ชมรมบัญชีอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการรักสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคี
3. เพื่อเป็นการสร้างการทำงานเป็นทีมรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกัน
4. เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมร
1. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี
2. อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการบัญชี

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวอาริยาพร พลายคง ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวรุ่งนภา โกปัก ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมบัญชีอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

58003490062 น.ส.อาริยาพร พลายคง
58003490054 น.ส. สายธาร จันทร์ดอกรัก
58003490079 น.ส. รุ่งนภา โกปัก
58003490042 นาย ศุปกิจ แม้นนิล
58003490058 น.ส. พิมพ์วิภา จำปาน้อย
58003490071 น.ส. ศรุตา มุ่งดำเนินกิจ
58003490044 นางสาวสุดารัตน์ เทียนดำ
58003490056 น.ส. อุทัยรัตน์ บุญนาม
58003490057 น.ส. อัจนา คำมูล
58003490045 น.ส. กัลยาณี ปัญญานาง
58003490070 น.ส. กัญญา ชมภูนุช
58003490078 น.ส. ประภาพร สุดเนตร
58003490072 น.ส. เปมิกา ปรีดานนท์
58003490064 นาย สุรศักดิ์ กิ่งจันทร์
58003490041 น.ส. วรรณวิศา พุทธรักษ์
58003490066 น.ส. พรรณนภา เสตา
58003490055 น.ส. นุชราพร สำไธสง
58003490049 น.ส. มนัสนันท์ ประสิทธิ์สม
58003490063 น.ส. บุษภาคัม ลาน้อย
58003490067 น.ส. จิราวรรณ สิงห์โคกกรวด
57003490025 น.ส. จุฑาทิพย์ บุญศีรี
58003490077 น.ส. รัตนาภาณ์ กันพงษ์
57003269008 นางสาว อภิญญา พรมน้อย
57003490013 นางสาวพิมล คำฟู
57003490091 นางสาว พรชนก ทุงจันทร์
57003490014 นางสาวพิชชาภา ชมภูนุท
57003259009 นางสาวนิภาพร กลักย้อม
57003341039 นาย วุฒิไกร พลายวัน
58003490059 น.ส. สโรชา หงษ์ทอง
59003490084 น.ส. รุ้งตะวัน ติยินดี 5
59003490057 น.ส. อาจรีย์ ภู่ก๋ง
59003490055 น.ส. บุษรินทร์ เพ็งบุบผา
59003490056 นาย อนันต์ ขันตีนู
590034900533 น.ส. กัลยาณี สายพร
59003490092 น.ส. ชนากานต์ พึ่งแสง
59003490096 น.ส สมรักษ์ เกตุบุญมา
59003490077 นางสาว พรนภา พิทักษา
59003490087 น.ส. ศศิธร อ่อนพาณิชย์
59003490076 น.ส. พนิดา ฤทธิ์ถาวร
59003490091 น.ส. สุพรรษา คูณทา
59003490082 น.ส. จิรประภา โสภานะเวช
59003490090 น.ส. อินธิทรา สว่างวงษ์
59003490068 น.ส. ศรอนงค์ แนวอินทร์
59003490049 น.ส. ปาณิสรา เกตุทอง
59003490088 นางสาว ศิริพร หันประดิษฐ์
59003490074 น.ส. ศิริลักษณ์ คุ้มวงษ์
