ชมรมมัคคุเทศก์อาสา

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาและการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้กว้างมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และแนวทางในการดำเนินงานทั้งในและนอกสถานที่
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองลงมือปฎิบัติงานจริงและนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันแก่นักศึกษา
5. เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่ร่วมกันแก่นักศึกษาภายในชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์
2. อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ์

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวฐิติวรรณ ภุมรักษ์ ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาววรมิตา แพงไพรี ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมมัคคุเทศก์อาสา

60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003171002 นางสาว รัชนีกร สงนอก
60003244022 นางสาว นนทรี ศรีเล็กยัง
60003212020 น.ส.ศุภกร เสี้ยนบุญมา
59003381033 นางสาว จิราภา กันเกตุ
58003381020 นายธนกร เซี่ยงอึ้ง
58003381044 นางสาวนุชวรา แย้มสอิ้ง
58003381046 นางสาวกนกพร ผลเจริญ
58003381009 ฐิตาวรรณ ภุมรักษ์
60003381007 นางสาวมนสินี ด้วงคง
59003381003 นางสาวสุชาดา ย้อยแสง
58003381026 นางสาวอารีรัตน์ เทศพานิช
60003381081 นางสาว ณัฐณิชา ด้วงชำนาญ
60003381065 นางสาว ปัญญาพร บุรุษภักดี
60003381020 นฤมล กรเกษม
59003381001 นางสาวอมลรุจี อยู่รักษา
60003381054 นางสาวปัณฑิตา พลายงาม
58003381016 นางสาวกัลยาณี ดวงมาลา
60003381010 นางสาวยุวรรณดา บัวกิ่ง
60003381006 นางสาว สโรชา เนตรสุภาพ
59003381064 นาย นัทธพงศ์ ประเวศวงษ์
58003381004 นางสาว มณฑิตา ถีถาวร
59003381059 นางสาว วรัญญาพร พูนทรัพย์สถิต
59003381064 นาย นัทธพงศ์ ประเวศวงษ์
60003381005 นางสาวปาลิตา ทองสัมฤทธิ์
59003381050 นางสาว วรัณชา สภาพทรัพย์
60003381013 นางสาวฉัตตรียา ป้องนบ
59003381013 ทิตยา ฝ่ายนิพนธ์
59003381013 ทิตยา ฝ่ายนิพนธ์
59003381049 นางสาวศรีวิไล เป๋าสมบัติ
59003381051 นาย รัตตะ ไชยพันธ์
59003381002 นางสาวแสงทอง ต้นกันยา
60003381077 กาญนา เหลืองอ่อน
59003381020 นางสาวอรุชา เจริญผล
60003381078 นางสาวอรนุช พอนเบ้า
58003381045 นางสาวอรญา ยุวะ
5900338107 นาย ศุภวิชญ์ ทองสิทธิ์
58003381013 นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา
58003381014 นางสาวสาวิตรี จั่นเจริญ
60003381029 วรเกียรติ มิตรอุปถัมภ์
60003381063 นาย กิตติพงศ์ ม่านทอง
59003381015 นางสาวอรัญญา พุทธจักร
60003381048 นางสาวศันศนีย์ โต๊ะมุดบำรุง
59003381031 นาวสาวกัลยา ดวงใจ
60003381025 นางสาวฐิติกา ทองฉาย
60003381064 นางสวาระพีพรรณ คำแก้ว
