ชมรมนักศึกษามุสลิม

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของนักศึกษามุสลิม
2. เพื่อสืบทอดและยึดถือปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ (คัมภีร์อัลกุรอาน) และซุนนะห์
3. เพื่อให้นักศึกาษามุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันในการแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามหลักศาสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์ประยุทธ อินแบน
2. อาจารย์อัจนา ปราชญากุล

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นายอับดุลเราะมาน ดอเล๊าะ ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวอารยา ตานี ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมนักศึกษามุสลิม

58003171034 นางสาวอัญญาวี อารอมัน
58003158020 นางสาวภัทรา จรูญรัตน์
59003270010 นายพีรยุทธ เอี่ยมอิศรา
57003161065 นางสาวนริศรา โอ๊ะดำ
57003161035 นางสาวศรัญญา ขจรกล่ำ
57003161025 นางสาวสิริกัญญา เกิดโชติ
57003161058 นางสาวปนัดดา ท้าววิเศษ
60003153006 นางสาวยุภากร รัตนะแพร
59003257035 น.ส.ศิริพร ขำทองทับ
59003257020 นางสาวอภิญญา พงศ์พันธุ์พิเชฐ
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003263022 นายธนาวุฒิ โมเหล็ก
58003257042 นายอับดุลเราะมาน ดอเล๊าะ
60003263022 นายธนาวุฒิ โมเหล็ก
57003120008 นางสาววัลญา ฤทธิ์เดช
58003171011 นางสาวสุพัตรา สมาน
56003171034 นายศตวรรษ เดวัน
58003153013 นายปองวิชญ์ หนูเหลือง
58003116026 นางสาว สุนิตา โต๊ะสมัน
58003381111 นายสุฮัยมี หลีดินสุด
58003353002 การันต์ มูฮำหมัด
57003153022 นางสาวพันธิสา เมาะตะกูล
60003201021 นางสาวจารุมน มูหะหมัด
57003405149 นายฐิติพงศ์ เซ็นสุรีย์
60003153042 นางสาวณัฐพร แย้มแสง
60003155081 นางสาว สาวิตรี เต๊ะซัน
57003405147 นายณัฐพล เอี่ยมสอาด
59003116022 นางสาว ปนัดดา สลับสี
59003362092 นางสาว สิริพร เกรียงไกรสิริกุล
60003341138 นางสาว จิตตา มุ่งอาสา
60003341138 นางสาว จิตตา มุ่งอาสา
59003362153 นางสาว วิภาพร ไวทิภา
59003362109 นางสาว จุฑาทิพย์ เชื้อทอง
59003362098 นางสาว ปวีณา อุโต
57003171026 นางสาวอนุสรา สะหะมาน
57003171024 นางสาวไพลิน วงค์โซ
58003219001 นางสาวมาลีวัลย์ สะและหมัด
57003153029 นางสาวอัญชลีพร โต๊ะสีดา
57003153029 นางสาวอัญชลีพร โต๊ะสีดา
60003153053 นางสาวอิงอร มัดอาซิด
60003153030 นางสาวอังคณา บินฮาซัน
60003153022 นางสาวปิยวรรณ เรือนแก้ว
60003153011 นางสาวปาลิตา แก้วอมร
58003153005 นางสาวนิศารัตน์ ปินะลา
60003137007 นางสาวมูนา อาริยะ
60003362010 นาย ครรชิต เส็งเจริญ
60003137043 นางสาวธัญเนตร สุกกากำ
58003362103 นายกิตินันท์ ลิเซ็น
58003362103 นายกิตินันท์ ลิเซ็น