59003490070 น.ส. จิราภรณ์ บุญธรรม
57003490081 นางสาวธันย์รดา วันดี
57003490060 นางสาวสุพิชญา อินทสงค์
57003490001 นางสาวนฤมล เครืออาษา
57003490047 นางสาวประภาพร ขันทอง
57003490030 นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มน้อย
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003490075 นางสาวพรชนก เทียนศรี
60003490076 น.ส.ธมลวรรณ มานุสนธิ์
60003490060 นางสาวพรทิพา วงษ์นาน
60003490127 น.ส.นภัส จันทร์พรมดี
60003490121 นางสาวอรกนก พรมที
60003490128 นางสาววรรณภา บุบผา
60003490079 นางสาว ทิพย์สุดา เบ้านอก
59003490004 นางสาวชลนิภา คมขำ
57003490084 นางสาวสุดารัตน์ อินทร์สนิท
59003490015 นางสาวเจนจิรา เพชรทูล
59003405054 นางสาวปรียาภา ของนา
57003490051 นางสาวมุทิตา สังฆมณี
57003490051 นางสาวมุทิตา สังฆมณี
57003490065 นางสาววรรณี นีซัง
57003490066 นางสาว ชุติมา ธงเดชชัย
57003490041 นางสาว อัฉราพร สวนมะพลับ
57003490066 นางสาว ชุติมา ธงเดชชัย
57003490066 นางสาว ชุติมา ธงเดชชัย
57003490017 นางสาวจันทิมา เพิ่มพูล
59003490064 น.ส. สุรีพร หัสเสม
59003490054 น.ส. สุกัญญา เอี่ยมบัณฑิตย์
59003490071 น.ส. ชลธิชา พวงภู่
59003490062 นางสาว วันดี ตันติศุภกร
59003490058 น.ส. อังคณา สุวรรณภา
59003490073 นาย เตชิต ทิพยฺประเสริฐ
59003490098 น.ส. สุปราณี อินทิพันธ์
59003490061 น.ส. อรอนงค์ พรหมสวัสดิ์
59003490047 น.ส. ณิรัมภา ชูชื่น
59003490078 น.ส ยศสินทร ศรีวะอุไร
59003490072 น.ส. อุไรวรรณ คำสามาน
60003490089 นางสาว อรกนก ศรีงามเจริญสกุล
60003490100 นางสาวชลดา ล้อเจริญ
59003490008 น.ส. อัจฉราภรณ์ กองจันดา
59003490005 นาย ศรายุทธ พุ่มมาลา
59003490030 น.ส. แพรวนภา ชิดชมนาค
59003490031 น.
59003490007 น.ส. อารยา แก้วเกิด
59003490040 น.ส. วราภรณ์ รู้เงื่อน
59003490013 น.ส. ฐิติธาดา ไชยวิเชียร
59003490024 น.ส. ภรณี อารมย์สุขโข
60003490024 นางสาว สุพัตรา ป้อมเพ็ชร
59003490003 น.ส. วารุณี ผ่องสอาด
59003490039 น.ส. อมรรัตน์ หอมวงษ์
59003490093 น.ส. สาธนี วงษ์ชูเชิด
59003490036 น.ส. วารี สละกุนดิน
59003490033 น.ส. สุภัสสร ชนะชัย
59003490016 นาย สราวุธ สีมาคำ
59003490042 น.ส. สุนิษา ชัยยะ
59003490019 น.
59003490022 น.ส. กนกวรรณ สามิภักดิ์
60003490024 นางสาว สุพัตรา ป้อมเพ็ชร
59003490035 น.ส. ณัฐนันท์ รอบคอบ
59003490001 น.ส. สุภลักษณ์ ปาหาญ
60003490004 นางสาว อภิญญา จำปาทอง
60003490004 นางสาว อภิญญา จำปาทอง
60003490003 นางสาว เสาวลักษณ์ ไกรรัตน์
60003490094 นางสาวศศิวิมล โชติกร
60003490020 นางสาวนิภาพร มดยงค์
60003490070 นางสาวกิตติยาภรณ์ มะลอย
