ชมรมค่ายอาสาพี่ทำเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดในเขตทุรกันดาร
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของห้องสมุด
3. เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกาษามีจิตอาสาและมีความสามัคคี
5. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม
2. อาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวปิยะภรณ์ ทุมฝ้าย ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวจิดาภา โตเขียว ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมค่ายอาสาพี่ทำเพื่อน้อง

60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003212023 ศิริวรรณ ทูลมณี
60003212005 นางสาวฐิติมา นาดี
60003212102 นางสาวดวงใจ พิมประสาร
60003212007 นางสาวอรพรรณ ขันแก้ว
60003212007 นางสาวอรพรรณ ขันแก้ว
60003212004 นางสาว สุกรีนนา สีดำ
60003212003 นางสาวมาลิสา สามเรือง
60003212001 นางสาวเกศินี นาคสวัสดิ์
60003212017 นางสาวสุภัทรา เปาเล่
60003212021 นางสาวศิรินันท์ ฟุ้งสวัสดิ์
60003212006 นางสาวลภัสดา สุขสงวน
60003212006 นางสาวลภัสดา สุขสงวน
58003353049 นางสาวนภัสสร ไชยเชษฐ์
59003212036 นางสาวธนัญญา สิงหวัตร์
59003212037 นางสาวพลอยไพลิน ธาราดล
59003212035 นางสาวปัญฑิตา วงษ์อธิคมรัตน์
60003252004 นางสาว นิรมล เสาะด้น
60003252005 นางสาว ยุรินภรณ์ สมเทศ
60003252003 นางสาว พรทิวา เหล็งศิริ
60003252002 นางสาว สุชาดา กุลประยงค์
60003257014 นางสาว ณัฐวรรณ โพธิวรรณ
60003244026 นางสาว กรรณิกา คนหาญ
60003244026 นางสาว กรรณิกา คนหาญ
60003244026 นางสาว กรรณิกา คนหาญ
60003212059 นางสาวจุฑามาศ แดงน้อย
60003212057 นางสาวชลลดา แสงจันทร์
60003212148 นางสาววรรณศิริ โกพระ
57003212152 นางสาวกฤตพร เลี้ยงประเสริฐ
57003212159 นางสาวกนกกร ซื่อขิ่ง
57003212076 นางสาววารุณี ผ่องศรี
57003212149 นางสาวจันจิรา ลาลี
60003259022 นางสาวภคพร เล็กภิรมย์
60003259010 นางสาวจารุนิภา ของนา
60003259025 นางสาววีรนุช ยืนยิ่ง
60003263012 นางสาว อรอุมา ฤทธิ์งาม
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003259009 นางสาวชลธิชา แป้นสมบูรณ์
60003259006 นางสาว สุทธิลักษณ์ มานะ
60003259012 นางสาวศันสนีย์ ศรีชะตา
60003257016 นางสาว อรจิรา สีดางาม
60003257017 นางสาว ชนกนันท์ สุหงษา
60003257015 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีอรุณ
60003212066 นางสาว เกษสุดา ศิริธารา
60003263026 นางสาวศศิวิมล สะเดา
60003252014 นางสาวสุวัจนี อุปถัมภ์
60003252006 นางสาวศุกร์กันยา จิตดี
60003252015 นางสาวจิตติญา ดิลกศรี
60003252012 นางสาวงามเนตร โกศิริ
60003252009 นาฃสาวกัณฐมณี ทองคำมา
60003252013 นางสาว.สุณิสา พารุ่ง
60003405109 นางสาว ชัญญานุช จินดารัตน์