58003353047 นางสาวอารยา มะติมุ
59003120023 นางสาวญาดา เกตแก้วเจริญ
59003218023 อารียา ภาคบุตร
59003218023 อารียา ภาคบุตร
59003218019 นางสาวธิดารัตน์ เจริญทรัพย์มณี
59003218020 นางสาววลีพร ขวัญมิ่ง
59003218026 นางสาว ณัฐริกา ระเบียบ
59003218020 นางสาววลีพร ขวัญมิ่ง
60003218014 นางสาวฟานันด้า ฮานาฟี
59003153024 นายธีรพล บางพระ
60003153004 นางสาวนวพรรษ งามเชิด
58003153008 นายธนัญชัย โพธิวรรณ
58003153009 นายศิริศักดิ์ มีรั้ว
58003153009 นายศิริศักดิ์ มีรั้ว
58003153016 นางสาวฐิติพร สิทธิ
58003153004 นางสาวนภาภรณ์ พ่วงศิริ
58003405004 นางสาวหนึ่งฤทัย บินสอั๊ด
59003153018 นางสาว พิชญา มูเนาวาเราะฮ์
59003153005 นางสาวพียารัตน์ ศรีโพธิ์
57003116028 นางสาวจินตนา สวัสดี
56003171018 นางสาวกัณธิมา อาบัส
60003153069 นางสาวณัฐณี สะแอ
59003362084 นางสาวดาริกา โซ๊ะเลาะ
59003257035 น.ส.ศิริพร ขำทองทับ
60003153052 นางสาวสุวิมล แซ่เอี๊ยบ
60003153016 นางสาวปวรรัตน์ ศรียงยศ
60003153070 นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร์
58003153034 นางสาวนิภา แซ่ลี้
60003153012 นางสาวลลิตา เเก้วบัณฑิต
60003153070 นางสาวเจนจิรา สัมประจิตร์
59003153004 นาย ธเนศ มะติมุ
60003153067 นางสาวพรสิริ สุพรรณพงศ์
60003153046 นางสาวเสาวลักษณ์ สวามิ
60003153036 นางสาวชลธิชา พุกสุข
60003153007 นางสาวอลิชา มุดทรัพย์
6000315029 นางสาวรัตติกาล พัดเย็นใจ
60003153021 นางสาวสโรชา ขวดมา
60003153029 นางสาวรัตติกาล พัดเย็นใจ
60003153048 นางสาวภัฐริดา คำเฉียง
60003153018 นางสาวอัครชา หันทยุง
60003153040 นางสาวสิริมาริน ศรีปราชญ์
60003153051 นายธนภัทร เครือวัลย์
60003153034 นางสาวไปรยา เชื้อชาติ
60003153043 นางสาวอนุสรา อวนนวล
60003153044 นางสาวอนุสรา อวนนวล
60003153026 นางสาวอรวรรณ อ๋องตั้ว
60003153026 นางสาวอรวรรณ อ๋องตั้ว
59003153004 นาย ธเนศ มะติมุ
60003153038 นางสาววริยา วงษ์นิล
60003490107 นางสาวธนาภรณ์ สุขเลิศสิน
60003153013 นางสาว เบญญาภา อยุไธสง
58003153024 นายเฉลิมเกียรติ เกตุดี
60003490111 นางสาววันทิยา บารเฮม
58003153006 นายสุรทิน โตเจริญ
58003153006 นายสุรทิน โตเจริญ
60003153017 นางสาวชลลดา บุตรรอด
60003153062 นางสาวสาวิตรี เกิดขาว
60003153066 นางสาวพรพรรณ บุญสวน
60003153041 นางสาวอภิญญา นิสารัตน์
60003153054 นางสาวชนิตรา งานยางหวาย
60003153003 นางสาว จิรารัตน์ เล้าประเสริฐ
57003116049 ฟ้าใส อินทร์ทองคุ้ม
57003116033 นางสาวกาญจนาพร ชมถิ่น
57003116061 นางสาวพรรณนารา พัชนี
60003153015 นางสาวนุชจรินทร์ เชมศรี
60003153028 นางสาวรัตชา ทัพเสน
59003120001 นางสาวสมิตา พันคำ
59003120008 นางสาวกรกนก จันทร์รอด