60003490010 นางสาวอินทิรา แก้วสมบัติ
60003490070 นางสาวกิตติยาภรณ์ มะลอย
60003490007 นางสาวณิชากร เจนจิตร
60003490016 นางสาวธิดารัตน์ จำเริญธรรม
60003490070 นางสาวกิตติยาภรณ์ มะลอย
60003490025 นางสาวขนิษฐา จัตุรงค์
60003490025 นางสาวขนิษฐา จัตุรงค์
60003490026 นางสาวจุฑามาศ ศรีเจริญ
60003490083 นางสาว วรารัตน์ รุ่งเรือง
60003490085 นางสาวสุทธิดา แสงศรี
60003490065 น.ส.สุภาวดี เขียวอุตสา
60003490112 นางสาว ณัฐวดี คันธศรี
60003490017 นายธนาดล เจริญสุข
60003490002 นางสาว วรรณกานต์ ระวิโรจน์
6003490014 นางสาวนิภาภรณ์ จิตรสม
60003490097 นางสาวปัญจวรรณ พันธ์ผูก
60003490013 นางสาวรัตนา บานวงษ์
60003490087 นางสาวอรฤทัย ทาทอง
60003490095 นางสาวมณฑิตา ทองแพรว
60003490086 นางสาวธนัชชา บุญฮวด
60003490086 นางสาวธนัชชา บุญฮวด
60003490130 นายจักรกฤษ จุนสำรง
60003490005 นางสาวปราณี ทูคำมี
60003490068 นางสาวกานต์รวี ตมกลาง
60003490088 นางสาวอาหุ้ย แซ่ต้ง
59003490046 นางสาวชนัษฎา ศรีสงวน
59003490046 นางสาวชนัษฎา ศรีสงวน
59003490046 นางสาวชนัษฎา ศรีสงวน
59003490047 น.ส. ณิรัมภา ชูชื่น
60003490133 นางสาวคณิตา อิ่มสอาด
60003409106 นางสาวจิราพร ทองพู
60003490042 นางสาวชลธิชา ทองพลี
60003490046 นางสาววรรณภา วิเศษกุล
60003490045 นางสาวธิดารัตน์ สีกลิ่นหอม
60003490093 น.ส.อาทิตยา สวยลึก
60003490092 นางสาวสุภาวดี ศรีวิไชย
60003490093 น.ส.อาทิตยา สวยลึก
59003490034 นางสาวอมรรัตน์ หอมวงษ์
57003490055 นายศุภชัย คำพันธ์
57003490034 นางสาวชวัลรัตน์ พรมสมุทร
57003490094 นางสาว เกศรา บุญสนอง
58003490002 น.ส. สุวิสา ลาบึง
58003490017 น.ส. สุดารัตน์ เพชรอ๊อด
58003490003 น.ส. ทิฆัมพร เงินลา
58003490026 น.ส. กนกวรรณ จันทร์มิตร
57003405064 นายทิศพยา วัฒนเหลืออรุณ
60003490012 นางสาวสุชาดา ศรีใส
60003490090 นางสาวศิริกานดา จั่นฮวบ
60003490124 นางสาวขนิษฐา เซ้งฮวด
60003490122 นางสาวนุชนาถ ศิริแก้ว
60003490044 นางสาวนิลุบล ขันทิพย์
60003490022 นางสาวภัทราภรณ์ ใจกว้าง
60003490027 นายธวัชชัย พิมพ์สารี
60003490132 นางสาวสุพิชญา พูลเพิ่ม
60003490082 นางสาวกัญญาณัฐ คำประสพ
60003490123 นางสาวกมลทิพย์ มะจันทร์
60003490043 นาย ธนาวุฒิ พันธ์แสน
60003490043 นาย ธนาวุฒิ พันธ์แสน
60003490043 นาย ธนาวุฒิ พันธ์แสน
60003490067 นางสาว ณัฐฌา โพธิ์นอก
60003490074 นางสาวนรินทร์ ศิรินภาทรัพย์
60003490054 พิมพ์ชนก รักษาสุข
60003490021 นางสาวจิรวรรณ สุระถา
60003490109 นางสาวณัฐกุล เกิดแก้ว
60003490098 นางสาว สุมนา บุญสวา
60003490021 นางสาวจิรวรรณ สุระถา
