ชมรมคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของชมรม

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านนวัตกรรมได้
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำความสามารถหรือทักษะที่ตนมีนำมาแสดงออกผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก โดยอาศัยกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง

ที่ปรึกษาชมรม
1. นายธวัชชัย หอมจันทร์           อดีตประธานชมรมรวมพลคนอาสา
2. นายวรากรณ์ ทองมี           ประธานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นายชาญณรงค์ วัฒนชัย           ประธานชมรม
2. นายณัฐพงศ์ อังกฤษ           รองประธานชมรม
3. นางสาวยุพาพรรณ ปิงกระโทก           เลขานุการ
4. นางสาวพัชรนันท์ มีแก้ว           เหรัญญิก
5. นายเจษฎา วงศ์จีน           ฝ่ายโครงการ
6. นายทวีศักดิ์ นารถมณี           ฝ่ายโครงการ
7. นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ           ฝ่ายจัดหาทุน
8. นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ           ฝ่ายจัดหาทุน
9. นายอดิศักดิ์ สุริยะ           ฝ่ายจัดหาทุน
10. นางสาวสุภัทรา ขาวงาม           ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. นายจักรพงษ์ แพงดี           ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12. นายอโณทัย งามแสง           ฝ่ายธุรการ
13. นายปฏิภาณ บุญเจริญ           ฝ่ายธุรการ
14. นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา           ฝ่ายวิชาการ
15. นายพีรพล ชูวัง           ฝ่ายวิชาการ

จำหน่ายเสื้อชมรมคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ 150 บาท
สั่งซื้อได้ที่ 088-550-0930 หรือ Inbox ประธานชมรม คลิ๊กที่นี่!


รายชื่อสมาชิกของชมรมคอมพิวเตอร์

57003126015 นายชาญณรงค์ วัฒนชัย
57003126054 นายพรหมมินทร์ วัฒนศฤงฆาร
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
58003153023 นางสาวณัฐชิตา บุญเกิด
57003126055 นายธนการ ดีชัง
57003126011 ภัทรีญา แพงตา
60003287006 นายธนกร กุศล
60003287016 นายจิรายุ กกฟ้า
60003287020 นายสิริพล พานิชเจริญ
60003287010 นายณัฐพงษ์ พลอยเพชรโชค
60003287009 อิทธิพล บุญสนอง
60003287003 นายฟาริด เอี่ยมฉลาด
60003287001 นายศักดิ์พันธุ์ ทองรัตน์
57003126019 นางสาวทิพเนตร แม้นจิตร
58003126016 นาย นนทวรรษ พรหมศิริ
56003126027 นายวีรยุทธ ทุมเกิด
56003126022 นายปิยาภาส บวรศรีมุกดา
58003153018 นาย ศุภสิทธิ์ คงปาน
56003126034 นายพร้อมพงษ์ ดอมอญ
56003126015 นายศราวุฒิ วิจิตร
56003126001 นายเจษฎา มัสเยาะ
5600312602 นายพัฒนพงศ์ มักสัมพันธุ์
56003126026 นายพัฒนพงศ์ มักสัมพันธุ์
59003126009 นางสาวดวงพร คะชา
60003126006 นางสาวณัฐฌา อินทร์จำนงค์
57003126030 นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