59003120023 นางสาวญาดา เกตแก้วเจริญ
59003120023 นางสาวญาดา เกตแก้วเจริญ
60003153001 นายคงทอง ชูเจริญ
59003116023 นางสาวปรางค์ทิพย์ เสนาจ
57003498037 นางสาวลดารัตน์ วงษ์มะเซาะ
57003498003 นางสาวจีรภรณ์ ภู่พิมล
57003498043 นางสาวปนัดดา แท่งหอม
57003498062 นายกรีพล เหล่าสิงห์
60003153040 นางสาวสิริมาริน ศรีปราชญ์
59003161015 นางสาวพัชราภา บิลสะเล็ม
60003153010 นางสาวพรพิชชา พันธุ์เพ็ง
60003155027 นางสาวสุนิสา เนตรทอง
59003153031 นางสาวจันทกานต์ พึ่งสวน
59003153003 นางสาวจิตรสินี ศรีสุกใส
59003153030 นางสาว ปวีณ์สุดา จันทร์สูรย์
59003153068 เพียงตะวัน มีธรรม
60003153055 ปุณยาพร สนองสุข
60003153031 นราทิพย์ กลมทุกสิ่ง
60003153014 นายณัฐชัยทธาตุทองคำ
60003153068 กัลยรัตน์ วีระกุล
57003116044 นางสาวอริสา อุบลศิริ
59003153017 นางสาว ณภัทรศร บูริงวงษ์
57003153033 นางสาวสุวนันท์ คงประเสริฐ
59003153032 นางสาวสิดาพร แสงกระจ่าง
59003153037 นางสาวระพีพรรณ วงษ์พาดกลาง
59003153066 นางสาวเปมิกา วรสาร
57003405149 นายฐิติพงศ์ เซ็นสุรีย์
59003153025 นางสาวสุจิตรา บุ่งนาม
60003490109 นางสาวณัฐกุล เกิดแก้ว
60003126011 นางสาวนภัสสร. จันทร
59003153011 นายเตชินท์ พาลีขัน
60003153033 นางสาวจุรีพร ชุมแวงวาปี
60003153063 นางสาวศิริวรรณ สำราญ
60003153064 นางสาวอรรถญา ธรรมเจริญ
60003353011 นางสาวนันท์สินี เจ๊ะดิ
57003116045 นางสาวเจนจิรา เป้าจันทึก
59003153023 นางสาวไพลิน พิมพ์สาร
59003153009 นางสาวพชรนันท์ วรรณประเสริฐ
59003153075 นางสาว รัตนาภรณ์ ขุนศิริ
59003153014 นายชัยวัฒน์ พืชเพียร
57003116050 นางสาวฐิติยา ม่วงงาม
59003153013 นายศรายุ วุฒิเลิศเจริญวงษ์
60003153043 มะลิวัลย์ ใจดี
59003153012 นางสาวสกุลรัตน์ แก้วประเสริฐ
57003362013 นางสาว อัสมา มะติมุ
60003270037 นางสาวอัญมณี วิไลวรรณ
60003153024 นายอัครเดช คงคาชนะ
59003153076 นายธนพล กมลสวัส
59003153056 นางสาวจิราภรณ์ วัฒนเขจร
60003153024 นายอัครเดช คงคาชนะ
59003116034 นางสาวปวีณา มนต์ขลัง
59003153064 นางสาว วรางคณา ยิ่งยวด
59003153035 นางสาว ธิดาวรรณ ไชโยรักษ์
59003171022 นายภคิน พิเศษธนกิจกุล
59003171037 นาย ปฏิภาณ ชนะบัว
59003153060 นางสาวเกื้อกานต์ แสนท้าว
58003153025 นางสาวสุดารัตน์ ด่านเจ้าแดง
59003153036 นางสาวชลดา มานพ
59003153023 นางสาวไพลิน พิมพ์สาร
5900353036 นางสาวชลรดา มาณพ
5900353036 นางสาวชลรดา มาณพ
57003161014 นางสาวสุรีรัตน์ ชูชื่น
57003161013 รุ่งนภา ชูชื่น
57003161013 รุ่งนภา ชูชื่น
59003116038 นางสาว กมลวรรณ ฆ้องสะเทือน
59003116049 นางสาวพรชิตา อยู่สำราญ
59003116057 นางสาวสุธิตา อับดิน
58003244040 วนิดา ฉิมวิเศษ