60003381027 ประภัสสร ม่วงมั่งคั่ง
60003381079 นายพงศ์พิสุทธิ์ หมิ่นหลิม
60003381079 นายพงศ์พิสุทธิ์ หมิ่นหลิม
60003381001 นางสาวอรอนงค์ เชื้อโพน
60003381056 นางสาวซิ่วกิม ภูมิวาร
60003381043 นางสาวกุลณัฐ สุขทวี
60003381023 นางสาวทักษพร ทองไพบูลย์
60003381068 นพคุณ ช้างแก้วมณี
60003381012 นางสาวจันทร์ประภา เด่นงามวศิน
60003381034 นางสาวพรทิพย์ ชาวนา
60003381047 นางสาวจิตราพร สีสันต์
60003381031 นางสาวสุฑามาศ ชูทอง
59003381004 นางสาวหัทยาพร ภูทัดใบ
5900338138 นางสาว เบญจมาภรณ์ จันทร์อ่วม
59003381011 นางสาวนงลักษณ์ ผิวใสยา
60003381051 นางสาวณัฐกุล อยู่เจริญ
60003381051 นางสาวณัฐกุล อยู่เจริญ
60003381051 นางสาวณัฐกุล อยู่เจริญ
60003381052 นางสาวมิรันตี ผุงศิริวัฒนกุล
60003381046 นางสาวขันทอง ใจอารี
60003381018 นางสาวจุติรัก ตันไล้
59003381030 นางสาวปทิตตา นิยมบรรเลง
58003381049 นาย อภิสิทธิ์ นิเต
57003381018 นางสาว ปรางทิพย์ เจริญไข
60003381004 นางสาว สุพัตฒรา ศรีบุญเรือง
57003381048 นางสาว แสงสุรีย์ แก้วบุญเรือง
59003381006 นางสาว เบญจมาศ โสวรรณะ
59003381006 นางสาว เบญจมาศ โสวรรณะ
60003381060 นางสาวอุไรวรรณ แซ่ตั๊น
60003381028 นายนาวิน เชื้อทอง
58003381047 นางสาว นัฐมล บัวโรย
59003381009 นางสาว วนิดา บุญช่วย
58003381024 นางสาวรมิตา แพงไพรี
58003381033 นางสาวสิตานัน โพทา
58003381002 นางสาว สุดารัตน์ อิพันธ์
58003381031 นางสาวปนัดดา ทัพเล็ก
58003381030 นางสาวรดามณี เจริญยิ่ง
58003381041 นางสาวกนิษฐา แซ่เเต้
57003381055 นางสาวสิริรักษ์ อินทร์ขอ
60003381011 นางสาวฐิติมา สิทธิวงษ์
60003381059 นางสาว วิราวรรณ แลกสินธุ์
58003353037 นางสาวปาริชาติ แสนหมุด
60003381058 นางสาวประภัสสร นาถมทอง
60003381002 นางสาวคชาภรณ์ พุมพวง
60003381036 นางสาวนรีรัตน์ อินทจักร์
58003381111 นายสุฮัยมี หลีดินสุด
57003381082 นางสาวอรอุมา จุลสุวรรณ์
57003381038 นางสาวพรนภา น้อยแพ
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003381032 นางสาวนรวีร์สุดดวง
60003381067 นางสาวชัญญา กิจขยัน
60003381008 นางสาว นันทนัช สองผิว
60003381066 นางสาววาสินี โพงาม
60003381066 นางสาววาสินี โพงาม
60003381061 นางสาว จารุวรรณ อุทัศน์
57003381080 นางสาว อมรรัตน์ บุญล้น
57003381109 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์บุตร
58003381018 ธัญลักษณ์ มัติโก
59003381023 นาย เสกสรร จันทสุข
59003381042 นางสาว วิไลวรรณ ยอดอ่อน
58003381017 นางสาวสิราวรรณ ฟุ้งเฟื่อง
58003381021 นางสาวกาญจนา ทองวิเชียร
58003381019 นางสาวศิริรัตน์ บุญมี
58003381039 นางสาวกันติชา บำรุงกิจ
57003381095 นางสาวศศิธร สุรพิพิธ
59003381019 นางสาวอัญชลี อุกำแพง
57003381078 นางสาวจันทร์จิรา ประเสริฐ
58003353024 นางสาวธีรรินทร์ รักษ์มงคลกิตติ์