60003405054 นางสาวมนธิชา ทำเนาว์
60003212065 นาย นนทพร เกตุวัตถา
58003665026 นายอิมรอน เส็นสมเอียด
60003137046 นางสาววิลาวัณย์ วังคะฮาด
60003257031 นางสาว ปาลิตา สิงห์ชอม
60003137045 นางสาว เพ็ญพิชชา ช่างเก็บ
58003212060 นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง
58003212060 นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง
58003345013 นางสาว สิตา น้อยสกุล
58003345003 นางสาว จิดภา โตเขียว
58003345018 นางสาวปิยะภรณ์ ทุมฝ้าย
58003345014 นางสาว อัมรา ใหม่ปุ้ย
58003345004 นางสาวจารุวรรณ วัฒนกิจวิชัย
58003345003 นางสาว จิดาภา โตเขียว
58003345024 นางสาวกุลธร ธรรมธร
58003345023 นางสาวณัฏฐาภรณ์ เคนอรัญ
58003345008 นางสาววัชราภรณ์ จันทศร
58003345011 นางสาวสุนิษา ฝาเฟี้ยม
60003212144 นางสาวปนัดดา ด้วงนาง
60003257045 นางสาวจุฑามาศ ถาวร
60003257045 นางสาวณัฐชารี น้อยเสน
60003257045 นางสาวณัฐชารี น้อยเสน
59003171071 นายนครชัย บ้านใหม่
58003345025 อารยา เทียนเหลือง
60003212138 นางสาวรสกร บุญยืน
58003362204 นางสาวมณฑกานต์ กุศล
58003362095 นางสาวเมธาวี เสือแสง
58003362092 นางสาวสุภาวดี ร้อยสา
58003362069 นางสาวผกามาศ นวนิตย์วรานนท์
60003257037 นายสุริยา พัสดุ
60003212133 นางสาวพัชราภรณ์ ก๊กเฮง
60003218013 นางสาวคัคนางค์ อินตรา
60003218016 นางสาวพัดชา กมลนาวิน
60003212159 นางสาวพิมพร นาคสุขปรั่ง
60003218012 นางสาวมุฑิตา มูลชมภู
60003257019 ดวงฤทัย ท้าวพระแสง
60003257018 วรดา ถานะตาล
60003259002 นาย สุภัทร สกุลฉินวัฒนชัย
59003257035 น.ส.ศิริพร ขำทองทับ
59003257020 นางสาวอภิญญา พงศ์พันธุ์พิเชฐ
60003490015 นางสาวสุวาริน คงแสงทอง
60003490015 นางสาวสุวาริน คงแสงทอง
59003212102 นางสาวเกวลิน ผลสมบูรณ์
59003212096 นางสาวสายธาร ศรีโกศักดิ์
60003490095 นางสาวมณฑิตา ทองแพรว
60003490086 นางสาวธนัชชา บุญฮวด
60003490087 นางสาวอรฤทัย ทาทอง
60003490068 นางสาวกานต์รวี ตมกลาง
58003212136 นางสาวกันตนา บุญมา
58003212122 นางสาวนิรชา คุ้มนาค
58003212140 นาวสาวชไมพร บัวปั้น
59003153042 นางสาวสิริยากร วิเศษชาติ
59003212101 นายพงศกร เอนก
59003353029 นางสาวญาณิศา นัยบุตร
59003353010 นางสาวสิริวิมล โพธิ์ทอง
59003353014 นางสาวทิพย์วารี ปานเพ็ชร์
60003490030 นางสาว พิมระพัด สาวน้อย
57003350016 นายพงศธร บุญจันทร์
60003353058 นางสาว จิตสุภา ศรีวรนันท์
60003353011 นางสาวนันท์สินี เจ๊ะดิ
57003212206 นางสาวพิมลนาฏ พิระจำ
57003212206 นางสาวพิมลนาฏ พิระจำ
58003116004 นส.ณิภาพันธ์ อร่ามเอกวานิช
60003137003 เบญญา ตลับทอง
60003137047 กัลยรัตน์ จันทร์วิเศษ
60003490005 นางสาวปราณี ทูคำมี
60003490088 นางสาวอาหุ้ย แซ่ต้ง
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
