ชมรมเปตอง

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเปตอง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเล่นกีฬาเปตองภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว

 

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นายวัชระ เชยจุ้ย ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นายเกษมสันต์ คำสว่าง ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมเปตอง

60003161013 นายศุภมิตร สนับบุญ
60003161044 นางสาวเลิศวิไล พิทักษ์วศิน
60003161008 นางสาวจิราภรณ์ องอาจ
60003161039 นางสาวณิชมน สุทธิประภา
59003534013 นายทักษ์ดนัย วันประจิม
58003161006 นางสาวอมรวดี สีหานาม
58003161013 นางสาวรุ่งนิรัน นาคท้วม
58003161026 นางสาวสรวงสุดา นันสา
58003161026 นางสาวสรวงสุดา นันสา
60003161055 นาย ณัฐวัฒน์ แสงวัฒนสิน
60003161056 นางสาวอาทิตยา เสน่หา
60003161002 นางสาวศศิวิมล แถวทับ
60003161046 นางสาวอิสราลักษณ์ ทิพย์วงศา
57003219013 นาสาวชลธิชา นพไชย
60003665030 นางสาว ใบเฟิร์น ทรงคาศรี
60003665035 นางสาว ญานิกา ขจรงาม
60003665040 นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วทอง
60003353037 นางสาวสุชานาถ กุลบุญ
60003252001 ฐากูร เคนรัง
58003161023 นางสาวพัทยาสุวรรณา
57003161059 นางสาวสุปาณี อินทร์ปฐม
58003161031 นางสาวพิมลพร ชัยสวัสดิ์
60003665001 ธนพนต์ แพนลา
57003219019 นางสาวดวงกมล มาลีหวล
57003219001 นางสาวจันทรา แก้วใสเงิน
60003534057 นายเจษฎา ภู่หยัด
57003269008 นางสาว อภิญญา พรมน้อย
57003288010 นางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน
57003269008 นางสาว อภิญญา พรมน้อย
58003161015 นางสาวปฐมาวดี ตุ้มวิจิตรชูวงษ์
58003665038 นางสาวทัศนีย์ อุดมพรหมกุล
58003665042 นางสาววันวิสา ประสังสาสกุล
58003665018 นาย พิทยา กลิ่นโท
58003665021 นายเกรียงศักดิ์ ใจเย็น
60003161024 นางสาวฐานิกา อินทะ
60003161023 นางสาวมัลลิกา สายคำวงค์
60003161019 นางสาวประภาพรรณ อนันวงค์
59003278001 นายศุภณัฐ สุภราช
60003534031 นายอภิเชษฐ์ บุญชู
60003270030 นาย พงศกร พีระพล
60003270032 นาย นราธิป คำสวน
60003270029 นาย สรัญญู ก่ำรัมย์
60003270031 นายศุภกร รื่นอารมณ์
60003270028 นายพีระวิทย์ ขวัญนิมิตร
58003161025 นางสาว รุ้งลาวรรณ คำเปอะ
58003161004 นางสาวจันทร์ธิดา แซ่จู
60003212089 นางสาว อมรรัตน์ ยอดเพ็ชร
60003212162 นางสาว สุธินี นาคสกุล
57003161055 นางสาวกมลรัตน์ สมบูรณ์นาวิน
60003137013 นางสาวกัญญารัตน์ ไพเราะ
57003268012 นายจารุเดช สุระสิทธิ์
