ชมรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความคิดและประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถาบันทางด้านสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช
2. อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวพัชรี จันทวี ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นางสาวสุนันทา คงเจริญ ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

57003269008 นางสาว อภิญญา พรมน้อย
58003405009 นางสาวสุภาวดี ฟุ้งโล่ห์
58003405009 นางสาวสุภาวดี ฟุ้งโล่ห์
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
57003405176 นายธีรศักดิ์ หน่ายคอน
58003405004 นางสาวหนึ่งฤทัย บินสอั๊ด
58003405017 นางสาวกนกวรรณ ธรรมรักษ์
58003405015 ธนภรณ์ รังสินธุ์
58003405028 นางสาวศิริลักษณ์ เอมโอด
58003405043 นางสาวภัตราพร มาลัยรักษ์
60003212093 นางสาวลักษิกา เอื้อเก่ง
60003212086 นางสาว ผกามาศ สิทธิชัย
60003212093 นางสาวลักษิกา เอื้อเก่ง
60003212161 นางสาวสุนิสา โชระเวก
60003212164 นางสาวอารยา ปัตตาโพธิ์
59003405052 นัยนา กันอบ
59003405052 นางสาวนัยนา กันอบ
59003405096 นางสาว โศจิรัตน์ ไทยนิยม
59003405086 นางสาวกาญจนา ภิภพ
60003405122 นาย ธนภรณ์ พรหมประเสริฐ
59003405079 นางสาว ธนาภรณ์ คณะเสน
60003405045 นาย พิสิษฐ์ เวียงอินทร์
59003405080 นาย ชุติวัฒน์ กัณฐโรจน์
59003405062 นางสาวกุลรัศมิ์ มะลิกะ
60003405115 นายธนพงษ์ สุรีย์
60003405049 นาย เมธี ยันตนะ
60003405122 นาย ธนิต ตันนิวาณิชกิจ
59003405083 นางสาวเพชรัตน์ นิวัต
59003405095 นางสาวพิมพ์พ์ศา ใยยะผลสุข
59003405095 นางสาวพิมพ์พิศา ใยยะผลสุข
59003405101 นางสาวปวีณา ลิมปิสวัสดิ์
59003405054 นางสาวพาขวัญ สิงห์ธวัช
60003405048 นาย อุกฤษฏ์ วนิชย์ถนอม
60003405047 นายณัฐพล ธีระเกียรติกาญจน์
60003405109 นางสาว ชัญญานุช จินดารัตน์
60003405054 นางสาวมนธิชา ทำเนาว์
57003405076 นางสาวธาริณี พิศนอก
57003405044 นางสาวเกวลี สีหานาตร์
57003405121 นางสาวจรัสศรี วงษ์พันธุ์
57003405054 นางสาวสโรชา ประทุมพล
57003405062 นางสาวนลิณี สุขสวัสดิ์
57003405121 นางสาวจรัสศรี วงษ์พันธุ์
57003405062 นางสาวนลิณี สุขสวัสดิ์
57003405062 นางสาวนลิณี สุขสวัสดิ์
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
57003405144 นางสาวจันทิมา เปลี่ยนเจริญ
60003405059 จิรพงษ์ ตาแจ่ม
57003405147 นายณัฐพล เอี่ยมสอาด
57003405075 นางสาว ณัฐภรณ์ สำราญเลิศวิไล
57003405180 นางสาว จุฑารัตน์ อ่อนวรรณะ
60003405071 นางสาวจิตรา บุญพระรักษา
60003405046 นางสาวกาญจนา ทองแพง
60003405072 นางสาวธีรกานต์ เทียบสิงห์
60003405072 นางสาวธีรกานต์ เทียบสิงห์
60003405072 นางสาวธีรกานต์ เทียบสิงห์
60003405044 นางสาวรัชนก ไล้ทิม
57003490079 นางสาวสุปรียา สระทง
