ชมรมคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกในชมรมเป็นผู้มีน้ำใจ
4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เพื่อเป็นการแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง

 

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวดวงฤทัย พงษ์ประสิทธิ์ไพร ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวจิราพร แสงเทพ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมคณิตศาสตร์

58003120011 นางสาวพลอยไพลิน ขาวชูศรี
57003120029 นางสาวปาริฉัตต์ จันทร์กระจ่าง
57003120011 นางสาวชนาภา ทองสุทธิ
57003491057 นางสาว เรวดี โฉมงาม
57003491007 นางสาวอัญชลี ชื่นอารมณ์
57003491074 นางสาว กาญจนา บำรุง
58003120009 นางสาวศศิประภา. เทียนทอง
58003120031 นางสาวเกษร นาคเกิด
58003120032 นางสาวดาวประกาย. บุญหลาย
58003120035 นางสาววนารี ชมภู
58003120015 นายโชคชัย จิตสุรผล
58003120005 นางสาวรติรัตน์ พิมพ์ดีด
58003120024 นางสาววรวลัญช์ ถนอมจิตรพัฒน์
58003120023 ปาริชาติ แข่งขัน
58003120010 นางสาวจินตนา สุนาวงศ์
60003534001 นาย ณัฐพล ภาคำ
57003120050 นางสาวสุรีย์ประภา ศรีสร้อย
57003120001 นางสาวทิพามณี ศรีสร้อย
57003120037 นางสาวศิริรัตน์ เสืออ่ำ
57003120038 นางสาวภัทราวดี แย้มคงเมือง
57003120032 นางสาวศันสนีย์ บุญธรรม
59003120029 นางสาวกฤชอร ภู่อ่อนนิ่ม
60003120021 นางสาวพิชชาพร น้อยศรี
60003120022 นางสาวจีรนันท์ นิมิตรสุข
60003120016 นางสาวชุดารัตน์ คงเคน
60003120066 นาย วันเฉลิม. แสนหมุด
60003120062 นางสาวอรสา กันนิยม
60003120038 นางสาวอังคณา บุญมี
60003120038 นางสาวอังคณา บุญมี
60003120037 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยศุขนิธิธนโชติ
60003120063 นางสาววัชราภรณ์ เลี๊ยบประเสริฐ
60003120064 นางสาวจารุวรรณ ขันทะวิเศษ
60003534039 นายไตรภพ แสงอ่อน
58003120006 นายเศรษฐพงศ์ วิบูลย์
58003120030 นางสาวพรรณธิภา ทองตา
60003534063 นาย ณัฐนันท์ สรรพกิจ
58003120013 นายธนา บิขุนทด
60003120003 นางสาว กนกวรรณ ทองไทย
60003120031 นางสาว กวินธิดา คงสุวรรณ
60003120032 นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์
60003120031 นางสาว กวินธิดา คงสุวรรณ
60003120036 นางสาว มาลัยวัลย์ บุษราคัม
59003120007 นายอวชัย ขันทองนาค
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
59003219006 นางสาวธมลวรรณ นิลวดี
58003120001 นาย อภิลักษณ์ ภูพิลา
59003120010 นางสาววัลลภา วิขินา
59003120015 นาย สิรวิชญ์ เงินเต็ม
60003120008 นายพงศกร เกษศรี
60003120024 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์แมน
58003120033 นางสาวกัญญ์กุลณัช จันทนะเกษมพงศ์
60003120010 นางสาวธัญชนก เคนรำ
59003171052 นางสาวชมบุญ กลิ่นคำหอม
60003212081 นางสาวรัตนอุไร นุชนนทรี
60003212122 นางสาวมนธิรา ประทัยบุตร
60003212094 นางสาวฐาปนี กันเรือน
60003212159 นางสาว ชดารัตน์ ศรีบุรินทร์
60003120033 นางสาวพรทิพา ศรีทอง
57003155060 นางสาวพรประทีป สร้อยมณีวรรณ์
60003120044 นางสาวเสาวรัตน์ โฉมอินทร์
6000312058 นางสาวเสาวลักษณ์ เมฆโสภณ
60003212088 นางสาวสุพัตรา หริ่งเรไร