58003498026 นาย สงกรานต์ เตือนสติ
58003498027 นายธิติวุฒิ เพ็ญศรี
58003498021 นายณัชพล อุทัยศรี
58003498028 นายณัฐวัตร เอื่ยมสำอางค์
58003498072 นาย ภัทรพล คำรัญ
58003498008 นาย ปรีชา เชยชม
59003498052 นายทักษิณ ไตรรัตวิเศษ
58003498005 พีรพล สุวรรณกูล
58003498054 นายจีรวัฒน์ เผือกประดิษฐ
58003153034 นางสาวนิภา แซ่ลี้
58003153016 นางสาวฐิติพร สิทธิ
58003153005 นางสาวนิศารัตน์ ปินะลา
60003498067 นายธีรไนย สง่างาม
60003498015 นางสาวพรพิมล องค์อินทร์
60003498038 นางสาวเบญจวรรณ วงค์ประดิษฐ
60003498007 นางสาวถนอมวรรณ รุณบุญ
60003498010 นางสาว ศศิธร สุขภูตานันท์
60003498067 นายธีรไนย สง่างาม
60003498031 นาย อธิวัฒน์ สาลีกุล
60003498042 นายธัญญะ ประศรี
60003498032 นางสาว ณัฐริกา หร่นเต๋
60003498064 นางสาวประภาพรรณ รวมสิทธิ์
60003498014 นางสาวจิรัฐิติกาล พูลสวัสดิ์
58003498066 นาย อรรถวุฒิ ศรีเกษม
58003498018 นางสาวเสาวดี จูเจริญ
58003498029 นางสาวสุริชฌา กุศลมหาโชค
58003498068 นางสาวนฤมล วิศววิสุทธิ์
58003498022 นายศักดิธัช ทรัพย์คง
58003498022 นายศักดิธัช ทรัพย์คง
58003498032 นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนน้อม
58003153004 นางสาวนภาภรณ์ พ่วงศิริ
57003126065 นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา
5700312041 นางสาวจุฑาลักษณ์ แคว้นไธสง
60003498060 นางสาวศิรินันท์ พูลสวัสดิ์
60003498020 นางสาว วงเดือน ชินทวัน
60003126007 นาย วรพล โอนอ่อน
57003126049 นางสาวพัณณิตา พิมพ์สำฤทธิ์
59003116032 นางสาวพรชนก เจ็กภูเขียว
59003116050 นางสาวชนิกานฐ์ เอี่ยมแสง
59003116053 นางสาวปุณยนุช พรเจริญ
59003116027 น. ส. ทัศวรรณ สุขโชค
58003408070 นางสาวโสภิดา จูเปีย
58003498030 นางสาว นฤมล แนวอินทร์
58003498006 นางสาวกาญจนา รังสินธุ์
58003498014 นางสาวสริตา วงค์สกุล
58003498067 นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย์
59003116020 นางสาว ปภาพินท์ วงค์กำภู
58003263018 นาย วสุธร ศรีสุข
58003491002 นางสาวณัฐชยา น้อยสุวรรณ
60003270009 นายอนิรุทธิ์ นาคูณ
60003126005 นาย อันดามัน ขันตี
60003270009 นายอนิรุทธิ์ นาคูณ
60003270053 นาย โสภณวิชญ์ กองมงคล
57003126015 นายชาญณรงค์ วัฒนชัย
57003126066 นายจักรพงษ์ แพงดี
57003126068 นางสาวกุลธิตา จันทร์สว่าง
58003153004 นางสาวนภาภรณ์ พ่วงศิริ
60003263018 นาย อานุภาพ จุลศรี
57003116046 โสภณา วจะสุวรรณ
57003116031 นางสาวแพรพลอย ผ่องวรรณ์
57003126064 นางสาวนริศรา ศรบรรเทา
57003126027 นางสาวศุภรัตน์ ราชเกิด
57003126060 นางสาววิสุดา ยาคำ
59003116009 นางสาววรรณวิสาข์ แดนเงิน
57003126040 นางสาวจุฑามณี ศรีชาญ
60003490015 นางสาวสุวาริน คงแสงทอง
57003498011 นายกติกา วิไลวงษ์
57003126056 นายเจษฎา วงศ์จีน