57003490031 นางสาวสิรีนาญ เทียมกลาง
57003490081 นางสาวสุลีพร นามสีสุข
57003490078 นางสาวเกศินี อุ่นแก้ว
58003405038 นางสาวกัลยารัตน์ วัฒนสินธุ์
59003252003 นางสาวปริญญาภรณ์ องแบบ
60003348033 นายธีรศักดิ์ ยงยิ่ง
59003405061 นางสาววรางคณา ผดุงเดช
58003353032 นางสาววรรณวิสา. ชลวัฒนโยธิน
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405040 นายศุภมิตร หอมชื่น
59003405032 นางสาวแคท เส็งสมาน
59003405032 นางสาวแคท เส็งสมาน
59003405032 นางสาวแคท เส็งสมาน
59003405007 นางสาวพรรัตน์ คัฒจันทร์
58003405041 นางสาวแพรวพรรณ วิงวอน
58003405027 นางสาว กนกวรรณ บุพศิริ
59003405078 นางสาวขวัญทิพย์ แสงเทพ
59003405087 นางสาวอาภาภรณ์ พิทักษ์ศิลป์
58003405026 นางสาว เพชรน้ำทิพย์ ทรัพย์สิน
59003405064 นางสาวปิยมาศ เข็มมุข
57003405064 นายทิศพยา วัฒนเหลืออรุณ
58003405082 นายวุฒิพงษ์ ตุ้มวิจิตร
58003405060 นางสาวพัชรินทร์ ราชนิยม
57003405032 นางสาวเบญจรัตน์ ผ่องสวัสดิ์
58003405046 นางสาวจุฑามาศ คงปัญญา
57003405094 นายปฐวี ดีรัศมี
57003405177 น.ส.นภาพร โพธิสาร
57003405083 นางสาวพิมพ์ระพีร์ สุรัตนากรเกษม
57003405083 นางสาวพิมพ์ระพีร์ สุรัตนากรเกษม
57003405178 นางสาวชุติมา นกไม้
57003405178 นางสาวชุติมา นกไม้
57003405096 นางสาวขจิตา อมรรัตนศิริ
57003405110 นางสาวชนาภา สงค์ะนะ
58003405019 นางสาว จุรีพร พัญญะ
58003405014 นางสาวกัลยาณี งามแฉล้ม
58003405018 น.ส.เบญจมาศ มุลศร
58003405045 นางสาวนิภาวรรณ หลั่งสิโย
58003405040 นางสาวภัทรวดี กันหะ
57003405068 นายสุวรรณพงศ์ สุตารมย์
57003490080 นางสาวสุนิสา ทองจันทรา
57003405071 นางสาวธนิดา เข็มทอง
57003405058 นางสาว อาทิตยา บู่ศรี
58003405132 นางสาวชรัชฎากร ศรีพิพัฒน์
57003534014 นาย สมเกียรติ กำเนิดเรือง
57003405029 นางสาวสาลินี กรมถิน
57003116014 นางสาวมาริสา สุวรรณะ
57003116056 นางสาวเกศินี​ อินเพ็ง
57003116051 นางสาวปิญชาน์ สังขันธ์
59003405068 นางสาวสุชาดา เพ็งลอง
58003405001 นางสาว จารุวรรณ วันทวี
58003405095 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนสมบัติ
57003405149 นายฐิติพงศ์ เซ็นสุรีย์
58003405121 นางสาวชาลิณี สุขสวัสดิ์
58003121013 นางสาวจุฑาวรรณ บุญทา
58003405094 นายณัฐวุฒิ จอกแก้ว
58003405141 นายภูธร กันนิกา
57003269031 นางสาวสุภาณี อินกล่ำ
57003269026 นางสาวสร้อยสกาว หนองกูล
58003405128 นางสาวสโรชา ศรีขะโชติ
57003405033 นางสาวทรงพร สมทรง
57003269013 พันธกานต์ จิ๊ดเจริญ
57003269028 นาย อภิสิทธิ์ น้อยพันธ์
57003405174 นางสาว พรนภา อุทุมพร
58003491083 นางสาวกุลนภา สุรินทร์
58003490003 น.ส. ทิฆัมพร เงินลา
57003405031 นางสาว นรินทร พลเสน
58003490027 นางสาว ทิพวัลย์ เรืองยงค์
58003490026 น.ส. กนกวรรณ จันทร์มิตร
57003490020 แสงระวี แสงทับทิมรัตน์