60003161026 นางสาวอภิญญา จันทร์ภักดี
60003161014 นางสาวจินตนา พรประทุม
57003269027 นางสาวศนิตรา บัวดอก
57003269008 นางสาว อภิญญา พรมน้อย
57003269020 นางสาว ธวัลยา เหมือนชอบ
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003201004 นางสาวกรรณิกา ศรีเจริญ
60003161018 นางสาว กัลยพร ผักกะสัง
60003155066 นางสาวอรวรรณ ประกายแก้ว
59003126021 นางสาวพร้อมศิริ อุมา
59003126021 นางสาวพร้อมศิริ อุมา
57003201015 นายสุเทียน จันทร์เทศ
60003161016 นายธนภัทร อินดี
58003161009 นางสาวรติมา บางสอน
60003353059 นางสาวนิมิตรา ศักดิ์กุ
60003353022 นางสาวฐิตาพร แสวง
57003405054 นางสาวสโรชา ประทุมพล
57003405144 นางสาวจันทิมา เปลี่ยนเจริญ
58003665014 น.ส.พิชญ์สินี อัชวรานนท์
59003155057 นางสาว กมลรัตน์. ปาละทา
59003155050 นางสาว ธัญญลักษณ์ นพแก้ว
57003405075 นางสาว ณัฐภรณ์ สำราญเลิศวิไล
60003405046 นางสาวกาญจนา ทองแพง
60003405071 นางสาวจิตรา บุญพระรักษา
59003155049 นางสาวพจนีย์ ดิเจริญ
59003155033 จีระดา วรพุฒ
59003212014 นางสาวกันทิมา แน่นนันท์
59003212011 นางสาวไอลดา บินยามัน
59003218018 นางสาวเอมอัชนา แซ่ปัง
59003212010 นางสาวนลินี เอี่ยมสวัสดิ์
60003212166 นางสาวโชติรส โมราราย
60003212125 นางสาวสร้อยกมล บำเพ็ญกิจ
58003219003 นางสาวอรอนงค์ บุตรอินทร์
59003218017 นางสาวศศิวิมล จงจัด
60003212011 นางสาวสุวณี กาญจนชาติ
60003161020 นางสาว กัลยารัตน์ ผักกะสัง
60003137053 นางสาว นรารัตน์ เชื้อนุ่ม
58003498069 นางสาวเกร็ดทราย มณีวรรณ
58003498016 นางสาว มนัญชญา ปิ่นปรีเปรม
58003498001 นางสาวสายอักษร สุขสิริพรชัย
58003498003 นางสาวสุทธิดา อุทธวงค์
58003498004 นางสาวมาลินี ทับทิมทอง
58003498023 นางสาวกฤษติยากรณ์ สิงห์โตศิริ
57003212131 นายเอกลักษณ์ หลักทรัพย์
59003212084 นางสาวปิยวรรณ รักษา
59003212006 นางสาวบุษกร ศรีสุโข
57003269008 นางสาว อภิญญา พรมน้อย
57003269020 นางสาวธวัลยา เหมือนชอบ
57003269023 นางาสาว พรธิภา มะลาพิมพ์
58003372021 นาย อติชาติ ปัสสาวะเท
58003219007 นาย สิทธิกร พิมพ์เงิน
60003353052 นายชนะชัย บัวแช่ม
60003270035 นายกรินทร์ ชื่นอารมณ์
58003665047 นายเจตพล พูนพิพัฒน์
58003259027 นางสาวรัชติยากร เต็งห้อจั่น
58003302038 นางสาว ภัทธิญาภรณ์ ผ่องใส
58003302031 นางสาวกชกร สีลาเนือง
58003372038 นางสาวมัชนานันท์ สารีผล
58003372022 นางสาวตติยา อดิเรกศร
59003161005 นางสาวพรพิมล พงษ์เจริญ
59003161035 นางสาวศศิกาญจน์ กิ่งวงศา
58003302007 นางสาวศิริลักษณ์ มนพรมมา
