ชมรมพุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาธรรมะในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แก่นักศคกษาและผู้สนใจทั่วไป
4. เพื่อส่งเสริมศีลธรรม และจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
5. เพื่อมีส่วนร่วมและรับหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในมหาวิทยาลัย
6. เพื่อรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาสืบไป
7. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของบุคคลต่าง ๆ ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสใจพระพุทธศาสนาอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ และพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไป

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล น้อยทรง
2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวจิราพรรณ หลำพุก ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวพรเพ็ญ สมคิรีวัฒน์ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมพุทธศาสตร์

59003171042 นางสาวกนิษฐา ดัดถุยาวัตร
58003362163 นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน์
58003171022 นางสาว เพ็ญพิศุทธิ์ แสงสมบุญ
56003155031 จุฑามาศ นามบุตร
58003362109 นางสาวจิราพรรณ หลำพุก
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
58003363097 นางสาวกาญจนาพร ศรีชมภู
58003362163 นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน์
56003155014 ทับทิม สีโว
58003362125 นายพีรเกียรติ โตบุญ
60003665022 นายญาณพล ผสมทรัพย์
58003362171 นางสาวณัฐชริกา เกตุคล้าย
58003362189 นางสาวจริยา สุระเสนา
6003171049 นางลักษณา ห่างภัย
60003171061 นางสาวธิดารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
60003171061 นางสาวธิดารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
59003171048 นางสาวพิมพ์ชนก สอนสุด
59003171040 นางสาวชนาพร ขาวยั่งยืน
59003171002 นางสาวสิริพร สุขเกษม
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003201016 นางสาวพัชรวลัย ทวีพรกุลพัฒน์
60003201027 นางสาวปาริชาต ดอกบัว
60003171057 นายภานุศักดิ์ คำผิว
60003171043 นางสาวกันยา สุดบุรินทร์
6003171042 นายรัฐพงษ์ นวลสำลี
59003171044 นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ
58003362207 นางสาวสุภาวรรณ. วอทอง
58003362207 นางสาวสุภาวรรณ. วอทอง
59003171034 นางสาว พลอยขวัญ พาลี
59003171020 น.ส.จุฑามาศ สวัสดีมงคล
59003171009 น.ส.บุษบา มิ่งขวัญ
59003171065 นาย สรายุธ โลไธสง
59003171010 น.ส ทิพากร ใจดี
59003362136 นางสาวญาณิษา วิโรจน์ภัย
59003362127 นายอนุวัตร อยู่เย็น
59003362124 นางสาววันวิสา อักษราชูปถัมฐ์
59003362123 นางสาวปาละวรรณ สัตยากุล
59003362146 นางสาวนัชชา ด่านจับกุม
59003362135 นาย กฤตนัย จันดี
60003171031 นายบรรหาร อินทร์ภักดี
56003171055 นางสาวชลันดา เฉยแย้ม
58003257015 นายสัณหวัจน์ คนหมั่น
58003257015 นายสัณหวัจน์ คนหมั่น
58003218009 นางสาวอาภัสรา บุญมา
59003362147 กาญจนา เเสวงดี
59003362122 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์วิไลพิสิฐ
59003362131 นางสาว สุวรรณา สุดนุช
57003259029 น.ส ปาริชาติ ชาตรี
58003353051 สมฤทัย จิ๋วน้อย
57003116042 ยุวดี พานพิมพ์
58003362153 นางสาวเนตรนภา ขวัญข้าว
58003353025 นางสาว ธาราทิพย์ คำสุวรรณ์
58003353023 นางสาวสุจิตรา ปะติ
58003218020 นางสาวปาณิสรา สนโศรก
58003257011 นางสาวเบญจมาพร อุ่นศรี
58003257017 นางสาวจณิตตา โพธิ์สาวัง