57003490040 นางสาวสุกัญญา จันทร์เทียม
57003490074 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยยะ
58003490012 น.ส. มานิตา แก่นแก้ว
57003405060 นางสาวกนกพร ลิ้มถาวรรัตน์
57003405055 นางสาวสุวัลลี สินภักดี
57003405130 นายณัฐวุฒิ นิสัยตรง
57003405086 นางสาว ศิลป์สุภา บัวริพัตร
57003405128 นางสาวอมรรัตน์ ด่านเฉียงเหนือ
58003116004 นส.ณิภาพันธ์ อร่ามเอกวานิช
59003153051 นางสาวพนิตนันท์ กิตติพงศ์พิทยา
58003490016 น.ส. ชมพูนุช จอกแก้ว
60003405006 นางส่วบุญธิดา ชื่นบุญ
57003405189 นายอิทธิพล มาหาธนานันท์
60003405006 นางสาวบุญธิดา ชื่นบุญ
60003405009 นางสาว นิภาวรรณ แซ่โก
57003405188 นางสาวจันทกานต์ กิติวิริยะชัย
60003405007 นางสาว นันทนา นิ่มแนบ
6000340095 นางสาวรัชนก อั๊งตุ่น
60003405005 นางสาวพัชรี นิมมานภูติ
60003405008 นางสาวดวงกมล หีบทอง
60003405069 นางสาวรพีพร ฟักโต
60003405030 นางสาว พฤดี สังวรดี
60003405030 นางสาว พฤดี สังวรดี
60003405090 นาวสาวดวงหทัย ผิวเกลี้ยง
59003405012 นางสาวพรพรรณ กิ่งคำ
60003405068 นางสาวนัชชา ศรีพิพัฒน์
60003405093 นางสาวนิตยา กลิ่นกมล
60003405100 นางสาวกุลนัธท์ ถี่ถ้วน
60003405102 นางสาว ประภาภรณ์ กลัดเจริญ
57003490071 นางสาวน้ำฝน พูลพิมมะ
60003405076 นางสาวนัฐพร กาบตุ้ม
60003269009 นาย กฤษดา ป่าเกลือ
57003201010 มณฑล นาคภักดี
60003269009 นาย กฤษดา ป่าเกลือ
59003269002 นาย จักรกฤษ บัวเชย
60003405102 นางสาว ประภาภรณ์ กลัดเจริญ
60003405102 นางสาว ประภาภรณ์ กลัดเจริญ
60003405099 น.ส.ชลธิชา ภู่ศรี
60003405088 นางสาว ดวงฤทัย พรหมลา
600034050011 นางสาวพรนภา พรมสำเภา
60003491075 นาย อานนท์ เบ้าศรี
600034050074 นางสาวพรนภา พรมสำเภา
60003405018 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภักดีรัตน์
60003491089 นางสาวกุลิศา มีศรีสุข
60003491076 ไชยภัทร หิรัญญะประทีป
57003491101 นายเพชรอรุณ มอญเจริญ
57003491105 นางสาวอัญมณี พันธ์เลิศ
57003405097 น.ส.รัสสวดี ยศปัญญา
60003405018 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภักดีรัตน์
60003491031 นางสาวสุกานดา โพธิ์สุวรรณ
60003491092 นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
60003491074 นางสาวประภาวรรณ คำหงษา
60003491043 นางสาวพัชรินทร์ นันทะวงศ์
60003405019 นางสาวฐิติภรณ์ แก้วจันทร์
60003491035 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันทร์สุขสวัสดิ์
58003405141 นายภูธร กันนิกา
58003405108 พงษ์ดนัย กลีบเมฆ
60003405019 นางสาวฐิติภรณ์ แก้วจันทร์
60003491041 นางสาววันวิสา ภารไสว
58003405141 นายภูธร กันนิกา
57003405173 นางสาว จุฑามาศ ตาบผึ้ง
60003491082 นายณัฐธนนท์ วงศ์ฉัตรธนวุฒิ
57003405056 นางสาวศศิวิมล คล่องการ