58003372007 นางสาว บุศรา ก้อนแก้ว
58003263019 นายเกรียงไกร ก๊กเฮง
58003263009 นายสืบพงศ์ สุขมาก
58003161027 นางสาวอัญธิกา เหมปั้น
58003665043 นายณัฐกิจ แช่มพุดซา
60003270081 นาย อัสดาวุฒ แขกอัน
59003161024 นางสาวน้ำผึ้ง คงมั่น
59003161008 นางสาววันเพ็ญ อ่อนฉ่ำ
58003302016 นางสาวอุดมพร บรรพชาติ
58003302041 นางสาววิจิตรา พรมพิลา
58003263012 นาย ไตรภพ เกียรติวิเศษชัย
57003161015 นางสาวณัฐริกา เลาะหมุด
60003212016 นางสาวสุนิศา ตะวะนิชย์
60003158031 นาย ทวีทรัพย์ โต้สาลี
58003665013 กัมปนาท แผลงเดช
58003372020 นาย วชิระ วรีพุฒซ้อน
58003372001 นางสาว ภัทรวดี เพชรสวัสดิ์
59003161010 นางสาวศิรประภา ทองทวี
59003161025 นางสาว พัชราภรณ์ พุทธรัตน์
60003153036 นางสาวชลธิชา พุกสุข
60003153067 นางสาวพรสิริ สุพรรณพงศ์
60003153053 นางสาวอิงอร มัดอาซิด
60003153040 นางสาวสิริมาริน ศรีปราชญ์
60003153051 นายธนภัทร เครือวัลย์
58003665017 นายธนนันท์ รุ่งเรือง
59003116009 นางสาววรรณวิสาข์ แดนเงิน
59003116009 นางสาววรรณวิสาข์ แดนเงิน
57003498037 นางสาวลดารัตน์ วงษ์มะเซาะ
57003498003 นางสาวจีรภรณ์ ภู่พิมล
57003498043 นางสาวปนัดดา แท่งหอม
59003269007 นาย คณิศร บัวทอง
57003498062 นายกรีพล เหล่าสิงห์
58003263010 นาย ภานุสรณ์ บุญจันทร์
58003263023 นาย กิตติพันธ์ วิเศษ
60003161010 นางสาว ชมพูนุช สำราญจิตร์
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
60003116021 นายนพรุจ ปิงเมือง
58003302015 นางสาวมนัสชนก ธรรมสุข
60003161022 นางสาวศศิวิมล เชื้อสูง
59003161013 นายพิเชฐ เจียมชัยภูมิ
56003288001 วิทยา ต่อติด
59003161007 นางสาวธมลวรรณ ไชยชนันท์
57003288007 นายจิรายุ จันทร์รุ่งเรือง
57003288007 นายจิรายุ จันทร์รุ่งเรือง
59003534035 นางสาวทิพย์สุดา ศรีสมบูรณ์
59003362114 นางสาวจริยา ภูแช่มโชติ
57003362002 นางสาว เฟื่องลดา. จันทรา
57003362077 นางสาว ชญานี มีห่อข้าว
57003362076 นางสาว ธิดารัตน์ พาลาหาญ
60003153055 ปุณยาพร สนองสุข
60003153031 นราทิพย์ กลมทุกสิ่ง
60003153014 นายณัฐชัย ธาตุทองคำ
60003153068 กัลยรัตน์ วีระกุล
57003362005 นางสาวชุติมา ไชยเทศ
57003362170 นางสาวดวงกมล แจ้งใจ
59003362113 นางสาวปรารถนา บานเย็น
59003362112 นางสาวปาริฉัตร บานเย็น
57003116008 นางสาวจันทนา สงคราม
57003116010 ชนากาญต์ จันทร์พิมาย
57003362011 นางสาวจีรวรรณ เสน่หา
60003270045 นายธีระพงษ์ ห่วงเจริญ
59003362128 นางสาวชนันท์ภัสส์ จันทร์ตรี
58003405121 นางสาวชาลิณี สุขสวัสดิ์
59003244004 นางสาว รัตนาภรณ์ มาลี