60003381015 นางสาวพิมพ์นภา แสนทวีสุข
58003381048 นางสาวณัฐสุดา แก้วสอน
58003381028 นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐกุล
58003381028 นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐกุล
58003381023 นางสาวสุพัตรา เป็นไทย
57003381072 นาย วรวิทย์ หาดเจียง
57003381072 นาย วรวิทย์ หาดเจียง
57003381075 นางสาวอมลรุจี ศรีเสริม
59003381022 นางสาว จิดาภา คำเวิน
57003381090 นายกอบลาภ ชูธรรม
57003381013 นางสาว ขวัญฤดี นูรี
57003381029 นางสาวอนัญญา ดาราศิริ
57003381086 นางสาวสุดารัตน์ คำบุญเรือง
57003381021 นางสาวสมิตา ปะหายะ
57003381031 นางสาวอัชญาณี โพธิมากุล
57003381037 นางสาวภานุชนารถ นะรุนรัมย์
57003381108 นางสาววาสิตา แก้วเกิด
57003381065 นางสาวอัณธิกา โสดจันทึก
57003381064 นางสาวณัฐณิชา สมจรรยา
58003381043 นายทัตธน ทรัพย์พ่วง
59003153024 นายธีรพล บางพระ
57003381045 นางสาวภัทรภรณ์ สุขประเสริฐ
57003381045 นางสาวภัทรภรณ์ สุขประเสริฐ
57003381053 นางสาวกาญติมา บุญประเสริฐ
57003405077 นางสาวอุษาวดี โอสถประสิทธิ์
59003381053 นางสาวกนกวรรณ ไชยพานิช
58003212098 เพ็ญนภา บุญคีรี
58003381010 นาย บัลลังก์ สงวนน้อย
59003218028 นางสาวกนกวรรณ อัครจักร
58003353007 นางสาววรดา ชมดี
58003353006 นางสาว เกศเเก้ว ไทยเหียม
58003353026 นางสาว ธีราอร รุ่งแหยม
59003153003 นางสาวจิตรสินี ศรีสุกใส
58003381025 นางสาวปนัดดา ตันยี่กุล
59003153017 นางสาว ณภัทรศร บูริงวงษ์
57003381064 นางสาวมินตรา สาสุข
57003381002 นางสาวนัดทิดา วงษ์ดารา
57003381100 นาสาวหทัยรัตน์ ชาวหงษา
58003381005 นางสาวณัฐชา เวศพันธ์
58003381057 นางสาวณัฐมน บุญเพ็ง
58003381069 นางสาวภาวินี เถื่อนช้าง
58003381087 นางสาว อารวี พุทธา
59003362075 นางสาวทิพรัตน์ ยะถาเทศ
57003381039 นางสาวศศิลดา ปีสวิง
57003381107 นายอภิชาติ จูเจริญรุ่งเรือง
57003381094 นางสาว นัชชา ตะติฉิม
59003353006 นายดณุพล ปรึกษา
59003353019 นางสาวณัฐชา สุขนิรันดร์
59003666014 นายภานุวัตน์ ศิริรักษ์
59003381005 นายวงศกร เกตุคำ
58003381061 นางสาวอรทัย มุมขาว
59003381044 นางสาวอุบล จุดศรี
59003381029 นางสาว หทัยกาญจน์ โอสถานนท์
58003381054 นางสาวปวริศา นิยมไพศาลสุช
58003381064 นางสาวประภาพร รติพาณิชย์
58003381096 นางสาวระวีมรรค. ฉัตรดร
60003153004 นางสาวนวพรรษ งามเชิด
57003381046 นางสาวสริดา ประกอบกิจ
60003381055 รัชกฤช ธนากุลดิษฐ์
58003381034 นางสาว ศิวพร ภาวนา
57003353028 นางสาวกนกวรรณ สิงสมุท
57003353051 นางสาวพิมลรัตน์ สุเรรัมย์
57003353024 นางสาวนุศรา จันทร์สุข
57003353024 นางสาวนุศรา จันทร์สุข
58003288004 นายพิฐชญาณ์ การันย์อดุลย์
58003381053 นางสาวเจนจิรา นิลนนท์
58003381052 นางสาวสรัญญา นันทวัฒน์โสภณ
58003381088 นางสาวศิริประภา ทรงโฉม