60003405018 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภักดีรัตน์
600034050011 นางสาวพรนภา พรมสำเภา
57003405179 นางสาว นิธิมา พูลเพิ่ม
600034050077 นายศราวุธ ศิลปวิสุทธิ์
60003490028 นางสาวอรพรรณ กุลธีระวิทย์
57003212199 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทร์
60003405104 นางสาวอรัญญา ฉกามานันท์
57003405001 นางสาว นาตยา เกตุมา
60003405086 นางสาวสุคลทิพย์ แสงสวัสดิ์
60003491083 นางสาวสุรางคณา ศรีสาคร
57003405131 นายมงคล บุญสา
59003405041 นางสาวสุภาวรรณ สิรถนอมทรัพย์
60003405017 นางสาวธนภรณ์ วันทยา
57003302014 นายนิติพนธ์ บุรณจันทร์
59003405051 นางสาว กนกกร ภโวทัย
59003405088 นางสาวสายธาร สวัสดี
59003405107 สัชฌุกร จันทรางกูล
59003405073 นายสัณทวัช กาบตุ้ม
58003405069 นายอัศวิน เอี่ยมละออ
57003405099 นางสาวรุจิรา อาจเอี่ยม
57003405092 นางสาวนิภาภรณ์ ขุนพลพิทักษ์
57003405080 นางสาว อิสรา มลประเสริฐ
58003492008 นายธนพัฒน์ เทศศรีเมือง
57003405106 นางสาวกัญญาณัฐ. ไชยอุดม
58003491067 นาย อโนชา ห้วยใหญ่
58003491084 นางสาวอริสา ไทยเจริญ
58003491064 นาย กิตติศักดิ์ พวงศรี
58003534010 นาย ภาณุพงศ์ เสวก
57003405053 นางสาวกันยารัตน์ เรืองรักษา
57003405024 นายยงวิช นันทวิสิทธิ์
58003405021 นางสาวชนชนก มงคลรัตน์
58003405022 น.ส. อรษา สมเงิน
58003492035 นางสาวกนกพร ยิ่งรุ่งเรือง
58003491053 สิทธิพงษ์ บุญไทย
57003405168 นาย ธีรวุฒิ วงษ์จักร์
58003492035 นางสาวกนกพร ยิ่งรุ่งเรือง
58003405012 นางสาวศิริรักษา นฤภัย
60003302005 นาย วรพล อินการะเกตุ
60003302048 นาย สุภี ทองมาก
60003302030 นายธนพงษ์ แสงระยับ
60003666024 นายกิตติศักดิ์ นิวัตร
60003270054 นาย โสฬส วงษ์จินดา
60003270070 นายณัฎฐพล ซื่อตรง
58003235002 นางสาวฐิตินันท์ อินทรประเสริฐ
58003269006 นางสาวธัญญรักษ์ คนหลัก
58003534005 นางสาวพุทธรักษา. สูงเสริฐ
58003235008 นางสาวณัฐดานต์ เพชรแระพันธ์
59003405066 นางสาว มลธิชา วงศ์อุดมมงคล
60003270069 นางสาวสุวนันท์ พันลึก
58003491032 สหรัฐ ช้อยนิยม
59003269014 นาย กฤษฎา ภัทรกุล
58003269010 นางสาวจินดานันท์ นาคเพ็ชร
57003405129 นางสาววิมลรัตน์ ด่านเฉียงเหนือ
59003405067 นางสาว จินดา เมฆหมอก
60003405091 นายโชคอนันต์ นวเจริญทรัพย์
59003405081 นางสาวนุ่มฤดี พงศ์พีระ
59003405102 นางสาวโยษิตา พรหมพันธ์
57003212018 นางสาวธนัชญา ธรรมเมืองปัก
59003405102 นางสาวโยษิตา พรหมพันธ์
57003491088 นางสาวนฑาลักษณ์ นาคประเสริฐ
60003405063 นางสาว ณัฐกุล ระวิโรจน์
58003491014 นางสาวกนกวรรณ ช้างสุวรรณ์
60003405087 นาย อภิสิทธิ์ เจริญสุข
60003405119 นางสาวพิชชาภา ม่วงศรี
59003405091 ณภาภัช บุญเขียน
58003491034 นางสาวสุภาวดี แจ่มสร้อย
57003212127 นางสาว กรวิภา บุญวิจิตร
57003212219 นางสาว เอราวัณ ใจปิง
58003405015 รวิวรรณ ปั้นประเสริฐ