58003257005 นางสาวสุมิลทร์ญา อามาตย์
58003257005 นางสาวสุมิลทร์ญา อามาตย์
58003257017 นางสาวจณิตตา โพธิ์สาวัง
58003257029 นางสาวสายใจ พาสัย
59003362085 นาย ณัฐวัตร จารุสมบัติ
58003362110 นายญาณวุฒิ ดีคำไฮ
56003155037 นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นสุคนธ์
56003155042 นางสาวสุจิตรา ทิมศรี
57003269015 นายพรชัย ยศสูงเนิน
57003252001 นางสาวกิตติมา สุวรรณภา
57003405001 นางสาว นาตยา เกตุมา
57003259025 นางสาวทัศนีย์ จุมจันทร์
57003259001 พรกมล สุทธิแจ่มใส
57003259030 นางสาวอารียา วรวิเศษ
ุุ57003259023 นางสาวชฎาพร แหลมผึ้ง
57003405099 นางสาวรุจิรา อาจเอี่ยม
57003405092 นางสาวนิภาภรณ์ ขุนพลพิทักษ์
57003405080 นางสาว อิสรา มลประเสริฐ
57003405106 นางสาวกัญญาณัฐ. ไชยอุดม
60003257037 นายสุริยา พัสดุ
58003362135 นายเลอพงศ์ สุขขะ
59003362121 นางสาวผกามาศ หมื่นจำนงค์
57003353023 นางสาวมณีทิพ แจ้งกระจ่าง
60003405119 นางสาวพิชชาภา ม่วงศรี
60003405132 อารดา ตันฮู้
60003362020 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วกูล
60003362058 นายปกป้อง สมุทรานุวัฒน์
57003353065 นางสาวสุมิตรา อินทร์ประเสริฐ
60003405120 พิชชาพร ม่วงศรี
59003287006 พันธวัช ถึกไทย
57003252006 นางสาวศรีสุดา เอี่ยมถือสัตย์
57003302021 นายปฏิภาณ สุ่มมาตร์
58003362115 นางสาวนวพร แซ่ตั๊น
58003362119 นางสาวสุกัญญา ถาวรกูล
59003286001 นาย ณัฐดนัย เล็กเลิศลบ
58003362117 นางสาวลลิตา บุญเจือ
60003286001 นาย เเจ็คกี้ โพธิ์ทอง
58003302039 นายธนิษฐา แซ่เตีย
58003302027 น.ส.ปัทมาภรณ์ ตากมัจฉา
58003302006 กานต์ธิดา ทองวิเชียร
58003302050 นางสาวบุษยมาศ ยะมูลเหล็ก
57003498041 นายปวรินทร์ เวฬุคามกุล
58003302025 นางสาวกาญจนาพร ศิริกลิ่น
57003498040 นางสาว อรอุษา ศิริพล
59003257021 นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร
59003257021 นางสาวธิดารัตน์ จั่นเพ็ชร
60003666015 นางสาว วนิดา วงค์พันธ์เสือ
58003362085 นางสาวปัญญาพร เชิงเขา
59003257039 นายจิรายุส สองพล
57003498039 นายภาคภูมิ สินธ์ชัย
57003498034 นางสาววรัชนา ผลพนาวัลย์
57003498061 นางสาวชนิสรา พ่วงศรี
57003212055 นางสาว พุทธชาติ รัตนภิญโญวรรณา
57003498010 นายจิรายุ สุวรรณสิงห์
57003302017 นาย สุวัจน์ บริบูรณ์ทรัพย์
58003212142 นางสาวอารยา เสนาะสรรพ์
58003362108 นางสาวจิตตราภรณ์ เผ่าเฮ็ง
58003212183 น.ส.อรอุมา เกาะประเสริฐ
59003353012 กัญฐมณี มังกรแก้ว
59003257008 นางสาวณัชชา สุดสาลี
59003286004 นายอัษฎาศักดิ์ ศิริอนันตกูล
57003491041 นพรัตน์ คุ้มชุมแสง
57003491028 นางสาวดวงมณี เดชผดุง
57003491042 นางสาวธนพร สุขประเสริฐ
59003362130 นางสาวน้ำฟ้า สำราญสุข
57003498009 นายภานุวัฒน์ มีมะจำ
57003212058 นางสาว ปุณยภา โฉมยงค์
57003212064 นางสาว ปภัสรา บุญเกิด
60003492067 นางสาว รัตนา สุวรรณมงคล
57003212063 พรนภา บุญช่วย
57003259015 นายจีรยุทธ ภารโรง
59003491016 นางสาว ณภัทร กล่อมดี
59003263022 นางสาวยุวรักษ์ เกียรติศักดากุล
58003362112 นางสาวเสาวนี แก้วจันดา
59003257016 นาย ธุวานันท์ จันทรภา
59003257037 นาย ณัฐดนัย มาสขาว
58003257037 ณัฐชา อนันทสุข
57003153058 นางสาวแกมกาญจน์ บุญเกิด
57003153061 นางสาวธนิสรา สิงหลสาย
57003153067 นางสาวมนสิชา การะเกตุ
57003270008 นาย ศายุธ ชาบำเหน็จ
57003212151 นางสาวโชติรส เดชช่วง
59003201001 นางสาวช่อบุปผา ทาปลัด
60003201016 นางสาวพัชรวลัย ทวีพรกุลพัฒน์
60003201027 นางสาวปาริชาต ดอกบัว

ภาพกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์