60003490064 นางสาวทิพวรรณ ก่อมใจ
60003490104 นางสาวชัชชญา เฮงสิ
60003490011 นางสาวพัชราภรณ์ ซิมหลี
60003490008 นางสาว นฤมล กุศลจิต
60003490101 นางสาว กรรณิการ์ ปาสาจะ
60003490059 นางสาวกนิษฐา กันการ
60003490107 นางสาวธนาภรณ์ สุขเลิศสิน
60003490015 นางสาวสุวาริน คงแสงทอง
60003490015 นางสาวสุวาริน คงแสงทอง
59003490038 นาย อดิศักดิ์ มังคุด
58003490034 น.ส. ณัฏฐรินีย์ ศรีเสงี่ยม
58003490015 น.ส. ภิรมย์ญา แก้วพาปราบ
58003490013 น.ส. ศศิธร สิญธิชัย
58003490037 นาย ณัฐวัฒ บุญเจริญ
59003490011 นางสาวสร้อยแสงเพชร โพธิ์ศรีเมือง
58003490035 น.ส. ณัฐมล คันทะศรี
58003490006 น.ส. พัชรมัย แย้มสรวล
58003490004 น.ส. วรดา เย็นขาว
58003490040 น.ส. ภัทธิรา ศรีโสภา
59003490021 นางสาวอรญา สินไชย
58003490014 น.ส. พัชรีพร โชติชื่น
58003490018 น.ส. มุทิตา ไทยประเสริฐ
58003490007 น.ส. กฤษณา รุ่งแสง
58003490008 น.ส. รัตนาวดี สิงภิรมย์
59003490018 นางสาวณัฏฐณิชา พรประเสริฐ
58003490009 น.ส. พรทิพย์ กิจดี
58003490012 น.ส. มานิตา แก่นแก้ว
58003490011 น.ส. พิกุล ทองเพ็ชร
58003490010 น.ส. ศิริลักษณ์ สุพรรณสิงห์
58003490039 น.ส. ทิพย์พิมล พวงมณี
58003490038 น.ส. นราทิพย์ มาเจริญ
58003490036 น.ส. วรรณภา ภูมิรินทร์
58003490030 น.ส. สุธาทิพย์ อริยาเมธี
58003490016 น.ส. ชมพูนุช จอกแก้ว
58003490021 น.ส. วราภรณ์ โพธิ์สวัสดิ์
58003490022 น.ส. ธีรภัทร จันทนา
58003490023 น.ส. นัฐมล ทวนดิลก
58003490025 น.ส. รัตนมณี ดีวงษ์
58003490028 น.ส. ศศิวิมล จันทร์ฉาย
58003490029 น.ส. นฤมล เจริญสุข
58003490042 นาย ศุปกิจ แม้นนิล
58003490056 น.ส. อุทัยรัตน์ บุญนาม
60003490111 นางสาววันทิยา บารเฮม
59003490063 น.ส.เขมจิรา บางพระ
59003490028 วิลัยพร จันงาม
57003490033 นางสาวสุพัตรา กองศิริ
59003490025 นางสาวสิริรัตน์ โสวรรณะ
59003490014 น.ส.ชมภูนุช เพ็ชรดำ
59003490002 น.ส.สุชานาถ ศรีราชา
59003490026 น.ส.กฤษณา บุญฮวด
57003490080 นางสาวสุนิสา ทองจันทรา
57003490078 นางสาวเกศินี อุ่นแก้ว
57003490081 นางสาวสุลีพร นามสีสุข
57003490081 นางสาวสุลีพร นามสีสุข
57003490079 นางสาวสุปรียา สระทอง
57003490031 นางสาวสิรีนาญ เทียมกลาง
60003490092 นางสาวสุภาวดี ศรีวิไชย
60003490093 น.ส.อาทิตยา สวยลึก
59003490050 นางสาวดวงกมล นวลจันทร์
57003492027 กษิดิศ จิตรชนะ
59003490044 รุจิระดา รุณบุญ
59003490009 นางสาวกัณทิมา สุรินทร์
59003490031 น.ส. วรรษมน พราวศรี
59003490014 น.ส.ชมภูนุช เพ็ชรดำ
59003490028 น.ส.วิลัยพร จันงาม
58003212136 นางสาวกันตนา บุญมา
