ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังมด้วยจิตอาสา สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ไฝ่รู้ สู้งาน”
2. เพื่อเป็นกิจกรรมฝึกประสบการณ์จิตอาสาขาของนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีของสมาชิกชมรมชิตอาสาพัฒนาสังคม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์สุทธิษา สมนา
2. อาจารย์ธนเทพ ศิริวัลลภ

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวอัญญาวี อารอมัน ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม

59003171042 นางสาวกนิษฐา ดัดถุยาวัตร
58003171034 นางสาวอัญญาวี อารอมัน
58003171009 เกียรตินันท์ ลันวงษา
59003171028 นายอิสรพงษ์ อุปชีวะ
59003171028 นายอิสรพงษ์ อุปชีวะ
59003171043 นางสาวหทัยภัทร จันทร์กระจ่าง
59003171047 นางสาวอนัญญา. จิตร์เจริญ
58003171022 นางสาว เพ็ญพิศุทธิ์ แสงสมบุญ
59003171015 นายจตุรงค์ อ่อนศิลา
60003153022 นางสาวปิยวรรณ เรือนแก้ว
60003153011 นางสาวปาลิตา แก้วอมร
60003171034 นายพิเชษฐ ชูชัย
60003171039 นายธนพงษ์ โฉมสอาด
60003116036 นางสาวอัญชิสา เสมอกิจ
60003116018 นางสาวกวิสรา มะจันทร์
60003116007 นางสาวอรทัย เงางาม
60003116030 นางสาวพรศิริ จันทรประสิทธิ์
60003116026 นางสาว นพเก้า สมกับชาติ
58003171029 ปัญญา วรรณพิรุณ
58003171020 นางสาวนิชนันท์ ยศยิ่งยง
60003171030 นายเดชาวัต พร้อมเจริญ
60003171004 นาย ปรเมศวร์ เรืองฤทธิ์
60003171004 นาย ปรเมศวร์ เรืองฤทธิ์
60003171027 นางสาว ศุภวรรณ สินเจริญ
60003171003 นาย รินรดา ฮวบสูงเนิน
60003171003 นาย รินรดา ฮวบสูงเนิน
60003171054 นางสาว ลักขษร เจริญแก้ว
60003269034 นางสาวสุภาพร รุขำ
60003171009 นางสาว สมาภรณ์ จันทโชติ
60003171056 นายเทพพิทักษ์ เทพรักษา
60003171002 นางสาว รัชนีกร สงนอก
60003171007 นางสาวพนาวัลย์ พานิช
60003171005 นางสาวธนิษฐา อุทิศ
60003171005 นางสาวธนิษฐา อุทิศ
60003171015 นางสาวอรัญญา อยู่ปากพลี
60003171014 นางสาวพิไลพรรณ สุดเสนาะ
60003171028 นายพุฒิณัฐ วิยะบุญ
60003212108 นางสาวพชรพรรณ โพธิ์ทอง
58003171002 นาย ธีรภัทร สามารถ
60003171029 นาย ธนทัต เคนเหลา
60003171070 นายอดิศักดิ์ เกตุแก้ว
60003171070 นายอดิศักดิ์ เกตุแก้ว
60003171048 นายธนพัฒน์ แสงระยับ
60003171051 นาย ปิยะณัฐ ไชยเวช
58003171006 นางสาวศุภาภรณ์ สุขชาญ
60003212009 นางสาวมัลลิกา มหารัตน์
60003171044 นางสาว กัญญาณัฐ จุรุเทียบ
58003171011 นางสาวสุพัตรา สมาน
59003171045 นางสาว ณัฐชยา มิสงอน
56003171034 นายศตวรรษ เดวัน
30003171038 ปิยะธิดา เทศสวัสดิ์
60003161040 นางสาว อรปรียา วงศรีทา
57003268008 นาย ไพสิฐ เพชรฤทธิ์
57003171034 นางสาว วิไลพร เลิศวิลัย
58003171018 นางสาวอนุสรา ศรีภูมิ
57003219015 นางสาว จันทร์ธิมา ร่าเริง
57003171058 นางสาวจรินทร์พร เกษรราช
57003490013 นางสาวพิมล คำฟู
57003171047 นางสาว เสาวลักษณ์ คำพัฒน์
60003171018 นายภุมรินทร์ บุตรสอน
60003171034 นายพิเชษฐ ชูชัย
60003171034 นายพิเชษฐ ชูชัย