57003269006 นาย ธนาศักดิ์ เชื้อสุข
58003372033 นางสาวชุลีกร โกโสตร
59003244023 นางสาว ปิยธิดา คำบุตรดี
59003244016 นางสาวมุกมณี แสงอาทิตย์
59003161027 นายนันทวัฒน์ จันเต็ม
57003269009 นาย ปฏิรูป พานิชพัฒน์
57003235001 ภานุวัฒน์ บุญทศ
57003269007 นายสมชาย น้อยอยู่
59003161030 นางสาวอังกินันท์ จันทร์ผิว
59003161020 นางสาวอังกินันท์ จันทร์ผิว
57003269030 นาย สุขเกษม น้อยแสง
57003161038 นางสาวจริญา จันเหลา
57003153001 นางสาวเมทินี คำพล
57003269028 นาย อภิสิทธิ์ น้อยพันธ์
59003161004 นางสาวผกามาศ วิชาคง
57003269032 นาย เจษฎานาคพันธ์
57003269032 นาย เจษฎานาคพันธ์
58003161030 นางสาวธมลวรรณ เกตุมาโร
59003268030 นาย วิษุวัฒน์ ทองสนธิ์
57003269028 นาย อภิสิทธิ์ น้อยพันธ์
59003268021 นายคธาศักดิ์ ยศสา
59003286002 นางสาวสุวนันท์ ฉิมแก้ว
59003161033 นางสาวยมลพร อัครศรี
57003288005 นาย พงศกร อ่วมทอง
59003498038 นางสาว ณัฐสินี นาคีทรัพย์ถาวร
58003498066 นาย อรรถวุฒิ ศรีเกษม
59003268017 นายสุทธิชัย มะโนอิ่ม
5900349810 นางสาวรวินท์นิภา ไชยพานิชย์
60003270003 นางสาวนิศาชล ปิ่นกา
60003270052 นางสาว ฐิติญา. ไตรงาม
60003153024 นายอัครเดช คงคาชนะ
59003498048 นางสาว รัตนา เวชสุขสวัสดิ์
59003268019 นายพชรดนัย บรรเทิงจิตร์
58003212141 นาย วัชรพล ใจนุกูล
58003257027 นายอรรคเดช นามวงษ์
57003218009 นายวีระเทพ จันทร์นาง
59003244024 นาย ชญานิน ปราถน์วิทยา
57003161005 น.ส.มนต์สกาว มั่งคั่ง
60003244018 บุญชู เปรมสมัย
60003212130 นางสาวชลธิชา ปัตทะมะ
57003161001 นางสาว ณัฐนรี วังคีรี
6000353027 ชยพัทธ์ ศรีคชา
60003498012 น.ส.เยาวรัตน์ อ่อนหวาน
57003161051 นางสาวกมลนารถ รอบคอบ
60003534045 จิรายุทธ คงสินทร์
57003161017 นายไชยพจน์ เคล้ากระโทก
59003153045 นางสาว ศิรภัสสร อุดมชัย
57003161043 นางสาวพิมพร สาตรา
57003161002 นางสาวทิพวรรณ ดวงวิไล
57003161010 นางสาวนงนุช อินทร์อนันต์
60003212021 นางสาวศิรินันท์ ฟุ้งสวัสดิ์
59003268025 นายธีระ จิตรชัย
58003257035 นายอานนท์ ทัพธานี
58003257012 นายณัชพล มุ่งดำเนินกิจ
59003269001 นายศิวะ พงษ์สระพัง
60003212015 นางสาว จิราพรรณ เลือดขุนทด
58003372012 นายกฤช จันทรักษา
58003372026 นาย ชัยวัฒน์ มีชัย
58003372034 นาย ณัฐพันธ์ เจริญสุข
58003372012 นายกฤช จันทรักษา
60003269033 นายธนกร สำราญสุข
58003263020 นาย เทวา สุนทรทิพย์
58003665005 นาย นยสิทธิ์ พะวงษ์
60003534016 สุทรธิภัทร พุ่มกำพล
58003372010 นายธนวัฒน์ แก้วประสิทธิ์
57003116002 นางสาว ลักษมี พยุงวงษ์