58003212122 นางสาวนิรชา คุ้มนาค
58003212140 นาวสาวชไมพร บัวปั้น
59003490022 น.ส. กนกวรรณ สามิภักดิ์
60003490103 นางสาวอุบลรัตน์ สองสาย
60003490117 นางสาวอรยา โพธิตะนิมิตร
60003490071 นางสาวจันจิรา สุวรรณ
60003490091 น.ส.จันธิมา แตงเจริญ
60003490106 นางสาวจิราพร ทองพู
60003490133 นางสาวคณิตา อิ่มสอาด
60003490058 นางสาวอรวรรณ โตเพชร
57003259009 นางสาวนิภาพร กลักย้อม
60003490113 นางสาวระเบียบ พิลาลี
60003490131 น.ส.วาทินี ครองวงศ์
60003490030 นางสาว พิมระพัด สาวน้อย
60003490102 นางสาวมาริสา พัฒนะมนตรี
60003490084 น.ส. ศิริลักษณ์ สายแก้ว
60003490126 นายอนุชา สีแสงสว่าง
58003490017 น.ส. สุดารัตน์ เพชรอ๊อด
57003490023 นายวีระพงษ์ ชูนุกูลพงษ์
57003490021 นางสาวประกายดาว ขำพุก
58003490030 น.ส. สุธาทิพย์ อริยาเมธี
57003490003 นางสาว ปภัสสร แสงอรุณ
57003490086 นางสาว อรทัย สร้อยไทร
57003490086 นางสาว อรทัย สร้อยไทร
58003490003 น.ส. ทิฆัมพร เงินลา
57003490072 นางสาว คันธมาทน์ สมศักดิ์
58003490027 นางสาว ทิพวัลย์ เรืองยงค์
57003490020 แสงระวี แสงทับทิมรัตน์
57003490040 นางสาวสุกัญญา จันทร์เทียม
57003490074 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยยะ
58003490004 น.ส. วรดา เย็นขาว
57003490010 นางสาวนิภารัตน์ นาจันทัด
57003490032 นางสาวศุภสุตา อ่อนน้อม
60003490054 นางสาวพิมพ์ชนก รักษาสุข
59003490017 นางสาวพิมพ์ชิตา ปิ่นทองเจริญดี
57003490045 นางสาวขวัญฤทัย บุบผา
57003490044 นางสาวสุพรรณี สายหินกอง
57003212218 นางสาวหรรษลักษณ์ ไพเราะ
60003490115 นายฤทธิเดช คำจันทึก
60003490061 นางสาววริษา ผามะณี
57003490012 นางสาววลัยพร อ่างทอง
60003490129 นางสาววสา. ขาวกลิ่น
58003490040 น.ส. ภัทธิรา ศรีโสภา
58003490002 น.ส. สุวิสา ลาบึง
57003490053 นางสาว ศศิธร นาเพาะผล
58003381057 นางสาวณัฐมน บุญเพ็ง
60003490064 นางสาวทิพวรรณ ก่อมใจ
58003381069 นางสาวภาวินี เถื่อนช้าง
59003158033 นางสาว ภัทรวดี พูลสวัสดิ์
60003490088 นางสาวอาหุ้ย แซ่ต้ง
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
57003490071 นางสาวน้ำฝน พูลพิมมะ
59003405012 นางสาวพรพรรณ กิ่งคำ
57003490070 นางสาว มินตรา ดาราศร
60003490028 นางสาวอรพรรณ กุลธีระวิทย์
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
60003490009 นางสาวสุพิชชา สืบวงษ์
59003405041 นางสาวสุภาวรรณ สิรถนอมทรัพย์
59003405051 นางสาว กนกกร ภโวทัย
58003405092 นายจิรภัทร ทิศลูน
58003491067 นาย อโนชา ห้วยใหญ่
57003490075 อรพิณ ไชยวงศ์
57003490085 วรัญญา สุขสงวน
58003491064 นาย กิตติศักดิ์ พวงศรี
