทา
57003491067 นางสาว กมลวรรณ ตันกิม
58003212175 นางสาวลัดดา เสนานุช
60003212068 นางสาว พรธิดา นันทา
59003666022 จุฑามาศ ดวงบรรเทา
58003263016 นายพิบูลย์ สุพงศ์พิสุทธิ์
58003212176 นางสาวสุกัญญา กำเลิศ
57003212222 นางสาว นิตยาพร พันชำนาญ
60003491004 นางสาวสุภัทรา ภู่ศรี
59003405081 นางสาวนุ่มฤดี พงศ์พีระ
59003490073 นาย เตชิต ทิพยฺประเสริฐ
58003362045 นาย อนุศักดิ์ กรัตพงศ์
59003405102 นางสาวโยษิตา พรหมพันธ์
59003405102 นางสาวโยษิตา พรหมพันธ์
59003490088 นางสาว ศิริพร หันประดิษฐ์
59003405091 ณภาภัช บุญเขียน
60003665031 น.ส.สิริลักษณ์ มัธยม
60003212068 นางสาว พรธิดา นันทา
59003490063 น.ส.เขมจิรา บางพระ
59003490096 น.ส สมรักษ์ เกตุบุญมา
58003491034 นางสาวสุภาวดี แจ่มสร้อย
59003405056 กุลสตรี. นี้ละไทย
60003212068 นางสาว พรธิดา นันทา
59003405090 นางสาวสุพัตรา ยะถาเทศ
59003490074 น.ส. ศิริลักษณ์ คุ้มวงษ์
60003498033 นางสาวสิมิลัน ไชยนาน
58003498005 พีรพล สุวรรณกูล
60003666033 นางสาวปนัดดา อ่ำจิตร
59004305100 นางสาวอักษราภัค ปินานัง
60003362020 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วกูล
58003491044 นางสาวเมทิรา แสวงผล
60003498034 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ทอง
59003405069 นางสาวพัชรี เฉิดฉาย
60003498069 นางสาวเบญจมาศ ผลาหาร
60003498058 นาย ณพล พรมมา
58003302017 น.ส จารุวรรณ คงนิ่ม
58003405126 นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
58003362089 นางสาววลัยพร เมืองสีดา
58003490036 น.ส. วรรณภา ภูมิรินทร์
60003302001 นางสาว สุพัตรา งามขำ
60003491068 นางสาวเยาวลักษณ์ หัดไทย
57003302021 นายปฏิภาณ สุ่มมาตร์
58003263004 นาย ตุลาการ สังอ่อนดี
58003490021 น.ส. วราภรณ์ โพธิ์สวัสดิ์
58003490017 น.ส. สุดารัตน์ เพชรอ๊อด
58003362059 นางสาวศิริรัตน์ ธรรมบุตร
58003666004 นางสาวมณฑาทิพย์ ตระการพงษ์
59003490056 นาย อนันต์ ขันตีนู
58003362091 นางสาวจารุวรรณ คำสีลา
59003116029 นางสาวสุทธิดา ภูตาเลิศ
58003666005 นางสาว ชลธิชา เจริญขำ
58003257038 นางสาวปรียาภรณ์ ถีทัน
59003490035 น.ส. ณัฐนันท์ รอบคอบ
58003257033 นางสาวสุวนันท์ วอนศรี
58003257016 นางสาวสิริวิมล โนนพรักษ์
58003362093 นางสาวปวีณา วันนิ
58003257016 นางสาวสิริวิมล โนนพรักษ์
60003491070 นางสาวอินธิรา คำตุ๊
59003490030 น.ส. แพรวนภา ชิดชมนาค
60003120005 นางสาวจีรนันท์ สะและหมัด
60003302002 นางสาววาสนา คงโชติ
60003269003 นางสาวดาวฤทัย แก้วเชียงหวาง
58003666028 นางสาสธิดารัตน์ มีศรี
58003405140 นางสาว ชนนิกานต์ เอมเปีย