57003116057 นางสาว เกษรา แสงบุตร
60003268037 นายอนุวัฒน์ วรรณศิริ
60003270084 นายนัฐกร แสงวัฒน์
60003270084 นายนัฐกร แสงวัฒน์
60003268016 นายอภิสิทธิ์ มุ่งถิ่น
60003161035 นางสาวสุกัญญา ขำเดช
60003161053 นางสาวกัญญารัศม์ สิงห์ไพร
57003161041 นายสุพจน์ ดำหมัด
60003161043 นางสาวกิติยากร วงษ์แก้ว
57003116025 นางสาวสุกัญญา พลหล้า
57003116024 นางสาวปวีณา แก้วไชย
57003201008 นายศราวุฒิ ใหม่ก๋งลาย
57003201011 นายพรพนม มัติโก
60003362063 นางสาวฤดีรัตน์ คมขำ
60003362073 นางสาวฆรวัณณ์ ระมาตร์
60003362077 นางสาววรัญญา บันที
59003286003 นางสาวญาดา ชิตเจริญ
59003252005 นางสาวสโรชิน บุญธรรม
59003252004 นางสาวสุธาดา บานชื่น
59003252001 นางสาว วรรณา แก้วคำ
59003252008 พิจิตรา โมซา
59003252006 น.ส.สโรชา บุญธรรม
59003252008 พิจิตรา โมซา
59003252007 พิทยา โมซา
59003252007 นางสาวพิทยา โมซา
60003155058 นางสาว พัณณิตา พิมพ์อักษรสกุล
58003257036 นายธรรมสินธ์ สุวรรณวิก
60003362047 นาย วิชัย ศรีแก้ว
59003252010 วัชราภรณ์ ช่างเก็บ
57003405053 นางสาวกันยารัตน์ เรืองรักษา
59003252011 นางสาวสุวรรณา อาษา
58003665029 นางสาว กานต์รวี ช่วงไธสง
60003362057 นายคณิศร ทองมา
57003372008 นางสาวสุภัค วันลาราช
57003161048 นางสาววาสนา ตาทิพย์
59003252002 นางสาวสุดารัตน์. ภิญโญ
57003116015 นางสาว มณีกาญจน์ สว่างแก้ว
60003362079 นางสาวพรนภา แดง
60003362072 นางสาว เดือนฉาย เหลายา
57003161044 นางสาวจรัสศรี ทรงวุฒทัตพงศ์
60003362082 นางสาวกัญญาณัฐ ต่างสันเทียะ
60003362041 นางสาวสุชานาถ วงษ์สามี
60003362065 นางสาวเรณุมาศ สมบูรณ์ทรัพย์
57003116026 นางสาวสุนิษา พรมมิ
60003269018 นาย ธนัตถ์ มีทรัพย์ทอง
60003492008 นาย สถาพร ศิริโวหาร
60003492042 นายนิติโรจน์ แซ่ซื้อ
60003492003 นายพลกร มีกลอง
60003362043 นางสาว กาญจนา วัฒนา
60003270025 นางสาว จุฑามาศ รักกะพันธ์
59003252002 นางสาวสุดารัตน์. ภิญโญ
59003252002 นางสาวสุดารัตน์. ภิญโญ
60003492023 ชาติชลธาร เจรเขา
60003302025 นางสาวปนัดดา ศรีทองนวล
60003362059 นางวาว นัชยาพร เพ็ชรเทศ
60003362059 นางวาว นัชยาพร เพ็ชรเทศ
60003302026 นางสาวทอฝัน หิรัญสุข
60003362068 สุวัฒจะณี สายใจ
60003269004 นาย อภิวัฒน์ งามสง่า
59003252002 นางสาวสุดารัตน์ ภิญโญ
57003372008 นางสาวสุภัค วันลาราช
57003367020 นาย อภิสิทธิ์ ราษฎร์นิยม
57003372005 นายกิตติพัฒน์ ทองสุวรรณ
57003367021 นางสาว สุพัตรา เพ็ชรบุรี
60003362068 สุวัฒจะณี สายใจ
60003302023 นางสาวสกาวรัตน์ สวนดี