60003353035 นางสาว อัฐภิญญา บัตรประโคน
60003137008 นางสาวนาภา เกศสุริยะมานะ
57003491034 นางสาว นชมลวรรณ อังสุวัฒนะ
59003353006 นายดณุพล ปรึกษา
59003353019 นางสาวณัฐชา สุขนิรันดร์
59003353021 นางสาวรชศุลี ทองมหา
59003353022 นางสาวสุภารัตน์ ทองไชย
58003491016 นางสาวณัชชา ไวยเวทย์
58003491007 นางสาวเบญจพร บุญต่อ
58003491018 นางสาวดวงกมล อยู่สบาย
58003491019 นางสาวภัศศา สมบัติ
57003491089 น.ส.สุธิมา ผันเจริญ
57003491031 นางสาว ญาดา พูลประสาท
57003491131 นางสาวเจนจิรา พรมมี
59003353025 นางสาว วราลักษณ์ จันทรา
58003491037 นางสาววรรณทิตา เกตุมณี
60003257002 นางสาวรุจิกาญจน์ เรืองแสน
59003353005 นางสาวพิราวรรณ สุวรรณเอี่ยม
59003491004 นายศิริศักดิ์ โพธิ์ทอง
58003153036 นางสาวจิราภา โพธิ์ชัย
60003212068 นางสาว พรธิดา นันทา
57003362159 นิติยา กลุ่มกว้าง
60003353002 สุปรียา สิงกล้า
60003491016 นางสาว ปลิดา ทวีวุฒิชัย
57003372008 นางสาวสุภัค วันลาราช
56003372012 นางสาวอิศรา สุขสวัสดิ์
58003212023 นางสาวฤทัยรัตน์ เบ็ญพาด
59003405067 นางสาว จินดา เมฆหมอก
58003212023 นางสาวฤทัยรัตน์ เบ็ญพาด
59003405066 นางสาว มลธิชา วงศ์อุดมมงคล
60003353061 นายคุณานนต์ ยันตะกนก
58003212011 นางสาว กนกวรรณ โฉมศิริ
57003212018 นางสาวธนัชญา ธรรมเมืองปัก
60003353027 ธนัท ลี้ประเสริฐ
60003353016 ลัคนา ขมคำ
57003212003 ตรีภิมาย สุทธมาณี
57003212127 นางสาว กรวิภา บุญวิจิตร
57003212219 นางสาว เอราวัณ ใจปิง
60003212068 นางสาว พรธิดา นันทา
60003353008 ฐานัดดา ขมเล็ก
59003405084 สุภาภรณ์ ทิมทอง
60003353026 นายธนทัต ปลื้มใจสุข
59003405105 นางสาว สุภาภรณ์ ป้อมบุบผา
57003212144 นางสาวราตรี เข็มทอง
59003405093 นางสาววรรณวิภา ทรัพย์มั่น
59003405074 นายอธิปพร อึ่งแดง
57003212038 นางสาววรรณภา กิจันดา
59003405104 อทิตยา สำเริง
58003498049 นางสาวณัฐนันท์ พรผดุง
58003498056 นางสาว ประทุม แก้วเนตร
57003405173 นางสาว จุฑามาศ ตาบผึ้ง
57003405097 น.ส.รัสสวดี ยศปัญญา
57003405178 นางสาวชุติมา นกไม้
57003405179 นางสาว นิธิมา พูลเพิ่ม
57003405024 นายยงวิช นันทวิสิทธิ์
57003405086 นางสาว ศิลป์สุภา บัวริพัตร
58003498038 นางสาวทิพวรรณ ทิงเหม
58003498047 นางสาว ธมลวรรณ แดงน้อย
58003491090 นางสาวกาญจนา แว่นศิลา
58003491078 นางสาวสุวรีย์ สุขคง
57003405103 น.ส.มิรันตี มนต์ประเสริฐ
59003353018 นางสาวรัชณี ศรีกะชา
59003490082 น.ส. จิรประภา โสภานะเวช
60003405123 นางสาว วัชราภรณ์ ปัญญาภาส
58003353031 ศศิกานต์ แตงพร้อม
58003268001 นาย ศุภชัย เหล่าดี
58003353030 นางสาว ขวัญจิรา ชัยประโคน
58003353044 นางสาวเครือมาศ ชูนาค
5700372015 นางสาวอรอุมา พันธุ์น้อย
57003372008 นางสาวสุภัค วันลาราช
57003372007 นางสาวปาณิษา ศิริพันธ์
