ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
2. อาจารย์ประภาส มาดะมัน

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวมารีตา กันนิยม ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นายณัฐวุฒิ สุขทัศน์ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

57003126029 นายอำพล สืบจันทร์
58003158020 นางสาวภัทรา จรูญรัตน์
59003270010 นายพีรยุทธ เอี่ยมอิศรา
60003244013 นางสาวอรวรรณ อ่อนนิภา
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003665028 นางสาวพัฒนินทร มหาภูมิ
59003348001 นายสุริยันต์ ช่างแกะ
60003381056 นางสาวซิ่วกิม ภูมิวาร
57003490091 นางสาว พรชนก ทุงจันทร์
57003490014 นางสาวพิชชาภา ชมภูนุท
60003120055 นางสาว กัญญารัตน์ กรุดน้อย
58003665045 นางสาว ศรัณย์พร หนองกระทุ่ม
58003153013 นายปองวิชญ์ หนูเหลือง
60003171047 นางสาวพนัชกร เวียงนิล
ุ60003269023 นางสาว ขนิษฐา หวันทา
59003171013 นาย ณัฐพงศ์ เถิ่งอุดม
60003263029 นายรณฤทธิ์ กวยสอาด
60003257048 นางสาวปุณยาพร คงสุข
60003171019 นางสาว ปุณยวีร์ นิมา
60003348028 นายทรงพล จันแก้ว
60003201004 นางสาวกรรณิกา ศรีเจริญ
60003126045 นายจิรพันธ์ มีอนันต์
60003263018 นาย อานุภา จุลศรี
60003270053 นาย โสภณวิชญ์ กองมงคล
58003666066 นายณัฐวุฒิ สุขทัศน์
58003666019 นส. ณัฐริกา ก้อนเงิน
59003490004 นางสาวชลนิภา คมขำ
60003120020 นางสาว ชฎาพร ลาพงษ์
59003171067 นางสาวจิรัฐิติกาล วงศ์ทุมมk
58003158025 นางสาวจรินทร์ธร สารตัน
60003155051 นางสาวประภา สุทธิประภา
60003155045 นางสาวอนัญญา พลเยี่ยม
57003490051 นางสาวมุทิตา สังฆมณี
57003490065 นางสาววรรณี นีซัง
57003490066 นางสาว ชุติมา ธงเดชชัย
57003490041 นางสาว อัฉราพร สวนมะพลับ
57003490066 นางสาว ชุติมา ธงเดชชัย
57003490041 นางสาว อัฉราพร สวนมะพลับ
57003490066 นางสาว ชุติมา ธงเดชชัย
57003490017 นางสาวจันทิมา เพิ่มพูล
58003666048 นางสาวมารีตา กันนิยม
57003171065 ชุติมา สมอเนา
58003491085 นางสาวกาญจนา สงนอก
58003491020 นางสาวสุมินตรา เจริญสุข
57003362184 นายกิตติวัติ สุมังษา
58003153028 นางสาวกฤติยาภรณ์ โสภา
57003490034 นางสาวชวัลรัตน์ พรมสมุทร
57003490094 นางสาว เกศรา บุญสนอง
59003381053 นางสาวกนกวรรณ ไชยพานิช
60003161031 นางสาว ฐิติพร ท้าวสาลี
60003137033 นายภูวนาท อนุกรมวีระกิจ
60003137006 นางสาวปรียาภรณ์ แจ่มใส
59003490003 น.ส. วารุณี ผ่องสอาด
57003490033 นางสาวสุพัตรา กองศิริ
59003665034 นางสาวธิตาพรรณ อรุณรุมแสง
59003490044 รุจิระดา รุณบุญ
59003490013 น.ส. ฐิติธาดา ไชยวิเชียร
59003490013 น.ส. ฐิติธาดา ไชยวิเชียร
57003491054 นางสาวคัทลียา แหลงหล้า
58003348014 นายจิรวัฒน์ แซ่ตั้น
58003666042 นางสาว ธัญวรัตน์ ด้วงธรรม
59003490022 น.ส. กนกวรรณ สามิภักดิ์
59003286002 นางสาวสุวนันท์ ฉิมแก้ว
59003286002 นางสาวสุวนันท์ ฉิมแก้ว
57003490023 นายวีระพงษ์ ชูนุกูลพงษ์
57003490086 นางสาว อรทัย สร้อยไทร
57003490086 นางสาว อรทัย สร้อยไทร
57003490072 นางสาว คันธมาทน์ สมศักดิ์
59003153009 นางสาวพชรนันท์ วรรณประเสริฐ
59003153075 นางสาว รัตนาภรณ์ ขุนศิริ
59003153023 นางสาวไพลิน พิมพ์สาร
58003201014 นายสมรักษ์ ขยันหา
60003270003 นางสาวนิศาชล ปิ่นกา
60003270037 นางสาวอัญมณี วิไลวรรณ
57003218009 นายวีระเทพ จันทร์นาง
59003666070 นิธิกาญจน์ สุวรรณน้อย
58003348002 นาย อดิศร อยู่ยัง
58003348030 นาย นัฐวุฒิ คณะสุข