59003171062 วิภาวรรณ สังประพล
59003171019 วาสนา งามจันอัด
60003171047 นางสาวพนัชกร เวียงนิล
60003171045 นางสาว มนริดา อินชัย
60003171023 นางสาวชัญญาภัส องค์สุนทร
60003171012 นางสาวณัฐกุล สระบุรินทร์
60003171053 นางสาวกัญญารัตน์ เขียวอยู่
60003171021 นางสาวพิมผกา คณโทเงิน
60003171057 นายภานุศักดิ์ คำผิว
60003171043 นางสาวกันยา สุดบุรินทร์
60003171001 นายพัฒนะสังขรัตน์
59003158024 ประภัสสร แก้วกิริยา
59003155030 นางสาวสุดารัตน์ หิรัญญากร
59003155030 นางสาวสุดารัตน์ หิรัญญากร
59003158024 ประภัสสร แก้วกิริยา
59003158024 ประภัสสร แก้วกิริยา
59003171004 เยาวลักษณ์ ไชยชาติ
59003171014 นายหาญณรงค์ สว่างยิ่ง
60003171025 นางสาวณัฎฐณิชา คงศักดิ์
60003171022 นางสาวเสาวลักษณ์ ช้างแย้ม
57003171039 นางสาวกรองกมล เอี้ยวแซ
58003171016 นายวัชรวิทย์ รู้คุณ
60003171017 นางสาวจันทราวรรณ โพธิ์รัตน์โส
6003171049 นางลักษณา ห่างภัย
60003171061 นางสาวธิดารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
60003171061 นางสาวธิดารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
59003171048 นางสาวพิมพ์ชนก สอนสุด
59003171013 นาย ณัฐพงศ์ เถิ่งอุดม
59003171040 นางสาวชนาพร ขาวยั่งยืน
59003171031 นาย โฆษิต โอ่งตั๋ว
59003171002 นางสาวสิริพร สุขเกษม
59003171018 นาย จักราวุฒิ ปัดนา
60003116011 นางสาวบุศยรัตน์ ทวีไชยพันธ์
59003171005 นางสาว ภัทราวดี แป้นแก้ว
59003171017 นางสาว ศศิวิมลษา ภูผาพันธ์
60003171041 นางสาวเกสร สิงห์โตเผือก
60003171026 นางสาวกชกร วาสโพ
60003171037 นางสาวอภิชญา จานเขื่อง
60003171010 นางสาวแพรพิไล จี้กันทา
60003171019 นางสาว ปุณยวีร์ นิมา
60003171035 นางสาวมณีรัตน์ ศรีเกษม
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
58003362176 นายนิรุธ หมื่นสุนทร
60003201009 ปริญญา อุ่นอัมพร
58003171003 นางสาวณัฐวิภา วงศ์ศรุตวาณิช
6003171042 นายรัฐพงษ์ นวลสำลี
60003171036 นายนำโชค ชุ่มสีดา
59003171012 นางสาวชลิตา เทพโภชน์
60003116008 นางสาว มนต์นภา สุขสีดา
60003116008 นางสาว มนต์นภา สุขสีดา
60003116008 นางสาว มนต์นภา สุขสีดา
58003171032 นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ
59003171044 นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ
58003171010 นางสาวศรีจิตรา แวงภูลา
59003171067 นางสาวจิรัฐิติกาล วงศ์ทุมมk
58003126001 นางสาวรัชนีกร ภูคะฮาด
58003362191 นางสาวเทวิกา เผือกแก้ว
58003362172 นางสาว อารีรัตน์ รักอยู่
58003362181 นางสาว อาทิตยา ชมชื่น
58003362176 นายนิรุธ หมื่นสุนทร
580003362157 นางสาวนภสร อุ่นแล่
58003362186 นางสาวสุภาภรณ์ สว่างอารมย์
58003362165 นางสาวบุษยมาศ หนวดหอม
58003362198 นายสมโภช ขลุ่ยโนรี
58003362164 นายภาณุพงศ์ สุดเสมอใจ
59003171006 นางสาวนฤภร สุขวงศ์
59003171006 นางสาวนฤภร สุขวงศ์
59003171006 นางสาวนฤภร สุขวงศ์
59003171003 นางสาวกนกพร ยะคะเรส
59003171003 นางสาวกนกพร ยะคะเรส