56003372012 นางสาวอิศรา สุขสวัสดิ์
57003367011 นางสาวนิลาวัลย์ แสนธิ
60003302029 ปรียากรณ์ ศุขศิริ
60003302029 ปรียากรณ์ ศุขศิริ
58003492019 สุธางค์ รอดภัย
57003367019 นายชัยชนะ เหลืองอ่อน
59003362112 นางสาวปาริฉัตร บานเย็น
60003302029 นงลักษณ์ ยงศิริ
59003252009 นางสาวกมลวรรณ เชิงเขา
57003116055 นางสาว รสิกา พาแก้ว
58003161001 นางสาวสิริรัตน์ วงค์วิลาศ
58003161014 นางสาวกัลยาณี แคล้วคลาด
57003367013 นาวสาวภัทราภรณ์ ชุ่มช่อง
60003302008 พัชรินทร์ โกศาสตร์
57003367013 นาวสาวภัทราภรณ์ ชุ่มช่อง
60003492052 นาย ธนากร ทองสมัคร
60003492028 บรรณวัฒน์ ตัณฑ์ณรงค์
60003666025 นางสาวทัดดาว ยิ้มเจริญ
60003492051 นาย ภานุพงษ์ พุฒวันดี
6003302037 นางสาวศรัญญา วงษ์จันทร์
57003367017 พชร เพ็ชรวิเศษ
60003302027 น.ส.เกศินี ดีสวัสดิ์
60003492065 นางสาวอรวิภา ก๊กมาศ
60003492007 นางสาวมัลลิกา ผลสุทธิชัย
60003492037 นางสาวพีราภรณ์ แย้มมั่งมี
60003492038 นางสาววราถรณ์ จุ้ยเจริญ
60003405133 นายธีรพัฒน์ สุขมี
60003302006 นางสาววัชราภรณ์ ชูเชิด
57003161046 นางสาวจุฬารักษ์ โสดา
60003302004 นางสาวณัฐฐา ล้ออร่าม
57003161045 นางสาวอรสา พิลาแดง
58003263004 นาย ตุลาการ สังอ่อนดี
57003362010 นางสาวณัฐริกา แซ่ซิ้ม
59003116014 นางสาวมนิสา เฮียงจันทา
57003302009 นายพนมพร เสถียร
60003263027 นาย ธนพงศ์ เอื้อเจริญทรัพย์
57003212010 นางสาว รติยา ด่านเรือ
57003367010 นางสาววิไลวรรณ รอดเจริญ
58003252002 นางสาวฉัตรชนก เทียมโคกสง
58003252001 นางสาวมนนิกา เสาร์พรมพวง
57003212011 รักษิณา สรวลสันต์
57003492044 ธนวัฒน์ มีอนันต์
58003252006 นางสาวนันทภัค ชะอุ่มใบ
58003252003 นางสาวน้ำเพชร พิมพ์ทอง
58003252008 นางสาวชฎาพร สัมพันธ์
58003252003 นางสาวน้ำเพชร พิมพ์ทอง
58003252004 นายไชยวัฒน์ สมเงิน
58003405068 ขวัญภิรมย์ ละลง
58003161016 นายธนากร อุทรักษ์
57003244026 นาย วัชระ เล็กสง่า
57003367001 อนุสรา ดาเลิศ
58003252009 นางสาวสิริพร จิ๋วสำอางค์
57003244023 นายพงค์เทพ นาคศิริ
58003161019 นางสาวสุกานดา ท่าประสาร
57003244039 นายภควัต ปูนทอง
58003405078 นางสาวสาวิตรี เกิดอยู่
58003405091 นางสาวน้ำฝน ใหม่จันทร์ทอง
60003259015 นางสาวบุษยมาส บุญพยุง
57003372007 นางสาวปาณิษา ศิริพันธ์
5700372015 นางสาวอรอุมา พันธุ์น้อย
58003666040 นาย ณัฐภัทร รอดพิทักษ์
57003116004 นางสาวสุพัตรา ต่างศรี
57003116003 นางสาวอรนภา จงบวกกลาง
60003268023 นาย ธนกฤต ศรีสงคราม
57003116054 น.ส.วรรณณี ยีดำ
57003212154 นางสาวศิริพร ไสวดี