59003405056 กุลสตรี. นี้ละไทย
59003405090 นางสาวสุพัตรา ยะถาเทศ
60003405074 นางสาว กาญจนา พูลสวัสดิ์
58003491082 นางสาวสุชาดา มีสุข
59003405084 สุภาภรณ์ ทิมทอง
60003405132 อารดา ตันฮู้
58003491012 นางสาวกนกวรรณ จั่นพิมล
58003405033 นายกฤษณะ อึ่งแดง
59004305100 นางสาวอักษราภัค ปินานัง
59003405105 นางสาว สุภาภรณ์ ป้อมบุบผา
57003212144 นางสาวราตรี เข็มทอง
59003405093 นางสาววรรณวิภา ทรัพย์มั่น
59003405069 นางสาวพัชรี เฉิดฉาย
60003405120 พิชชาพร ม่วงศรี
58003302017 น.ส จารุวรรณ คงนิ่ม
59003405074 นายอธิปพร อึ่งแดง
59003268015 นาย ธนศักดิ์ ลิ้มหลาย
57003405161 นางสาวรัชดา นาคลอง
57003212038 นางสาววรรณภา กิจันดา
59003405104 อทิตยา สำเริง
58003405126 นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
57003362010 นางสาวณัฐริกา แซ่ซิ้ม
58003498049 นางสาวณัฐนันท์ พรผดุง
58003498056 นางสาว ประทุม แก้วเนตร
57003405102 นางสาวศราวรณ์ คงเชื้อ
60003302041 นายณภัทร จุฑาวรรณธนะ
57003405086 นางสาว ศิลป์สุภา บัวริพัตร
58003498038 นางสาวทิพวรรณ ทิงเหม
58003491078 นางสาวสุวรีย์ สุขคง
58003491090 นางสาวกาญจนา แว่นศิลา
58003498047 นางสาว ธมลวรรณ แดงน้อย
57003405057 นางสาวมานิตา กันเกิดผล
57003405103 น.ส.มิรันตี มนต์ประเสริฐ
57003302022 นาย สรายุธ ไชยณรงค์
60003405097 นางสาวกฤษณี คำขะ
58003405120 นางสาวสุพัตรา วงค์ษานุสิทธิ์
58003405096 นางสาวสุนิตตา จันทร์แดง
58003405113 นางสาวอุบลวรรณ วทัญญุตานนท์
58003405139 นางสาวพัชราพร เสริมนรา
1249800112231 นางสาวนฤภรกมล พานิชชาติ
57003116006 อัจฉรา. เพ็ญศรี
57003116053 นางสาวชลิดา กลิ่นนวลกมล
59003269015 นาย ชญานนท์ แสงเมฆ
58003405140 นางสาว ชนนิกานต์ เอมเปีย
59003288007 นาย ธนกฤต ชมภูนุช
59003405034 นางสาว ไปรยา พึ่งรัตนา
57003116021 นางสาวกาญจนา เมธารัตนากูล
58003269009 นางสาววนันชา เทียนทอง
57003116021 นางสาวกาญจนา เมธารัตนากูล
60003405123 นางสาว วัชราภรณ์ ปัญญาภาส
57003212029 นางสาวสุภาวัน ชัยเพชร
59003405048 นายนัทธพงศ์ คำเรืองศรี
58003212139 น.ส.แก้วสวรรค์ บุญรักเกียรติ
59003405048 นายนัทธพงศ์ คำเรืองศรี
59003235003 นาย ณัฐกร ชื่นอารมย์
59003405025 นายวัฒนะ ทรัพย์สิน
58003405068 ขวัญภิรมย์ ละลง
59003405001 นางสาวจุฑาทิพย์ ปะริเตสัง
58003405078 นางสาวสาวิตรี เกิดอยู่
58003353045 นาย สุทัศน์ ทองสว่าง
58003405081 นางสาว สุชาสินี พานิชชาติ
58003491008 นางสาว วรินดา วิเศษธรรม
60003353009 นายณภัทร เครือวัลย์
58003491010 นาย ณัฐภัทร บุญชู
58003491029 นางสาวสุพรรษา วิลาศ
58003405077 นายพชร พงศาปาน
58003405089 นาย จารุวิทย์ ศรีสมัย
57003257031 นางสาวชลธิชา คำช่วย
59003491043 อรุษ นิธินวกุล
60003353007 นางสาวนลพรรณ สืบโส
57003491032 นางสาวสิริพร ปานกมล