59003171023 นางสาวปิยะมาศ บุญเศษ
59003171011 นางสาวสุธีรา คุตป่า
60003212137 นางสาวตรีรัตน์ ภูบานชื่น
60003212137 นางสาวตรีรัตน์ ภูบานชื่น
60003268028 นางสาวแพรวนภา เจนแสวงโชค
60003212002 นางสาวรุ่งรวี กมล
60003212043 นางสาวศิริวรรณ บัวระย้า
60003269028 นางสาวชนิษฏา การัก
60003212043 นางสาวศิริวรรณ บัวระย้า
59003171034 นางสาว พลอยขวัญ พาลี
59003171020 น.ส.จุฑามาศ สวัสดีมงคล
59003171009 น.ส.บุษบา มิ่งขวัญ
59003171065 นาย สรายุธ โลไธสง
59003171010 น.ส ทิพากร ใจดี
60003212030 นางสาวพัชราภา สุริวรรณโณ
60003268038 นางสาวบุษปรัชญ์ เหมกุล
60003268028 นางสาวแพรวนภา เจนแสวงโชค
59003155060 นายภควัต บัวบาล
60003268014 นางสาวนารีรัตน์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
57003405187 นางสาว มณฑกาญจน์ บุญล้ำ
59003171052 นางสาวชมบุญ กลิ่นคำหอม
60003212081 นางสาวรัตนอุไร นุชนนทรี
60003212122 นางสาวมนธิรา ประทัยบุตร
60003212094 นางสาวฐาปนี กันเรือน
60003212159 นางสาว ชดารัตน์ ศรีบุรินทร์
58003171028 นางสาวสุวนันท์ พลอยทับทิม
58003171014 นางสาวสิริลักษณ์ พุทธรักษา
57003171024 นางสาวไพลิน วงค์โซ
57003171026 นางสาวอนุสรา สะหะมาน
57003171002 นางสาวฐิติมา อนุรัตน์
57003171002 นางสาวฐิติมา อนุรัตน์
57003171062 นางสาวเจนจิรา ชูประเสริฐ
60003212088 นางสาวสุพัตรา หริ่งเรไร
59003171027 นางสาวจุฑามาศ นิลศรี
59003171026 นางสาวปิยาภรณ์ นิ่มสาย
60003171069 นางสาวกุลพัชร เลี้ยวพรประสาท
60003116033 นางสาววิภารัตน์ โพธิ์ทอง
57003171055 นายสมบัติ นารถเสวี
57003171003 นางสาวจารุวรรณ สายสงวน
60003171063 บุศรินทร์ วาสะศิริ
57003171016 นายวิริยะ สามลา
60003171033 นางสาวณภัชนันท์ กิติทรัพย์กาญจนา
58003171013 นายเจษฎาวัจน์ โคตรสงคราม
60003171031 นายบรรหาร อินทร์ภักดี
60003212014 นางสาวเพ็ญพิชา แก้วกนก
57003171015 นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
56003171055 นางสาวชลันดา เฉยแย้ม
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
57003171028 นางสาวญาณิศา เจริญสุข
57003171045 นางสาวณัฐนิชา จูมวงศ์
59003171071 นายนครชัย บ้านใหม่
59003171029 นายกฤษฎา พรหมศิริ
58003116012 นางสาวธนัญญา ท้วมขวัญยืน
57003171065 ชุติมา สมอเนา
57003171063 นางสาวพิชยา อักษรกริช
57003171070 นางสาวสิรินาถ ขอญาติกลาง
57003171036 นางสาวดาริณี อินแจ้
57003171068 นางสาววนิดา หลีกชั่ว
60003171002 นางสาว รัชนีกร สงนอก
59003269008 นางสาวรุ่งอรุณ มูลกระจก
59003212116 นางสาวพัณณิตา สันติสุข
59003212124 นางสาวมิราวัน สมวงษ์
59003212088 นางสาววชิราพร ทองอินทร์
59003288006 นางสาวผกามาศ สินภักดี
59003212087 นางสาววราภรณ์ กันเจียก
58003235007 นาย ชูศักดิ์ จันทร์แกม
58003269014 นาย จิณณวัตร กันเรือน
58003269014 นาย จิณณวัตร กันเรือน
57003171057 นางสาวอัยญารัตน์ พิพิธจันทร์
59003269004 นางสาวนิพัทธิ์ จินดา
59003269005 นายณัฐพล ศรีสมบูรณ์
57003171020 นางสาวประภัสสร วงษ์กำภู