58003348035 นายนรินทร์ หวลกระสินธุ์
59003362106 นาสาว จินตราพร ศรีมงคล
58003348023 นายศุภชัย พิทักษ์ล้อธรรม
59003153035 นางสาว ธิดาวรรณ ไชโยรักษ์
59003153036 นางสาวชลรดา มาณพ
59003153023 นางสาวไพลิน พิมพ์สาร
5900353036 นางสาวชลรดา มาณพ
59003362004 นางสาว จันทนี จุลศรีไกรวัล
59003362019 นางสาว เสาวภาคย์ ผาสุข
59003362019 นางสาว เสาวภาคย์ ผาสุข
59003362005 นางสาว ปานิสา จั่นเจริญ
58003666022 น.ส.สุนิสา วงศ์กำภู
59003116065 นางสาวน้ำเพชร เงาแก้ว
59003362148 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่กอ
58003666037 นางสาว ณัฐริกา ประเสริฐลาภ
58003666046 นายสุทัศน์ ทาบล
59003153020 นางสาวพิมลแข ดุสิต
60003244028 นางสาวคันธรส ปานามา
58003666030 นายพรชัย พิทักษ์ทรัพย์
58003666030 นายวิโรจน์ แก้วมหาวงค์
58003212010 นางสาว ลลิตา หาญใจ
58003666031 นายวิโรจน์ แก้วมหาวงค์
58003171026 นายเอกรินทร์ หอมสุข
58003362100 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐ
57003490003 นางสาว ปภัสสร แสงอรุณ
58003666023 นางสาวจิราพร ชูวิวัฒน์กุล
57003665040 นางสาวกมลวรรณ เกตุมณี
58003666028 นางสาสธิดารัตน์ มีศรี
58003362128 นางสาวอรทัย ภักดีนิมิตร
58003362116 นางสาวพรรณราย พิมพ์สกุบ
58003362009 นางสาววิภาวรรณ์ ภู่โต๊ะยา
57003665005 นางสาวศศิธร อักษร
58003362127 นางสาวชลทิชา ปัตตานัง
58003362005 นางสาวสุกานต์ดา ณ รังษี
57003492044 ธนวัฒน์ มีอนันต์
58003362113 นางสาว สร้อยสุดา รักษาวงษ์
59003491031 นาย สุฤษฎิ์ ดงหลง
59003491038 นางสาว ณัชชญา สระประทุมวัน
59003491026 นางสาว พัชราภรณ์ การเพียร
59003491028 นางสาวพิไลรัตน์ จันทร์งาม
59003491011 นาย อภิวัฒน์ น้อยพลี
59003257018 นางสาว จันทร์จุลี เจริญสุขมั่น
57003362012 นาย จิรพงศ์ ปลื้มสถาพร
60003665009 นายศักดิธัช เพ็ชรสิน
60003362050 นางสาวสุรัสวดี สระทอง
57003665032 อารียา ชิณวงศ์
59003491022 นางสาวชลลดา ธรรมมะ
59003491023 นางสาวธมลวรรณ ธิมะสาร
60003345020 นายภูนัย บุญปลั่ง
57003492014 นางสาวบุษราภรณ์ ประทาน
60003116039 นางสาวมณทิพย์ ท่าอุดม
60003341074 นางสาวอรุณรุ่ง ทองหยิบ
60003341086 นางสาว อมิตรา. ยั่งยืน
57003155022 นางสาว ลภัสรดา ชื่นเก
57003155004 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์สวัสดิ์
58003353017 นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ
59003490033 น.ส. สุภัสสร ชนะชัย
59003490033 น.ส. สุภัสสร ชนะชัย
60003498042 นายธัญญะ ประศรี
60003362025 นางสาวสุภัทรา โรจนพร
59003490024 น.ส. ภรณี อารมย์สุขโข
59003490024 น.ส. ภรณี อารมย์สุขโข
60003491078 นาย ภานุพันธ์ พรื้งไทย
60003120041 นาย สมรัก บุศย์สีขาว
60003666064 นายกฤษชพัฒน์ สุรกุล
60003666070 นางสาววินิตา บาลมล
58003491026 นาย อายุทัย ด่านประชุม
59003666019 นางสาวชลิตา บุญเทียน
57003270008 นาย ศายุธ ชาบำเหน็จ
57003381049 นางสาว ยศวิไล แสนเลิศ
60003492053 นางสาว ศรวณีย์ มะลิลาพันธ์
60003492057 นาย ทวิช สิทธิโชคดี
60003492056 นางสาว รุ่งนภา พวงเจริญ
60003492069 นางสาวนวพร เสียงพงษ์พันธ์
60003212054 นางสาว วิไลพร วิจารณา
60003492068 นางสาวเกวลี อาจต้น
60003492068 นางสาวเกวลี อาจต้น
60003492064 นางสาว นิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
60003492044 นางสาว ศุภรัตน์ กลุ่มยา
60003492055 พัชรี มาตรวังแสง
60003492026 นงสาววรนัทปรียา สดศรี
60003492026 นงสาววรนัทปรียา สดศรี