57003212055 นางสาว พุทธชาติ รัตนภิญโญวรรณา
57003268013 นายณรงค์เดช ทองนอก
57003268016 นายอธิวัฒน์ โสภณวรกุล
57003362078 น.ส.นิรมล แป้งทา
57003268019 นายชิดณรงค์ แตะกระโทก
57003362072 นางสาวปิยวรรณ จูมจันทร์
59003491049 วิสุดา ภูเมฆ
59003491043 อรุษ นิธินวกุล
59003491022 นางสาวชลลดา ธรรมมะ
59003491023 นางสาวธมลวรรณ ธิมะสาร
59003491034 นางสาวสุชาดา มีทรัพย์นิคม
59003158012 นางสาววราภรณ์ จันทร์กล้า
59003341030 นางสาวรุ่งนภา เงินมาบุญช่วย
57003270031 นาย ธรรมรักษ์ สุดแดน
58003350023 นายบัณฑิต เจริญผล
58003350007 นางสาวพัชรี รอดสา
60003153023 นางสาวณัฐวดี นวลนุ่น
58003405149 นางสาวเสาวลักษณ์ จั่นจำรัส
58003405149 นางสาวเสาวลักษณ์ จั่นจำรัส
57003116011 นางสาวพัชญา รัตนรักษ์
58003268037 นาย เกียรติศักดิ์ ฉายศิริ
58003171029 ปัญญา วรรณพิรุณ
58003492007 นางสาวธิดารัตน์ แซ่คู
60003666005 นายสาโรจน์ วรรณเทวิน
60003268006 นาย วัชร หอมหวล
57003244001 นางสาวชิติมาภรณ์ มุติมาลย์
60003666067 ทัศนัย กิจบารมี
60003158029 นายภาสกร อัครเจษฎากร
57003116012 นางสาวอรณิช คงศิริ
60003158019 นายอดิรุจ สายทอง
58003263024 นายเนติ ส่องสว่าง
60003158006 นาย ณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ
57003153052 นางสาวสุวดี ภักดีชาติ
57003362171 นาย ยงยศ คงเจริญ
57003161047 นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนชัย
57003116052 นางสาวปัทมาวดี แก่นจันทร์
59003491002 นางสาว กมลชนก รุพันธ์
57003155062 นางสาวนิภาพร ช่วงจั่น
57003161050 นายโชติรัตน์ อากาศ
59003491008 นางสาว อังคณา แก้วนา
59003491015 นางสาว วิภาวรรณ ทรัพย์คง
59003491044 นางสาวภาณุมาส งามประเสริฐ
59003491014 นางสาว รุ่งนภา พุ่มพวง
58003161003 นางสาวรุ่งทิวา โทอรัญ
59003534019 นาย ธีระพร ศิริภักดิ์
58003263013 นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญราษฎร์
58003353018 นาย พัฒรพงศ์ชัย นุ่มเจริญ
60003269002 นาย เกียรติศักดิ์ ด่านประจำ
58003492052 นายสุริยา เทียมทอง
57003153009 นางสาวธิดารัตน์ แพงแสน
59003161014 สุจิตรา นาสูงเนิน
60003362071 นายนัฐวุฒิ ยะเสน
57003116001 นางสาว วิรากร จันทร์ศรี
60003158011 นายทัศน์พล วัฒนเกษตรกุล
57003155041 นางสาวจิตรกัญญา ทับทิม
57003155063 นางสาวคณิตาพร ฉลอง
60003362070 นายสิทธิศักดิ์ อุประ
60003268017 นาย ภาณุวัฒน์ ปลอดทอด
57003161056 นางสาวดุษดี กุลจิลัง
58003405101 น.ส.รัชดาภรณ์ ธรรมสถิต
57003161053 นางสาวสมหญิง โสภาน้อย
59003534010 นาย วิศรุต นพวงศ์