58003212083 นางสาวจุฑามา เหลี่ยมโม
58003212154 นางสาวภุมรินทร์ มิดำ
58003212152 นางสาวปัทมา ธนสถิตย์
59003171051 นาย จักรกฤษ ทับทิมทอง
59003171051 นาย จักรกฤษ ทับทิมทอง
60003116048 นางสาวพัชรี สำเภาจันทร์
58003171027 นางสาวประภัสสร. ทวีศรี
58003171036 นางสาวอนิศา มนต์อ่อน
57003171038 นายอมรเทพ บุญรอด
59003257003 นางสาว ประภัสสร กำเนิดเรือง
59003257024 นาย ธนวันฒ์ วรประสพ
57003171027 นางสาวภัทรา เสน่หา
57003212092 นางสาวณัฐฐิญา ดียิ่ง
ุ60003116031 นางสาวกรกมล วาสโพ
60003116019 นางสาวมีนา เลิศจันทร์
57003171067 นางสาว วรวรรณ คุตป่า
57003490055 นายศุภชัย คำพันธ์
58003353051 สมฤทัย จิ๋วน้อย
56003171018 นางสาวกัณธิมา อาบัส
56003171018 นางสาวกัณธิมา อาบัส
59003171016 นางสาวชุติมา พืชสุวรรณ
57003212090 นางสาวสุมิตตา แสงศรี
60003116040 นางสาวรัชนีวรรณ บุปผา
57003171052 นางสาวดวงฤทัย แสนศรี
57003171043 นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่
57003171043 นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่
57003171043 นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่
57003171043 นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่
59003219003 นางสาวสายน้ำ สีดาน้อย
57003212200 นางสาว กนกวรรณ เหลืองอ่อน
60003116034 นางสาวอรนภา น้อม
57003171066 นาวสาววณิชชา ศรีสังเวช
60003171006 นางสาวจันทนิภา ตรีวิสูตร
60003171016 นางสาววัลวิภา ศรียงยศ
60003212131 นางสาว สุพรรณิกา จุดอน
58003362156 นางสาว ณัฐกานต์ มิตรพระพันธ์
60003212126 นางสาวจิราภรณ์ กาพย์ขน
58003212065 นางสาวนฤมล โภคมูลผล
57003171009 นางสาวอัญมณี นิ่มเจริญ
59003171054 นายอุทิศ พรมมา
57003212214 นางสาววรัญญา เหรียญอารีย์
59003171007 นางสาวปรางค์ทิพย์ ผสมทรัพย์
57003171029 นางสาวกมลวรรณ แก้วแดง
57003171033 นางสาวกุลธิดา ดาน้อย
60003171001 นายพัฒนะสังขรัตน์
6000124924 นางสาวณัฐวิภา คุณริยา
58003212191 นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
58003212197 นางสาวนพวรรณ สมหมาย
59003212083 ฤดี ลาดสูงเนิน
57003171069 นางสาวปัทมาวรรณ กิ่งก้อน
60003270045 นายธีระพงษ์ ห่วงเจริญ
60003116058 นางสาวเมวิกาพรมโคตร
59003171022 นายภคิน พิเศษธนกิจกุล
59003171037 นาย ปฏิภาณ ชนะบัว
59003155029 นางสาว ณัฐกานต์ จิตระวัง
59003171058 จุฑามณี ศรเจริญ
57003171021 น.ส.ชนิดา บุญน้อย
58003171019 นางสาวนิรชา จุมพล
57003212234 นางสาว ช่อทิพย์ โสแสง
58003257040 นายบุษรินทร์ อินคง
57003171046 นางสาว นริศรา ม่วงคำ
57003212169 อินทิรา อ้วนวิจิตร
60003116054 นางสาวสุภาวดี เม็ดฝ้าย
57003490045 นางสาวขวัญฤทัย บุบผา
57003490044 นางสาวสุพรรณี สายหินกอง
57003212240 นางสาวขนิษฐา ยิ่งสมบัติ
57003171001 นางสาว เสาวลักษณ์ ทรัพย์อุดม
57003490012 นางสาววลัยพร อ่างทอง
57003171005 พนิดา คำเงิน
57003171042 นางสาวมริสา บุตะเขียว
59003269009 นาย วัชรพงษ์ บุญช่วย