59003158027 นางสาวชุติมา. ดลภักดี
59003381041 นายศักดา ดีวี
58003381099 นางสาวศุภรัตน์ เที่ยงเจริญ
58003381083 นางสาวณัฐสุดา เหมกุล
57003381110 นางสาว ณัชชา สิงหาจันทร์
58003381037 นาย สิทธิกร อุโต
58003381098 นางสาว ศิรินาถ แสนโม่
58003381062 นายปฏิภาณ พากเพียรศิลป์
58003491108 นางสาวณัชชา น้อยประเสริฐ
58003381106 นางสาวชลธิชา เกลาเกลี้ยง
59003353020 นางสาวชลาลัย แสงอาจ
58003491010 นาย ณัฐภัทร บุญชู
58003491029 นางสาวสุพรรษา วิลาศ
60003381069 ศิริรัตน์ ศรีวิเศษ
57003498041 นายปวรินทร์ เวฬุคามกุล
58003381110 นางสาวนิลลญา จันทร์อ่อน
58003405077 นายพชร พงศาปาน
58003405089 นาย จารุวิทย์ ศรีสมัย
58003405054 นายวุฒิฉัตร ยิ้มวาย
57003381056 นายธนูทอง ศิริวงศ์
58003381077 นางสาวกดวงพร ศรวณีย์
58003381086 นางสาวฐณิดา คำยม
58003381085 นางสาวสโรชา หงษ์ห้อม
58003491111 นายปิยวัฒน์ ปิยะกุลดำรง
58003381072 นางสาวณัฐพร พรบุญกุล
58003381090 นางสาวเนียรพินิจ เสษนาเวศ
58003405056 กิตติพันธ์ เหลียงพานิช
60003665027 น.ส. ปณิดา เมฆอำนวย
57003381071 นางสาวกมลวรรณ เชิงกาน
59003381067 นางสาวยุพารัตน์ อินทยุง
58003381103 นางสาวภัทรภร ปัญญา
58003381100 นายสุวรรณา สุนา
59003381018 นางสาวศิริรัตน์ ไชยวงศ์
57003153065 พรพรรณ วชิรกิจมงคล
59003381017 ณัฐกานต์ มอไธสง
58003381060 นายสิทธิศักดิ์ บุนนาค
58003381060 นายสิทธิศักดิ์ บุนนาค
58003381060 นายสิทธิศักดิ์ บุนนาค
57003381115 นางสาวพรวิภา ทับพิลา
59003381037 นางสาว สุธิดา พรหมมานอก
58003381015 นางสาววิมลพร วงษ์โคตร
57003270008 นาย ศายุธ ชาบำเหน็จ
57003381101 นางสาว กมลวรรณ แซ่ตัน
57003381058 นาย จิรพัฒน์ มลิเกตุ
58003381097 นายเกษม ไทยเจริญ
57003381043 นาย ลือชัย แป้นศิริ
57003381042 นายบุลากร ปลุกใจ
59003381023 นางสาว อาภาภรณ์ พุ่มกันเกลา
59003381023 นางสาว อาภาภรณ์ พุ่มกันเกลา
57003381061 นายสุเมธ ด่านเดิม
57003381098 นางสาวอัจฉรา พณิชย์พิบูลย์
57003381104 นางสาวอชิรญา แสงศักดิ์
57003381057 นาย พีรพล สุยสำอางค์
59003381025 นางสาวลลิตา อาทร
57003381047 นางสาว ศิริรักษ์ โชติประทุม
60003381014 นางสาววรรณรัชต์ จิตรเสงี่ยม
57003381040 นางสาว สุพัตตรา คนเพียร
58003381076 นางสาวพีร์ธัญญา ธานีวัฒนาพงษ์
59003381052 นางสาวเรณุมาศ เนียมสวย
59003381026 นางสาวกุลภรณ์ โศภาคนี
57003381068 นางสาว สุนิสา พ่วงมาลี
57003381049 นางสาว ยศวิไล แสนเลิศ
58003381011 นางสาวศิรดา ย้อยกระโทก
58003381042 นางสาวชาลิสา ตรีเวช
58003381001 นางสาวศศิวิมล อินพันธ์
57003381081 นางสาวศศิประภา นิยมสุข
58003381059 นายกฤติธี ภูทอง
57003381099 นายรักเกียรติ จำปาจันทร์
5800338102 สุขฤทัย เชือกกระโทก
5800338102 สุขฤทัย เชือกกระโทก
59003381065 นางสาวศิวานันท์ พรหมสุวรรณ
59003153019 นาย นฤปนาถ พรมสวัสดิ์