59003120040 นางสาวศิริยากร น้ำทรัพย์
56003120004 นายนัฐพงศ์ แก้วตุมกา
59003120041 นางสาวธิมาภรณ์ กันยา
59003120009 นางสาว ธัญลักษณ์ มะหิงสิบ
60003490025 นางสาวขนิษฐา จัตุรงค์
60003490070 นางสาวกิตติยาภรณ์ มะลอย
60003490010 นางสาวอินทิรา แก้วสมบัติ
60003490070 นางสาวกิตติยาภรณ์ มะลอย
60003490070 นางสาวกิตติยาภรณ์ มะลอย
60003490016 นางสาวธิดารัตน์ จำเริญธรรม
60003490007 นางสาวณิชากร เจนจิตร
60003490065 น.ส.สุภาวดี เขียวอุตสา
60003490126 นายอนุชา สีแสงสว่าง
60003490130 นายจักรกฤษ จุนสำรง
60003490115 นายฤทธิเดช คำจันทึก
60003120028 นางสาวศิริพร พรอินทร์
60003120030 นายธนัญชัย นพวงศ์
57003120047 นางสาวรชนีรมณ์ พรมแดง
60003120026 นายธีรวุฒิ มณีขำ
59003120021 นายภัทรพล เสน่ห์
59003120035 นายอัษฎาวุธ แตงพุ่มทอง
59003120002 นางสาวมธุรส ภาอ้อ
59003171051 นาย จักรกฤษ ทับทิมทอง
59003120018 นางสาวพิชญา นัดพบสุข
60003120029 นางสาวปิยาณี น้อยจินดา
57003270037 นายจีไฟ ลี
57003171038 นายอมรเทพ บุญรอด
60003120018 นางสาวชนาพร ทองคำ
60003120027 นายณรงค์ศักดิ์ อนุสิทธิ์
60003120040 นางสาวจันทิมา ศรไพบูลย์
60003120042 นางสาวณิชกานต์ เทียนเงิน
56003120006 นาย บรรพต ชาติภูธร
60003120012 นางสาวพรรณนิภา ลายทอง
60003120009 นางสาวมนสา แซ่ตั้ง
57003120002 ธนัชนันทน์ จันทรืแวว
60003120043 นายสุรศักดิ์ เปียปาน
60003120011 นางสาวกัญญารัตน์ จูมนา
60003120007 นางสาวอาภาศิริ สีม่วงงาม
57003270006 นาย ชัยณรงค์ สุริวงษ์
60003120053 นาย สำราญ บุญเลี้ยง
58003120003 อังคณา มุ่งพากเพียร
60003120034 นายอนลัส ศรีมหายันต์
59003218016 นางสาวกฤติยา บุญมาก
60003120014 นางสาวศุภนุช พรมบุตร
59003153010 นางสาวศศิกาญจน์ บุญขยาย
56003120113 จีรดา บุริโส
56003120113 จีรดา บุริโส
56003120076 นางสาวชฎาพร เกตุบุญมา
58003120007 ศิริพร ทองมี
58003212169 ปิยธิดา เล็กศิริ
58003120004 นางสาวพรนภา เชื้อสุวรรณ
60003120049 นางสาว ปัทมาวรรณ ปัดลาด
60003120047 นางสาว กัลยกร วระสิงห์
60003120039 นางสาว ประภัสสร เจริญนิธิโชติ
57003120019 นางสาวจิราพร แสงเทพ
60003490044 นางสาวนิลุบล ขันทิพย์
57003120019 นางสาวจิราพร แสงเทพ
60003490075 นางสาวพรชนก เทียนศรี
60003120006 นางสาวจินตนา ธงชัย
60003120006 นางสาวจินตนา ธงชัย
60003490076 น.ส.ธมลวรรณ มานุสนธิ์
60003490103 นางสาวอุบลรัตน์ สองสาย
60003120019 นางสาวพรทิภา กกรัมย์
60003490074 นางสาวนรินทร์ ศิรินภาทรัพย์
57003405060 นางสาวกนกพร ลิ้มถาวรรัตน์
60003120050 นางสาว ศิรินาฎ จำเริญ
57003120054 นายอนุวัฒน์ ร่มพฤกษ์
60003120002 นางสาวอธิตญา สิงสาหัส
57003120041 นางสาวขวัญชนก เสริมสมบูรณ์
57003120036 นางสาวนันทนา บุญมาก
60003120004 นางสาวบุษกร เกิดโสภา
57003120024 นางสาวยสุตมา มักคะเนมี
57003120073 นางสาวจิรพรรณ กี่สง่า
57003120056 นางสาวอรทัย คำกุล
58003491066 นางสาวกัญญาพัชร พงษืประมวล
60003490132 นางสาวสุพิชญา พูลเพิ่ม
57003120022 นายเดชาพล รัตนกำเนิด
57003120046 นางสาวสุรีมาศ ผลสุข
57003120057 นาย พิพัฒน์พงศ์ กุลกั้ง
60003244010 นาย สิทธิกร เสงี่ยมพงษ์