60003126002 นายสุขสันต์ กองศรี
60003126038 นายณัฐพล ทองคำดี
57003126036 นาย ทวีศักดิ์ ทองสุทธิ
57003126025 พีรพล ชูวัง
57003126008 นายอดิศักดิ์ สุริยะ
57003126061 นายปฏิภาณ บุญเจริญ
58003126010 นาย ณัฐพงศ์ อังกฤษ
60003126036 นายพัชรพงษ์ หาญโนนแดง
60003126016 นาย ศุภกิจ คงเกิดผล
60003126052 นายบุญฤทธิ์ เข็มกลัด
57003269007 นายสมชาย น้อยอยู่
57003269009 นาย ปฏิรูป พานิชพัฒน์
57003269007 นายสมชาย น้อยอยู่
57003235001 ภานุวัฒน์ บุญทศ
57003153039 นายชาญชัย บุ่งหวาย
57003269009 นาย ปฏิรูป พานิชพัฒน์
57003269007 นายสมชาย น้อยอยู่
57003269009 นาย ปฏิรูป พานิชพัฒน์
60003498011 น.ส.มาริษา กลับนุ่ม
0945345736 นายกมลชัย พันธ์แก้ว
60003498008 นายกมลชัย พันธ์แก้ว
57003126023 นายวรากรณ์ ทองมี
57003235003 นายณัฐพงษ์ ชัยจำ
58003212170 นางสาวชลิตา สุขสุมิตร
59003153076 นายธนพล กมลสวัส
57003126014 กิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ
59003153056 นางสาวจิราภรณ์ วัฒนเขจร
57003244029 นาย ศิวกร เจริญวัฒนา
57003212112 นาย นวพล ลิ้มถาวรรัตน์
57003212036 นาย วีรยุทธ ลายกระบิล
60003126060 นายกัญจน์ ศักดิ์คำดวง
57003212141 นายมนัส เพียรพรต
60003405013 นางสาวขวัญชนก วงค์คำจันทร์
60003405014 นางสาว สุธิดา เปลี่ยนศรีทอง
57003212118 นางสาวพิมพกานต์ ยิ่งร่งเรือง
60003498012 น.ส.เยาวรัตน์ อ่อนหวาน
57003212128 นางสาว สุนิสา บุญคีรี
60003498059 น.ส.มณีรัตน์ อุ่นจางวาง
57003212025 นางสาววรรธกานต์ ปิ่นแก้ว
57003212164 นางสาวริญญ์นภัส รัตน์พงศานนท์
57003212220 นางสาวมัลลิกา ดารี
57003212223 นาย วุฒิภัทร มณีเขียว
57003270047 นาย เสฏฐวุฒิ เกษมสวัสดิ์
57003269003 นายณัฐพงษ์ ร้องกาศ
57003491085 นางสาวรสนันท์ สินธานี
58003372012 นายกฤช จันทรักษา
58003372026 นาย ชัยวัฒน์ มีชัย
58003212103 นางสาว พัชราภรณ์ ทองเจริญ
60003666065 นายณัฐชนน มุ้งบัง
59003153060 นางสาวเกื้อกานต์ แสนท้าว
57003288004 นางสาวนิศากร จูมานัส
57003244037 นางสาวสิริลักษณ์ เหราบัติ
57003244033 นางสาววลีพร พูลสวัสดิ์
59003263008 นาย จิรายุทธ อ๋อประเสริฐ
59003263007 นายสหรัฐ ชิตร
59003263007 นายสหรัฐ ชิตร
59003263007 นายสหรัฐ ชิตร
59003263007 นายสหรัฐ ชิตร
57003212047 นางสาวก่ญจนา นูสาลี
57003212047 นางสาวก่ญจนา นูสาลี
59003263005 นาย จันทมาศ มาโพธิ์ชัย
58003288001 นายเยี่ยม สมหวังพาณิชย์
57003212143 นางสาวปาณิศรา สุภีร
57003212022 นางสาวโสภา มิ่งเจริญ
59003498053 เกรียงไกร ใหมอ่อน
57003212023 อนัญญา รุ่งเสรีรัช
58003372010 นายธนวัฒน์ แก้วประสิทธิ์
57003353008 นางสาวจารวีย์ เซะวิเศษ
58003534019 นาย มาวิน สระบุรินทร์
57003126048 นายเปรมปรมโมทย์ ภวภูตานนท์ฯ
59003270013 นาย ศรราม สายเงิน
60003263014 นางสาวทิพธัญญา สงวนทรัพย์