57003353008 นางสาวจารวีย์ เซะวิเศษ
58003153011 นางสาวอินทราพร มีนุ้ย
58003153036 นางสาวจิราภา โพธิ์ชัย
58003153036 นางสาวจิราภา โพธิ์ชัย
59003498027 นางสาวอนัดตา โซ๊ะพิทักษ์
58003201010 นางสาวจาริยา เซะวิเศษ
58003491053 สิทธิพงษ์ บุญไทย
59003153020 นางสาวพิมลแข ดุสิต
59003362065 นางสาวสาวิตรี บุญตวง
59003362067 นางสาวณัฐรุจา นุชนาบี
59003362152 นางสาว นิรชา ไวมือ
59003362053 นางสาวศิริพร สำเริง
59003362053 นางสาวศิริพร สำเริง
59003362069 นางสาว อุดมพร วนะภูตอ
59003362062 นางสาวลัดดาวัลย์ พันพิพัฒน์
58003153003 นางสาวจุฑามณี เกตสมิง
59003153044 นางสาวจิตราพร. อุมัด
59003153050 นางสาว ธารารัตน์ ซุยเจริญ
59003153049 นางสาวสุพรรษา จังอินทร์
59003287019 นางสาวอารีพร นงนาคเพนา
58003362047 นางสาวปวีณา ภิรมย์ศรี
58003362016 นางสาวกาญจนาภรณ์ ชุมนุมชาติ
58003362048 นางสาวญาตินันท์ กีรติทวีศักดิ์
58003362049 นางสาวกานต์จรัตน์ ครบกลาง
57003498059 นางสาวอนงค์นาท ผาโคตร
59003490054 น.ส. สุกัญญา เอี่ยมบัณฑิตย์
59003153016 นางสาว ณัฐพร วีระพัฒน์
60003153023 นางสาวณัฐวดี นวลนุ่น
57003161049 นางสาวญารินดา กาสุรงค์
60003270049 นายสันติ รัตนแพ
58003153014 นางสาวฐิติวรดา แก้วอุไร
58003153001 นางสาวมนัสวดี หิรัญนิล
58003153012 นางสาวกชกร ทัศน์ประดิษฐ์
58003153012 นางสาวกชกร ทัศน์ประดิษฐ์
59003287007 นางสาวสลิลลา หวังเกษม
58003153021 นางสาวอารียา มานโสม
60003153058 นางสาวณัฐนิชา รักมิตร
57003116034 นางสาวธนพร วงษ์ชะอุ่ม
58003666074 นางปองณัฐ หัสดิพันธุ์
58003666074 นายปองณัฐ หัสดิพันธุ์
59003161001 นางสาวอนันดา มะติมุ
59003161006 อารยา ตานี
57003153012 นางสาวรมิดา พาลีขัน
58003212212 นางสาว นิอัสรา ดือราแม
57003153024 นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
57003153013 นางสาวนัฐรัตน์ ยมหา
57003153048 นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ
57003171059 นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ
59003171054 นายอุทิศ พรมมา
59003171055 นายสิรวิชญ์ อัครปัญญาวิทย์
57003153041 นางสาวณัฐพร โคมเดือน
59003490036 น.ส. วารี สละกุนดิน
57003116060 นางสาว กันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล
57003171014 นางสาวนูรีดา เหนือเมฆ
58003257025 ฉัตรฐาพร บุญสุข
59003257016 นาย ธุวานันท์ จันทรภา
59003153038 นายภัทร์ดนัย เชื้อคมตา
60003492016 นางสาวกรรณิการ์ ตงเฮ็ง
57003116039 นางสาว นรินทร นิลวดี
57003116063 นางสาว อรพิณ เหลืองอ่อน
57003153036 นางสาว ดรุณี เทพบุตร
59003287012 นาย สุชาญ พลับวังกล่ำ
59003287012 นาย สุชาญ พลับวังกล่ำ
59003153048 นายอภินันท์ หละวัน