57003120009 นายอิทธิกร คงเกิดผล
60003120025 นางสาวเสาวลักษณ์ กลำเงิน
57003120060 นายธนกร ไมตรี
57003120059 นาย พุฒิกฤต จินดาสวัสดิ์
57003120045 นายสุมิตร ไกรทอง
57003120061 นายอัจฉยะ แซ่แต้
57003257009 นางสาว สุภาพร วงค์ษา
57003257009 นางสาว สุภาพร วงค์ษา
59003257009 นายบุลากร อภิอมตะสกุล
59003120004 นางสาวอภัสรา หงษ์เงิน
59003120042 นาย เมธาวิน อภิวาท
57003155043 นางสาวมลุลี ยินดี
59003120005 นายภานุมาศ สุจริตใจธรรม
57003155065 นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
60003263028 นาย พันธกานต์ พิทักษ์ราาษฎร
60003263017 นายชญานนท์ บุญส่ง
58003345017 น.ส.ธัญสุดา พลอยเกตุ
60003263014 นางสาวทิพธัญญา สงวนทรัพย์
60003263006 นาย วงศกร ถาวรสุข
60003263015 นาย ชาคริต สุขเจริญ
60003263004 นายศาสตรา พานิชวัฒนา
60003263023 นายเจษฎางค์ จำปี
60003212142 นายสหรัฐ นาคทับ
57003491079 นางสาวภัทราพร ผังรักษ์
57003212185 นางสาวนฤดี ชูสกุลรัตน์
57003212217 นางสาวนพรัตน์ ตันติอลงกรณ์
57003212236 นางสาวพิชญ์ศุภร เอเดิง
57003212203 นางสาวพุ่มศิริ อาจต้น
57003212202 นางสาวดาราวรรณ เดชดี
57003212209 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อินทร์
57003212101 กมลรัตน์ เชื่อมโลหะ
57003212221 นางสาวพัชรา ถาวดี
57003491076 นางสาวศศิวรรณ อุส่าห์การ
57003491114 นางสาว นารีรัตน์ รอดสบาย
60003263019 อัครเดช วงษ์รัตน์
57003491110 มาริษา มากสุข
57003212202 นางสาวดาราวรรณ เดชดี
57003491109 นางสาว นิธิวดี ตัณฑิกุล
58003257033 นางสาวสุวนันท์ วอนศรี
60003120005 นางสาวจีรนันท์ สะและหมัด
58003534031 นางสาวนัฐมล โฉมสอาด
58003534025 นายธนวัฒน์ สุขเกษม
57003120053 นางสาวสุวิมล เทพอินทร์แดง
57003120055 นางสาวกัญจนา ศิริพรม
57003120069 นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์
58003120027 นางสาวธันย์ชนก ทุนสิน
57003212077 นางสาวธิดารัตน์ บุญคง
57003171025 นางสาวเนตรทิพย์ รักญาติ
57003405066 นางสาวณัฐกานต์ พิพิธจันทร์
58003120014 นางสาวศรีนภา เพียรกล้า
57003120067 นายมนตรี ก้อนเกื้อ
57003155051 นางสาวปาจรีย์ แสนเวียงจันทร์
57003116034 นางสาวธนพร วงษ์ชะอุ่ม
58003666074 นางปองณัฐ หัสดิพันธุ์
58003666074 นายปองณัฐ หัสดิพันธุ์
60003120035 นางสาวปัญญาพร บุตรดี
57003120025 นางสาวดวงฤทัย พงษ์ประสิทธิ์ไพร
58003120012 นาย พิชยะวัฒน์ สังข์วงษ์
60003120017 นางสาวจริยา วงศ์ขจิต
58003212119 แก้วกมล บุญเรือง
58003212118 จันทนา พันธุ์ฟอง
58003345002 จุฑารัตน์ บุญเรือง
58003345017 น.ส.ธัญสุดา พลอยเกตุ
60003490091 น.ส.จันธิมา แตงเจริญ
60003490084 น.ส. ศิริลักษณ์ สายแก้ว
58003120025 นางสาวนุชนาถ กลิ่นหอมหวล
58003120017 สมหญิง ชมดง
5700320012 นางสาวดวงกมล ภูเดช
58003120021 ณัฐพร นนตรี
59003120017 นางสาวเจนจิรา สรรพกิจไพบูลย์
59003120012 นางสาว เมธิญา พุกห้อย
60003362043 นางสาว กาญจนา วัฒนา
57003201013 นางสาวช่อผกา ไวยารัตน์
57003120030 นางสาวสุนิสา พลหาญ
57003171005 พนิดา คำเงิน
58003171013 นายเจษฎาวัจน์ โคตรสงคราม
59003120014 นาย กนกศักดิ์ บุญเพ็งพัฒน์
60003120013 นางสาวกมลพร จันทร์หลำ