59003269006 นายธนวัฒน์ เงินสุขสมบัติ
58003257008 นายพรชัย ณ นคร
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
58003257007 นางสาวกุลธิดา เวฬุวนารักษ์
57003212175 นางสาวเพราพิลาส สุภาพงษ์
59003158039 นางสาวอลิษา อารีราษฎร์
57003171007 นางสาวจันทิมา ผจญศึก
58003171001 นายชุมพล พนาวรรณ
60003491089 นางสาวกุลิศา มีศรีสุข
60003491031 นางสาวสุกานดา โพธิ์สุวรรณ
58003171017 นาย นพรัตน์ จงเจริญมั่นคง
60003491092 นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
60003491043 นางสาวพัชรินทร์ นันทะวงศ์
57003171072 นายพงษ์นรินทร์ ทัดโต
60003491035 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันทร์สุขสวัสดิ์
60003491041 นางสาววันวิสา ภารไสว
57003116064 นางสาวนันทวัน ใจประเสริฐ
60003491082 นายณัฐธนนท์ วงศ์ฉัตรธนวุฒิ
57003171030 นายทิวากร ดีเอม
58003269016 นายตันติกร เอกบุตร
57003153014 นางสาวอริสา ศรีใส
58003153017 นางสาวสายธาร ฆ้องแสง
58003153030 นางสาวไพจิตตรา เจรดง
58003153019 นางสาววชิราภรณ์ มานพวงษ์
58003153032 นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
60003171066 นางสาวธมลวรรณ บึงชัยภูมิ
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
60003491083 นางสาวสุรางคณา ศรีสาคร
57003302014 นายนิติพนธ์ บุรณจันทร์
59003171038 นาย สุขสันต์ แซ่เจี่ย
58003212151 นาย สหกิจ ล้อจงเฮง
57003158002 นางสาวอมรรัตน์ กลัดเจริญ
57003158004 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณจันทร์
57003158032 นางสาวเมธาวี อนันตชัย
57003158003 นางสาวศศิภา บุญแสน
57003158014 นางสาวศศิธร เอี่ยวเฮ็ง
57003158017 นางสาวกมลพรรณ เทพมงคล
57003158011 นางสาวสุทธิดา ยมหา
57003171022 นางสาวช่อนพรัตนเองเกตุไพบูลย์ทรัพย์
58003212195 นางสาวอรวรรณ จันทุม
57003158016 นางสาวมัลลิกา ศิริสวัสดิ์
58003212068 นางสาวอินทิรา ปัดยะคัง
58003212058 นางสาว กฤษณา น่วมโต
60003116032 นางสาวบุษบา อัครชาติ
59003171045 นางสาว ณัฐชยา มิสงอน
60003490100 นางสาวชลดา ล้อเจริญ
58003212034 นางสาว อรพรรณ ปุมสันเทียะ
60003490024 นางสาว สุพัตรา ป้อมเพ็ชร
58003212034 นางสาว อรพรรณ ปุมสันเทียะ
60003491088 นางสาวชิดชนก โสตะการ
60003490089 นางสาว อรกนก ศรีงามเจริญสกุล
60003491084 นางสาววีนัส ยิ้มเนียม
60003491079 นางสาวณัฐวดี บัวเปรม
60003491028 นางสาวพรพิมล ดุลยพิจารณ์
58003171026 นายเอกรินทร์ หอมสุข
57003405161 นางสาวรัชดา นาคลอง
58003405126 นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
60003171055 นางสาว ณัฐพร สังข์ทอง
60003171055 นางสาว ณัฐพร สังข์ทอง
57003302022 นาย สรายุธ ไชยณรงค์
59003171047 นางสาวอนัญญา จิตร์เจริญ
57003665040 นางสาวกมลวรรณ เกตุมณี
58003153020 นางสาวปภัทร์สิริ เมยขุนทด
57003498046 นายธงไชย จันทเภา
57003665005 นางสาวศศิธร อักษร
57003153010 นางสาวพรรณภา เกตุขุนทด
57003171023 นายกิตติศักดิ์ จ้อยสุข
60003269036 นาย วรุฒ เซ็ม