60003263004 นายศาสตรา พานิชวัฒนา
60003498057 นายวาทิต แก่นหิรัญ
59003287004 นายเจษฎา แก้วอุไร
59003287010 นายพงศกร จันทธัมโม
60003263028 นาย พันธกานต์ พิทักษ์ราาษฎร
60003263015 นาย ชาคริต สุขเจริญ
60003498022 นาย วงศกร ศรีสมัย
60003498005 วีระพล ทุมวงษา
60003263017 นายชญานนท์ บุญส่ง
60003212142 นายสหรัฐ นาคทับ
59003287019 นางสาวอารีพร นงนาคเพนา
60003263019 อัครเดช วงษ์รัตน์
59003287006 พันธวัช ถึกไทย
60003287022 นายพีรพัฒน์ พรมเดช
60003244020 นางสาวธัญนันท์ ธนะ
57003201006 นายจิรวุฒิ โพนสุวรรณ์
60003287012 นายธนเสฏฐ์ วัยสมบูรณ์สกุล
60003287013 นายเอกพันธ์ จันทร์ยิ้ม
60003498069 นางสาวธิตินันท์ เขียวขำ
59003381040 นายศิวกร มั่นคง
60003287013 นายเอกพันธ์ จันทร์ยิ้ม
60003287018 นายประกรณ์ อยาดี
59003116014 นางสาวมนิสา เฮียงจันทา
60003381055 รัชกฤช ธนากุลดิษฐ์
57003218010 นางสาววิชุดา สายทอง
57003244008 นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ
57003244009 นาย ต้นน้ำ มาลัยพวง
57003244020 นางสาวพิมพ์วิภา พิมพักสร
57003244020 นางสาวพิมพ์วิภา พิมพักสร
56003244035 นางสาว สาวิตรี ภู่พลอย
59003116014 นางสาวมนิสา เฮียงจันทา
60003287018 นายประกรณ์ อยาดี
57003126012 นาย ทวีศักดิ์ นารถมณี
57003341043 เกียรติศักดิ์ ลาวงศ์
60003201024 นายพัสกร พงษ์สมร
60003201031 นาย กฤษกร ตรีสัจจญาณ
60003201010 นาย รังสรรค์ ธรรมรัตขิต
60003201022 ไตรภพ สง่างาม
57003155061 นายภัทรพงษ์ เรืองศรี
57003155056 นายธวัชชัย หอมจันทร์
57003268011 นายสุริยา โสภา
60003302046 นาย อนัญลักษณ์. กิจนุกูล
59003492045 วรศักดิ์ วิชาสูตร์
60003302044 สุธิวัฒน์. แก้วถาวร
60003302043 มนัญชัย เล้าเจริญ
60003441110 นายสิทธิพล เผือกนรินทร์
58003244021 นาย นลธวัช พระแก้ววศิน
57003120057 นาย พิพัฒน์พงศ์ กุลกั้ง
58003244010 วัฒนา สุขศรีสวัสดิ์
60003353003 นางสาว เพชรมณี คงสว่าง
60003219030 นาย อภิวิชญ์ สุมาลัย
60003219030 นาย อภิวิชญ์ สุมาลัย
57003212150 นางสาวพิมพร จันทร์กลาง
58003126034 นางสาวกัณฐิกา วิทนา
59003341115 วุฒิชัย ประสาททอง
60003341089 นายอภิศิษฐ์ สำราญ
60003341089 นายอภิศิษฐ์ สำราญ
60003341021 นาย ปิติภัฒน์ อุปมัย
60003341096 นาย จิรยุทธ์ อมรพินิจกิจ
60003362001 Kunthakorn booranasaksaree
57003270031 นาย ธรรมรักษ์ สุดแดน
57003212179 นางสาวอนุธิดา หัสดี
57003212229 นางสาวพัชรวิภา เรือนเรือง
57003270036 นาย วิระศักดิ์ โคตรศรี
58003666064 นางสาวอรญา วารินทร์
60003498051 ภาณุพงศ์ บุญมีมีไชย
57003153026 นางสาวปิญชาน์ พัฒนนิติศักดิ์
60003341016 นายธีระธร มะหารักษ์
59003666032 นายธนพัฒน์ บรรเทิงจิต
60003341055 นายดิลก บทนอก
59003666003 นายมนัส หาญนคร
59003666025 นายอภินันท์ ดีทั่ว
57003212226 นาย ศิวภัค กิจสำราญ
