ระบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม

คำชี้แจง
แบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1. แบบประเมินความพึงพอใจชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านภาพรวมของระบบ จำนวน 5 ข้อ
2. ด้านรูปแบบการใช้งาน จำนวน 10 ข้อ
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ จำนวน 5 ข้อ

2. ทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจต่อแบบประเมินแต่ละด้านมีความหมาย ดังนี้

1 หมายถึง นวัตกรรมระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง นวัตกรรมระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง นวัตกรรมระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง นวัตกรรมระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง นวัตกรรมระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจมากที่สุด

 


ด้านภาพรวมของระบบ
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

ด้านภาพรวมของระบบ
2. ความเหมาะสมของเมนูที่จำเป็นภายในเว็บไซต์

ด้านภาพรวมของระบบ
3. ความเหมาะสมของระบบนักศึกษา

ด้านภาพรวมของระบบ
4. ความเหมาะสมของรายการชมรมประจำปีการศึกษา

ด้านภาพรวมของระบบ
5. ความเหมาะสมของชมรมที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว

ด้านรูปแบบการใช้งาน
6. การเลือกรายการชมรมประจำปีการศึกษา

ด้านรูปแบบการใช้งาน
7. การลงทะเบียนเข้าร่วมชมรม

ด้านรูปแบบการใช้งาน
8. การตรวจสอบข้อมูลชมรมที่นักศึกษากำลังเลือก

ด้านรูปแบบการใช้งาน
9. การยืนยันการเข้าร่วมชมรม

ด้านรูปแบบการใช้งาน
10. การกรอกข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมชมรม

ด้านรูปแบบการใช้งาน
11. การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมชมรม

ด้านรูปแบบการใช้งาน
12. การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมชมรม

ด้านรูปแบบการใช้งาน
13. การดูข้อมูลรายการการเข้าร่วมชมรมที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว

ด้านรูปแบบการใช้งาน
14. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ด้านรูปแบบการใช้งาน
15. การแก้ไขรหัสผ่าน

ด้านประสิทธิภาพของระบบ
16. ความเรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนของสีและตัวอักษรของเว็บไซต์

ด้านประสิทธิภาพของระบบ
17. ความสวยงามในภาพรวมของเว็บไซต์

ด้านประสิทธิภาพของระบบ
18. ความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ

ด้านประสิทธิภาพของระบบ
19. ความปลอดภัยโดยรวมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์

ด้านประสิทธิภาพของระบบ
20. ความสะดวกโดยรวมในการเข้าร่วมชมรมผ่านเว็บไซต์

« ข้อก่อนหน้า ข้อถัดไป »