60003268022 นายนครินทร์ เลิศกระโทก
60003268022 นายนครินทร์ เลิศกระโทก
60003362062 นายณัฐดนัย แซ่จึง
57003153062 นางสาวรุจิรา แจ่มใส
57003153034 นางสาวสุพัตรา เทียมวงษ์
57003153030 นางสาวเกษร นาจำรัส
57003161020 นางสาวณัฐธิดา มะลิซ้อน
60003268010 นาย ธนากร มะไฟ
57003161030 นางสาวศลิษา วัฒนวิบูลย์กิจ
60003268009 นาย ชาญยุทธ์ สีลาใส
59003158025 นางสาว มณฑา ยวดยิ่ง
58003161007 นายธวัชชัย พรหมดก
57003153018 นางสาวจันทร์จิรา ลำภา
59003286007 นางสาว นารีนาฏ ทองไพบูลย์
60003158023 นางสาวภาคินี มณีรัตน์
60003666028 นางสาวศิริพร อาศรัย
59003490055 น.ส. บุษรินทร์ เพ็งบุบผา
60003120048 นาย เกษมสันต์ คำสว่าง
60003362051 นายอิทธิ นรานุภาพ
60003362030 นายสมพล ในเรือน
60003362052 นายนที สระทองแก้ว
60003153058 นางสาวณัฐนิชา รักมิตร
59003161009 วีระศักดิ์ เด่นดวงเดือน
57003116018 นางสาววิมลรัตน์ ทองฮุย
60003158024 นางสาวศุภศิริ เด่นประเสริฐ
60003666007 นางสาวสุนิสา รอดระรัง
60003666008 นายจตุรพร สิงห์ครุ
60003268031 นายเติมพงศ์ กลิ่นนุช
60003268039 นายภาณุเดช กิ่งแก้ว
60003666018 นาย ศิวกร เปี่ยมเจริญ
60003268034 นาย จิณตวีร์ พงค์ศิริ
60003268030 นาย ชินวัฒน์ พรหมสอาด
60003666002 นายนิติภูมิ มารวย
60003666009 นายอภิชัย ไชยสีติ๊บ
59003161019 นางสาวอรวรรณ พันสะอาด
60003666017 นายนันทิภาคย์ ชุนเกาะ
57003153058 นางสาวแกมกาญจน์ บุญเกิด
57003153061 นางสาวธนิสรา สิงหลสาย
57003153067 นางสาวมนสิชา การะเกตุ
57003405050 นางสาว สะแกวัลย์ หงษ์ทัพ
60003268010 นาย ธนากร มะไฟ
60003268003 ยุทธนา บุญรวม
60003268010 นาย ธนากร มะไฟ
60003268002 นายสุทธิพงษ์ เวชการ
57003405183 นางสาว พุทธิดา การุณ
58003161011 นายกมล มิดชิด
59003492027 พรพิมล พืชสอน
59003492027 ธนภรณ์ ผาสุข
59003492016 ธนภรณ์ ผาสุข
60003362075 นางสาวพรนภา พูลผล
60003362032 นาย สมิต ศรีทอง
57003270008 นาย ศายุธ ชาบำเหน็จ
59003492026 นางสาว ปัทมวรรณ ย้อยดา
59003492020 นางสาว สุพัตรา จันดาผล
60003492034 นางสาว ชนิภา นิลขลัง
60003492071 นางสาว ประภัสสร หมื่นแสน
60003268042 จารุพงศ์ โสภา
60003268043 นายธีระชัย. สมัยกุล
60003268043 นายธีระชัย. สมัยกุล
60003362060 ธิวา คุณประทุม
60003362061 ภานุ วงศ์สาลี
60003492060 นางสาว อิ๊งค์ มหาอุตม์
60003268029 นายมงคล พุทธบุญ
6000349036 นางสาววลดา นาชัยภูมิ
60003268012 นายศุภชัช ภูมิเรศสุนทร
60003492071 นางสาวประภัสสร หมื่นแสน
60003268021 นาย ภาสกร โสภา
57003126058 นาย ธนวัฒน์ จันมา