57003491033 นางสาวสุกัญญา มีแสง
60003353004 นางสาว วรกมล สำเร็จกิจสกุล
58003491001 นางสาวศศิวิมล ปิยเจริญเกียรติ
58003405054 นายวุฒิฉัตร ยิ้มวาย
60003665003 นางสาว ประเสริฐศรี แพงมา
58003491033 นางสาวปิยนันท์ ชนะภูมิ
57003405155 นางสาว คัทนียา วงษ์ศิริ
58003405053 นางสาววรวรรณ เนียมบุญ
57003405127 นาย ณฐเสฏฐ์ มหาคีตะ
58003666061 นางสาว อภิญญา กลับกลั่น
58003666059 พัชรี ปลีน้อย
58003666059 นางสาวพัชรี ปลีน้อย
57003491049 นางสาววรรณวิสา จันทนา
57003491100 นางสาว วันทนา โพธิ
57003491041 นพรัตน์ คุ้มชุมแสง
57003405034 นางสาว สินีวัลยา สิงห์คำ
58003405056 กิตติพันธ์ เหลียงพานิช
60003405060 นางสาวสุชาดา ภู่ให้ผล
57003491042 นางสาวธนพร สุขประเสริฐ
60003666005 นายสาโรจน์ วรรณเทวิน
60003666005 นายสาโรจน์ วรรณเทวิน
60003268006 นาย วัชร หอมหวล
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
57003491050 นางสาว เบญจภา แก้วอุดม
59003302006 นางสาว ชโลทร เจริญการ
59003268022 นาย ณัฐพล คำพันธุ์
59003268022 นาย ณัฐพล คำพันธุ์
59003268022 นาย ณัฐพล คำพันธุ์
57003405066 นางสาวณัฐกานต์ พิพิธจันทร์
57003405191 นางสาวเปมิกา วรวิสัน
57003405163 นายพัชร์ วรพิพัฒน์
60003353038 นางสาว จิราภรณ์ บัวศรี
60003353012 นางสาว อมรรัตน์ ผ่องศรีไสย
59003405042 นางสาว ศิริวรรณ เฉลียวไว
57003257004 นาวสาว ชุติมา เจริญช่าง
60003405060 นางสาวสุชาดา ภู่ให้ผล
59003405020 นางสาวอมรรัตน์ มีอนันต์
60003405036 นางสาวรัชนก ฐานทนิต
58003534016 นางสาว กาญจนา อินทรสวัสดิ์
58003353003 สิริทิพย์ ตรีสุวรรณ์
58003353034 นางสาว สุวิมล หาญเชิงชัย
60003405083 นางสาวสุนีย์ แก้วระวัง
58003534032 นาย สิทธิศักดิ์ สังข์สาลี
58003269017 สมเกียรติ เนียมตะเพียนทอง
59003268012 นายวรเดช จินตวง
58003405115 นางสาว นุชจรี พุทธทอง
57003212006 นางสาวศิริพร มูลเหล็ก
58003235005 นาย ณัฐพงศ์ ถิ่นทวี
59003405065 นาย ธนโชค เรืองปิยะเสรี
59003492018 นางสาวสุปรียา ดีกระจ่าง
60003405001 นาย ยุทธพิชัย แก้วประกอบ
58003666055 นางสาวสุภิญญา รัตนวงษ์
60003405075 นางสาว นัฐกานต์ นวลฉวี
60003405043 นางสาวสวรส ใหม่ปิยะ
57003405111 นางสาวนัฐชา นาคน้อย
57003405119 นายสถาพร เกิดปรางค์
59003405037 นางสาวปฐมวรรณ ทองสา
60003405111 นางสาวอุสา แจ้งสว่าง
60003405117 นางสาวลลิตา พิมพ์โพชา
60003405118 นางสาวธิติสุดา พรมลี
58003491111 นายปิยวัฒน์ ปิยะกุลดำรง
59003268020 ธนพล บำรุงสาลี
59003244012 นางสาวณัฏฐา โพธิวรรณ
59003244012 นางสาวณัฏฐา โพธิวรรณ
59003405004 นางสาวสมฤดี ทองปัญญา
59003405035 นางสาวมัณฑนา แสงตา
59003405035 นางสาวมัณฑนา แสงตา
57003153017 นางสาวอิงอร ทองแดง
57003153011 นางสาวสุดารัตน์ จันดาหาร
57003153002 นางสาวพนิดา บุญส่ง