58003491053 สิทธิพงษ์ บุญไทย
58003491032 สหรัฐ ช้อยนิยม
57003212185 นางสาวนฤดี ชูสกุลรัตน์
57003212217 นางสาวนพรัตน์ ตันติอลงกรณ์
57003212203 นางสาวพุ่มศิริ อาจต้น
57003212202 นางสาวดาราวรรณ เดชดี
57003212209 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อินทร์
57003212101 กมลรัตน์ เชื่อมโลหะ
57003212221 นางสาวพัชรา ถาวดี
57003490075 วณิชชา เกตุแก้วมณี
59003490088 นางสาว ศิริพร หันประดิษฐ์
57003212236 นางสาวพิชญ์ศุภร เอเดิง
57003491015 นายนริศร แซ่จิว
58003490023 น.ส. นัฐมล ทวนดิลก
59003490068 น.ส. ศรอนงค์ แนวอินทร์
57003212202 นางสาวดาราวรรณ เดชดี
59003490072 น.ส. อุไรวรรณ คำสามาน
59003490077 นางสาว พรนภา พิทักษา
58003490036 น.ส. วรรณภา ภูมิรินทร์
59003490070 น.ส. จิราภรณ์ บุญธรรม
58003490017 น.ส. สุดารัตน์ เพชรอ๊อด
58003490021 น.ส. วราภรณ์ โพธิ์สวัสดิ์
57003353035 นางสาววราภรณ์ งามใจ
58003491021 สุนิตา เชื้อหอม
58003362116 นางสาวพรรณราย พิมพ์สกุล
58003362127 นางสาวชลทิชา ปัตตานัง
58003362128 นางสาวอรทัย ภักดีนิมิตร
58003362113 นางสาว สร้อยสุดา รักษาวงษ์
58003491108 นางสาวณัชชา น้อยประเสริฐ
59003405025 นายวัฒนะ ทรัพย์สิน
59003341013 นาย วิชญะ ณะวงษ์
57003353056 นางสาวขนิษฐา สุขแสง
57003492049 นางสาวทิพาภรณ์ เคนสมดี
58003491099 นาย เรวัฒน์ แซ่เฮ้ง
57003353048 ปัทมา ทับศรี
58003212182 นางสาวจิราภรณ์ ถาฐาน
59003405042 นางสาว ศิริวรรณ เฉลียวไว
57003257004 นาวสาว ชุติมา เจริญช่าง
59003405020 นางสาวอมรรัตน์ มีอนันต์
58003490078 น.ส. ประภาพร สุดเนตร
58003490002 น.ส. สุวิสา ลาบึง
60003270073 นาย ณัฐพงศ์ สิทธิเลิศ
60003270040 นาย ศิรวิทย์ จุลเจือ
60003270082 นาย วรวุฒิ เลิศศรี
60003270057 นายวัชรพงษ์ พรมสุข
60003270040 นาย ศิรวิทย์ จุลเจือ
60003270008 นายตนุภัทร บัวประเสริฐ
60003270073 นาย ณัฐพงศ์ สิทธิเลิศ
60003270082 นาย วรวุฒิ เลิศศรี
60003270026 นาย ธนวินท์ โมรา
60003270007 นายกิตติภัทร ชื่นจิตร
6000327033 นาย วสันต์ คำภานนท์
60003270083 นาย ธนพล พิมพ์เเก้ว
60003270064 นาย กันต์รพี จันทร์เจริญ
58003257025 ฉัตรฐาพร บุญสุข
60003270050 จักรกฤษณ์ จันทมาลา
59003490053 น.ส. กัลยาณี สายพร
60003201025 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อารี
60003268039 นายภาณุเดช กิ่งแก้ว
60003268034 นาย จิณตวีร์ พงค์ศิริ
60003268030 นาย ชินวัฒน์ พรหมสอาด
60003362067 นายธนโชติ บุบผา
57003270008 นาย ศายุธ ชาบำเหน็จ
57003348032 นายปฐมพร พรมยศ
60003268029 นายมงคล พุทธบุญ
60003268021 นาย ภาสกร โสภา