60003341089 นายอภิศิษฐ์ สำราญ
59003498001 นางสาวพนัชกร แสงทอง
60003126037 นาย ธนิต ชินวงศ์
59003126009 นางสาวดวงพร คะชา
60003341013 นาย ฐิติพงศ์ วิลัยลักษณ์
60003341019 นางสาว สิริมา พระยาครุฑ
60003287017 นาย เกียรติคุณ ทองใหม่
57003126065 นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา
58003665012 นางสาววาสนา จีนเป็นวงค์
59003263017 นางสาวพัชนี แซ่อึ้ง
59003263017 นางสาวพัชนี แซ่อึ้ง
60003498065 นาย ณัฐภัทร แก้วใส
60003137068 นาย ฉลองราช พิศโฉม
60003348037 นายวุธ มาศฉมาดล
59003263020 นาย ภาณุวัฒน์ สุนทรพงษ์ภัทร
59003263019 ธันวา ลำมะนา
59003263012 นาย รัฐพงศ์ นุชิต
59003263004 ธนะบดี นักเจริญ
59003263006 นายอนุชิต จันทอง
59003263023 นายภาศกร บุญไทย
59003263014 นาย ชยพงณ์ สุขชารี
57003126072 นายอโณทัย งามแสง
57003126072 นายอโณทัย งามแสง
57003153012 นางสาวรมิดา พาลีขัน
60003126001 นายณัฐที ปิ่นทอง
59003498004 อานันท์ เทียนปลั่ง
59003498002 อานนท์ ทองคำ
59003498019 นายชาตรี ถาวร
59003498021 นาย เศรษฐพงศ์ ไชยวงค์ผาบ
59003534001 นายสุภัทธวัช รื่นกลิ่น
59003498043 อภิสิทธิ์ ศรีวัลลภ
59003341062 นางสาววราพร ทัดประดิษฐ์
60003666030 นายอัศวิน วิริยาพันธ์
58003492046 นายปฏิภาณ ผาสุข
60003270057 นายวัชรพงษ์ พรมสุข
60003270040 นาย ศิรวิทย์ จุลเจือ
60003270008 นายตนุภัทร บัวประเสริฐ
60003270073 นาย ณัฐพงศ์ สิทธิเลิศ
60003270082 นาย วรวุฒิ เลิศศรี
60003270026 นาย ธนวินท์ โมรา
60003270007 นายกิตติภัทร ชื่นจิตร
6000327033 นาย วสันต์ คำภานนท์
60003270083 นาย ธนพล พิมพ์เเก้ว
60003270064 นาย กันต์รพี จันทร์เจริญ
60003270050 จักรกฤษณ์ จันทมาลา
60003498039 นาย รัฐศาสตร์ ขจร
57003270045 นาย ชัยพร ดุจนา
58003120021 ณัฐพร นนตรี
60003201025 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อารี
60003263010 นายพงศ์ภมิพันธ์ นะตะวัน
59003153048 นายอภินันท์ หละวัน
57003126071 นางสาวฉัตรทิกา โพธิ์แก้ว
57003126043 นางสาวชลันดา คล้ายขำดี
57003126034 นางสาวสุนิสา กุลประชา
57003126034 นางสาวสุนิสา กุลประชา
57003126022 วิลาวัลย์ ยงประเสริฐ
57003126029 นายอำพล สืบจันทร์
57003126038 นางสาวมนัชนกน์ บุญจง
57003126062 นายพงศ์เทพ จุลศรีไกรวัลย์
57003126035 นายรพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล
57003126058 นาย ธนวัฒน์ จันมา
59003126003 นางสาวเพ็ญนภา กุลประชา
59003126020 นางสาวอภิญญา สุบิน
57003126030 นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
57003126057 นางสาวอุษา กรัตพงศ์
60003270040 นาย ศิรวิทย์ จุลเจือ

 


ภาพตัวอย่างกิจกรรมของการแข่งกันกีฬาอีสปอตที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เครดิต : KMITL esports
แนะนำกีฬากีสปอต 
เครดิต : Contrast