57003153047 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์หอม
59003405002 นางสาวพรรษา พิจารณ์
59003405003 นางสาวศศิธร โพธิ์ทอง
58003405085 นายชนินทร์ พบดี
59003405030 นางสาวปวันรัตน์ บุญประชม
59003244010 นางสาว ขนิษฐา มูฮำหมัด
59003244017 น.ส.พิกุล สำอางค์เอม
59003244003 นางสาวชนม์นิภา เมตตาคุณ
59003244011 นางสาวอาทิติยา เดชสุภา
59003244006 นางสาวอนันต์ทิตย์ ชีวาจร
59003244026 นางสาว นลินนิภา โพธิ์ลอย
57003405084 นายสิทธิโชค สาธุชน
57003405116 พงศ์ศิริ วิมูลชาติ
57003405006 นายณัฐสิทธิ์ วงษ์สามารถ
57003405079 นายพีระพล เจริญรักษา
57003405077 นางสาวอุษาวดี โอสถประสิทธิ์
57003405197 นายพนธกร สุทธิวัฒน์
57003405005 นายวิษณุ ย้อยดา
57003405107 นายสรศักดิ์ ภักดีศรีคุณ
58003405065 นายภานุมาศ เอี่ยมพินิจ
60003405108 นางสาว อัญฑริกา กระแสโสม
58003345021 นางสาวสุณีย์ เตือประโคน
58003405137 นางสาวทัศนีย์ รัตนวิทย์
58003405059 นายวรัญญู ดีไทร
58003405064 นายชัยชนะ ค้าไกล
58003405090 นาย ปรวรรณ พลอยประเสริฐ
58003405052 นายพิษณุ สุมาลี
58003405136 ณัฐวุฒิ เดชศิริ
60003405038 นางสาวชนิดาภา จั่นจำรัส
60003405105 นางสาวอัญชรินทร์ แรตเจริญ
58003491003 นางสาวสุพัตรา สุริยะ
59003405049 น.ส ศรีประไพ สุขวิชัย
60003666018 นาย ศิวกร เปี่ยมเจริญ
60003666008 นายจตุรพร สิงห์ครุ
60003666002 นายนิติภูมิ มารวย
60003666009 นายอภิชัย ไชยสีติ๊บ
60003666017 นายนันทิภาคย์ ชุนเกาะ
59003212115 นางสาว ชลธิชา ธูปขุนทด
59003405033 นางสาวจิราพรรณ์ กันภัย
59003405022 อรพรรณ เขียวรักษา
57003405050 นางสาว สะแกวัลย์ หงษ์ทัพ
59003405033 นางสาวจิราพรรณ์ กันภัย
59003492044 นางสาวนรีกานต์ ศรีสถาน
59003492013 นางสาว รสสุคนธ์ นีซัง
59003492013 นางสาว รสสุคนธ์ นีซัง
57003405183 นางสาว พุทธิดา การุณ
58003491110 นายพงศภัค เจียมวงศากุล
58003491026 นาย อายุทัย ด่านประชุม
57003405058 นางสาว อาทิตยา บู่ศรี
57003405063 นางสาวทิวากร บัวประเสริฐ
57003405137 นางสาว อทิตยา นาวา
58003405070 นางสาวนิสา ตันเจริญ
58003405088 นางสาววิภา ทามัน
58003491013 นาย นักพรต นิตยะสุข
58003491069 นางสาวเกศมณี กลิ่นขำ
58003491065 นางสาวจืนดามณี หาญสงคราม
58003491069 นางสาวแพรวพรรณ พัดจ้อย
59003492012 นางสาวนิตยา นุ่มรอด
58003405058 นายณัฐพล นาแพง
58003491076 นาย ธนบัตร สงสะนะ
59003492038 นางสาวชลิดา บุญหวาน
58003491098 นางสาว อภิชญ ควรประกอบกิจ
59003491037 นาย บัณฑิต เลิศวิลัย
58003491005 น.ส. ปาณิศา ตรีธัชพร
58003491011 น.ส. สิริรัตน์ บุญธีรานนท์
58003491017 นางสาว เสาวลักษณ์ วชิรวิทยากร
58003491092 นางสาว ธิดารัตน์ เผือกบุญนาค
59003405023 พรชิตาเเซ่ลิ้ม
57003270029 นาย ดนัย แสงดี
58003491099 นาย เรวัฒน์ แซ่เฮ้ง
58003491056 นาย อภิวัฒน์ แสนจันทร์