58003268028 นายณัฐพล เวียงคำ
59003353020 นางสาวชลาลัย แสงอาจ
60003353049 นางสาวศิริณญา ขอมอบกลาง
60003353040 นางสาวจิรประภา ธาตุมี
60003353044 นางสาว เกศินี ปรีอารมณ์
60003353044 นางสาว เกศินี ปรีอารมณ์
60003353034 ดวงหทัย ชลวานิช
60003353031 นางสาวชนกนาถ สีลาแสง
60003353031 นางสาวชนกนาถ สีลาแสง
59003491041 ชาลิสา ทองอ่วม
59003491041 ชาลิสา ทองอ่วม
59003491049 วิสุดา ภูเมฆ
59003491025 อรวรรณ พิมพ์อินทร์
59003491025 อรวรรณ พิมพ์อินทร์
59003491043 อรุษ นิธินวกุล
60003345009 นางสาวรวิวรรณ แก้วบัวพันธุ์
60003345020 นายภูนัย บุญปลั่ง
60003345010 นายมงคลรัตน์ แสงมงคล
60003345010 นายมงคลรัตน์ แสงมงคล
58003153033 น.ส.เพ็ญนภา หอมทรง
59003257026 นางสาว ชุมพูนุช คำท้าว
58003161010 นางสาวทิพาวรรณ สุมะโน
59003353022 นางสาวสุภารัตน์ ทองไชย
59003345013 นายณัฐพล พานโคตร
60003345021 นางสาววิลาวัณย์ ทองคำ
60003345001 นางสาว หทัยภัทร ทรัพย์คง
60003345024 เพ็ญนภา อินทโพธิ์
60003345004 พนิดา บุญรัตน์
60003345004 พนิดา บุญรัตน์
59003345008 นางสาวมณฑิรา จินดาวัฒนกิจ
59003345008 นางสาวมณฑิรา จินดาวัฒนกิจ
59003345008 นางสาวมณฑิรา จินดาวัฒนกิจ
60003345006 นางสาว รุ่งทิวา เนื่องจำนงค์
60003345018 นางสาวศศิประภา แก้วมารัตน์
60003353053 นายพงศกร คำภูษา
57003257012 นิธิพล ดำรงสุสกุล
60003116041 นางสาวสุชาดา แซ่โป่ว
60003116056 นางสาวเจนจิรา เเซ่ตั๊ง
60003116057 ชยาภรณ์ เพียรพยุงพงษ์
58003171008 นาย สุรชนัย เสาเวียง
59003405065 นาย ธนโชค เรืองปิยะเสรี
59003345019 นางสาว อุษณีย์ เผ่าพันธุ์
59003345018 นางสาวอริศรา โพธิ์บาย
58003353011 นางสาวมัลลิกา จุฬามณี
58003353017 นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ
59003353036 นางสาวจุฑาลักษณ์ หวังโอบกลาง
57003153017 นางสาวอิงอร ทองแดง
57003153002 นางสาวพนิดา บุญส่ง
57003153047 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์หอม
59003345004 นางสาวโสรยา ขจร
59003345007 นางสาวศิริวรรณ แสร์ไพศาล
59003345009 นางสาวชนิภรณ์ ไชยทอง
60003353062 นางสาว รัชกร บุญถาวร
60003353018 นางสาว มนัสนันท์ แสสลับ
58003345021 นางสาวสุณีย์ เตือประโคน
58003345021 นางสาวสุณีย์ เตือประโคน
58003345021 นางสาวสุณีย์ เตือประโคน
58003353053 นางสาว วรรณ์สิริ บำรุงศิริ
60003666051 นางสาวดลหทัย แหล่งห้วยไชย
60003666050 นางสาวอารียา แม้นชล
60003666050 นางสาวอารียา แม้นชล
60003666054 นางสาว สุธิมา เจริญคง
60003666054 นางสาว สุธิมา เจริญคง
60003158020 นางสาวภัคจิรา จันทร
60003158002 นางสาวพิมพ์ชนก แต้ใช้
60003158007 นางสาว พัสวี หงษ์หิรัญพันธ์
57003491129 นางสาวสายใจ พลภักดี
60003158003 นางสาวชลลดา เกตุรัตน์
60003492072 นางสาว อริสรา ทองรักษ์