57003362199 นางสาวธนัทภัทร รัศมี
58003534031 นางสาวนัฐมล โฉมสอาด
58003153020 นางสาวปภัทร์สิริ เมยขุนทด
57003171007 นางสาวจันทิมา ผจญศึก
60003405078 นางสาว รัศมี ทองใบ
60003302045 สมิตานัน นาคประเสริฐ
58003534025 นายธนวัฒน์ สุขเกษม
57003212042 นางสาวรจนา จันตรี
58003491021 สุนิตา เชื้อหอม
58003252001 นางสาวมนนิกา เสาร์พรมพวง
58003252002 นางสาวฉัตรชนก เทียมโคกสง
58003252006 นางสาวนันทภัค ชะอุ่มใบ
58003252008 นางสาวชฎาพร สัมพันธ์
58003252003 นางสาวน้ำเพชร พิมพ์ทอง
58003252004 นายไชยวัฒน์ สมเงิน
58003491108 นางสาวณัชชา น้อยประเสริฐ
57003362042 นางสาวน้ำฟ้า โสภารัตน์
58003405068 ขวัญภิรมย์ ละลง
58003252009 นางสาวสิริพร จิ๋วสำอางค์
60003491075 นาย อานนท์ เบ้าศรี
57003120053 นางสาวสุวิมล เทพอินทร์แดง
58003405078 นางสาวสาวิตรี เกิดอยู่
57003362052 นางสาวมาริษา วงษ์สวัสดิ์
57003120055 นางสาวกัญจนา ศิริพรม
60003491077 นายสองชีวิน ทวีผล
57003120069 นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์
60003212127 นางสาวชนนิกานต์ กันทับ
57003218011 นางสาวรุ่งรัตนพร เฉยไทสง
57003218012 นางสาวสุวนันท์ แสวง
57003153010 นางสาวพรรณภา เกตุขุนทด
57003218012 นางสาวสุวนันท์ แสวง
57003362047 นางสาวเจตกมล ศรีโพธิ์วัง
58003405091 นางสาวน้ำฝน ใหม่จันทร์ทอง
60003666032 นางสาวภัชฐิตา คงเหลือ
59003158001 นางสาวสุธัญญา คำดี
60003534017 นางสาวนุชจีรย์ ศรีพรหมทอง
59003158001 นางสาวสุธัญญา คำดี
60003201005 นางสาววิมลณัฐ ประวัติ
57003302017 นาย สุวัจน์ บริบูรณ์ทรัพย์
58003362077 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีษะเกษ
57003491030 นางสาวสรัลชนา พราวศรี
60003665025 นายอริยฌา สารจิตตาภาพ
60003665005 นาย สุริยาวุธ แดง
60003498037 นายคมเพชร นาวินโพธิ์ทอง
60003665005 นาย สุริยาวุธ แดง
60003498069 นางสาวเบญจมาศ ผลาหาร
57003257013 นาย พรพรหม พุทธชาติ
58003405053 นางสาววรวรรณ เนียมบุญ
57003362008 นางสาวปรียานุช โปกุล
58003212121 ศิริลักษณ์ แกล้วกล้า
57003362007 นางสาวปรียาพร โปกุล
58003288006 บริบูรณ์ นามวงษ์
58003212121 ศิริลักษณ์ แกล้วกล้า
58003120027 นางสาวธันย์ชนก ทุนสิน
60003666045 น.ส. ทิลาวัลย์ สมจิตต์
60003492048 นางสาวปภัสสร ฟักทิม
60003492058 น.ส รัชฎาพร กฤตธนเวท
60003492040 นางสาวศิริรัตน์ ห้องแก้ว
6000342009 นางสาวยุภา สัจวิสัย
60003492073 นางสาวพัทธนพรรษ์ ลี้ชม
60003492009 นางสาวยุภา สัจวิสัย
60003492073 นางสาวสุกัญญา มุ่งรีดกลาง
58003405149 นางสาวเสาวลักษณ์ จั่นจำรัส
58003405149 นางสาวเสาวลักษณ์ จั่นจำรัส