58003153028 นางสาวกฤติยาภรณ์ โสภา
57003665032 อารียา ชิณวงศ์
57003491033 นางสาวสุกัญญา มีแสง
57003491120 นางสาวเพ็ญวดี แก้วเกตุ
57003491032 นางสาวสิริพร ปานกมล
57003491033 นางสาวสุกัญญา มีแสง
57003491030 นางสาวสรัลชนา พราวศรี
57003491033 นางสาวสุกัญญา มีแสง
58003353053 นางสาว วรรณ์สิริ บำรุงศิริ
59003212126 นางสาวศิริขวัญ โพธิ์คำ
60003171071 นางสาวจิรัชยา เภาบรรยง
57003171008 นางสาวขวัญเรือน จิตรมั่น
58003353011 นางสาวมัลลิกา จุฬามณี
59003158007 นางสาวกนกพร ทองหล่อ
59003171067 นางสาวจิรัฐิติกาล วงศ์ทุมมา
59003158028 นางสาวกัญจน์ วิเศษลา
59003158020 นางสาวกัณฐมณี สุวรรณสุข
59003158038 นางสาวเบญจวรรณ ชัยชุน
58003490018 น.ส. มุทิตา ไทยประเสริฐ
58003490008 น.ส. รัตนาวดี สิงภิรมย์
59003257026 นางสาว ชุมพูนุช คำท้าว
58003490029 น.ส. นฤมล เจริญสุข
58003490013 น.ส. ศศิธร สิญธิชัย
57003171025 นางสาวเนตรทิพย์ รักญาติ
58003212195 นางสาวอรวรรณ จันทุม
58003212059 นางสาว อติกานต์ ภาระกิจ
60003491065 นาย วัลลภ สังข์ทอง
58003116005 นางสาวจารุวรรณ บัวคำป้อ
58003116033 นางสาวนัฐนันท์ อยู่เย็นนันทกุล
58003116028 นางสาวจิราพร ชัยดิษฐ์
59003155015 นายนทีธร บุญพุ่ม
58003212075 นางสาว จุฑามาศ อุทิศ
58003116003 นายภานุพงศ์ ตั้งชูทวีทรัพย์
58003116031 นางสาวกนกพร มาบัง
58003116016 นางสาวณัฐฐาพร บุญเจียม
58003212180 นางสาว สุพัตรา เปรมไธสง
58003212180 นางสาว สุพัตรา เปรมไธสง
58003212180 นางสาว สุพัตรา เปรมไธสง
58003171030 จิรายุ จันทร์แขกหล้า
58003171007 ทวีวิทย์ ศรีธรรม
57003153009 นางสาวธิดารัตน์ แพงแสน
58003171008 นาย สุรชนัย เสาเวียง
57003171011 นางสาวสุพิชญา เทพรักษา
60003491081 สิทธิศักดิ์ พิศวาท
59003116059 นางสาวกัญญารัตน์ ปลั่งดี
59003158009 นางสาวจิราภรณ์ ศักดิ์ธรรมศิริ
59003270043 นายอัษฎาพงศ์ การดี
59003353003 นางสาวปนัดดา คำวรรณ์
57003171059 นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ
59003171055 นายสิรวิชญ์ อัครปัญญาวิทย์
57003116060 นางสาว กันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล
57003171014 นางสาวนูรีดา เหนือเมฆ
57003171055 นายสมบัติ นารถเสวี
58003257037 ณัฐชา อนันทสุข
58003345021 นางสาวสุณีย์ เตือประโคน
58003171015 นายภาณุวัฒน์ เจริญทรัพย์
58003212068 นางสาวอินทิรา ปัดยะคัง
57003116039 นางสาว นรินทร นิลวดี
57003116063 นางสาว อรพิณ เหลืองอ่อน
57003171055 นายสมบัติ นารถเสวี
58003171012 นางสาวศิรินยา หนองใหญ่
58003171005 นางสาวพิศสมัย คำมูล
60003362067 นายธนโชติ บุบผา
58003171013 นายเจษฎาวัจน์ โคตรสงคราม
58003171013 นายเจษฎาวัจน์ โคตรสงคราม
58003171033 นางสาวนุสบา ช่วยศรี
6003302021 นางสาวอัสราภรณ์ กระจาย
60003302042 นางสาววิสสุตา กองสวัสดิ์
60003302038 นางสาวอรณิชา ธัญญประดิษฐ์
60003302036 นางสาวณัฐฐิวรรณ สุทธิสน
60003302039 นายอิทธิพล หนูชาวนา
60003302047 นายกนกพล โกณะสิทธิ์
60003302046 นาย อนัญลักษณ์. กิจนุกูล