ชมรม Media For Development

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อศึกษากระบวนการการทำงาน ความหมาย และความสำคัญของสื่อแต่ละประเภท เช่น สื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการเลือกสื่อมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน
2. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาการสร้างสื่อแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อประยุกต์การทำงานเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ให้เข้ากับวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนได้ดี

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์ปิยะภัทร คงแสนคำ

 

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นายรัชพล แซ่แต้ ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นายวัชพงศ์ โสภา ตำแหน่ง รองประธานชมรม
3. นางสาวนาฏยา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรม Media For Development

60003287012 นายธนเสฏฐ์ วัยสมบูรณ์สกุล
60003287013 นายเอกพันธ์ จันทร์ยิ้ม
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003287018 นายประกรณ์ อยาดี
60003287018 นายประกรณ์ อยาดี
60003212034 นางสาววรวีร์ ศักดิ์บรรณกิจ
60003244022 นางสาว นนทรี ศรีเล็กยัง
60003153015 นางสาวนุชจรินทร์ เชมศรี
59003490007 น.ส. อารยา แก้วเกิด
59003490016 นาย สราวุธ สีมาคำ
59003490005 นาย ศรายุทธ พุ่มมาลา
59003153025 นางสาวสุจิตรา บุ่งนาม
57003341039 นาย วุฒิไกร พลายวัน
57003259009 นางสาวนิภาพร กลักย้อม
58003490037 นาย ณัฐวัฒ บุญเจริญ
59003153014 นายชัยวัฒน์ พืชเพียร
59003158033 นางสาว ภัทรวดี พูลสวัสดิ์
59003153045 นางสาว ศิรภัสสร อุดมชัย
60003405076 นางสาวนัฐพร กาบตุ้ม
59003362028 นางสาวชลิตา ไทยเจริญ
60003405017 นางสาวธนภรณ์ วันทยา
58003534014 นายวัชรินทร์ เจริญสุข
58003362076 นาน อภิรักษ์ บุญยะรัตน์
60003257008 นายพงศธร จุมวงษ์
60003257008 นายพงศธร จุมวงษ์
60003665038 พันศักดิ์ ศิริรัตน์
60003263018 นาย อานุภาพ จุลศรี
58003405055 นายธนวัฒน์ โชตนา
60003405084 นายรณกร ไพบูลย์
60003491009 นางสาวรัตนา สละสำลี
60003491072 นาย ปฏิพล วรรณสมบูรณ์
60003491072 นาย ปฏิพล วรรณสมบูรณ์
60003491073 แก้ววิไล สิงหาบุตร
60003491016 นางสาว ปลิดา ทวีวุฒิชัย
59003153044 นางสาวจิตราพร. อุมัด
59003153050 นางสาว ธารารัตน์ ซุยเจริญ
59003153049 นางสาวสุพรรษา จังอินทร์
59003341018 นางสาวสุภาภรณ์ ราชเกิด
59003341018 นางสาวสุภาภรณ์ ราชเกิด
60003491011 ฉัตรอมร ลิมปนะวรรณกุล
59003341020 นางสาวณัฐสินี ดวงดาววรเสฏฐ์
59003341011 นายกิตติพงษ์ ใจวันดี
59003492004 นางสาวสุธีรัตน์ ศรีเที่ยง
59003153016 นางสาว ณัฐพร วีระพัฒน์
57003491033 นางสาวสุกัญญา มีแสง
57003491033 นางสาวสุกัญญา มีแสง
60003491009 นางสาวรัตนา สละสำลี
60003491010 นางสาวกัญญารัตน์ ปั้นทรัพย์
59003341003 นาย วัชระ ดาผบ
60003341016 นายธีระธร มะหารักษ์
60003341029 นางสาวสุธินี สุริยภิญโญพงศ์
60003341055 นายดิลก บทนอก
60003341011 นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา
60003341074 นางสาวอรุณรุ่ง ทองหยิบ
60003341089 นายอภิศิษฐ์ สำราญ
59003492002 น.ส.บุษลดา เรืองสวัสดิ์
59003492034 น.ส.วิรัลพัชร ธนัตถ์กิจพงศ์
60003341086 นางสาว อมิตรา. ยั่งยืน
60003341047 นางสาวลลิตา ไชยพันธ์
60003491008 นางสาว หทัยชนก โยทะยาน
60003353053 นายพงศกร คำภูษา
60003341013 นาย ฐิติพงศ์ วิลัยลักษณ์
60003341021 นาย ปิติภัฒน์ อุปมัย
60003341019 นางสาว สิริมา พระยาครุฑ
60003341021 นาย ปิติภัฒน์ อุปมัย
60003341080 นายกิตติธร มุ่งพิมาย
59003341017 นายณัฐวุฒิ สมสกุล
59003341062 นางสาววราพร ทัดประดิษฐ์
60003666012 นางสาวพีรยา เข็มทอง
600036666058 นางสาวชุติมา ศรีคงจันทร์
60003666012 นางสาวพีรยา เข็มทอง
60003666014 นางสาวอรอนงค์. ไชยวงษ์
58003341073 นายนครินทร์ ใจซื่อ
58003341082 นางสาว ศศิวิมล พฤฒิสาร