ชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะผู้ทำงาน
2. เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนรอบข้างให้น่าอยู่อาศัย และพร้อมทำกิจกรรมในด้านต่างๆ
3. เพื่อเป็นการเสียสละต่อส่วนรวมและผู้อื่น
4. เพื่อสร้างนิสัยการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ต่อส่วนรวม
5. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในปฏิบัติงานและทำงานอย่างมีความสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
2. อาจารย์จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นายอิทธิศักดิ์ ช่วงโชติ ประธานชมรม
2. นางสาวกนกพร สายเสมา รองประธานชมรม
3. นางสาวธิดารัตน์ ว่องดี รองประธานชมรม
4. นายณัฐพล พรมมิ เลขานุการ
5. นางสาวนุชนารถ ศิลาแรง เหรัญญิก
6. นางสาวสาวิตรี เขาวงค์ เหรัญญิก
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองคำ ฝ่ายโครงการ
8. นางสาวรัชนีกร จงประจันต์ ฝ่ายจัดหาทุน
9. นางสาวณัชชา พวงทับทิม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10. นางสาวกัลยาณี ลำบอง ฝ่ายธุรการ
11. นางสาวดวงพร คะชา ฝ่ายวิชาการ
12. นางสาววรรณชนก พิมประสาร ฝ่ายวิชาการ
13. นางสาวสุภัคตา รัตนศรีสอางค์ ที่ปรึกษา

รายชื่อสมาชิกของชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด

57003126029 นายอำพล สืบจันทร์
59003126019 นางสาวสาวิตรี เขาวงค์
59003126015 นางสาวอุไรวรรณ เรืองบำรุง
60003126056 นายธนโชติ สายยนต์
57003126054 นายพรหมมินทร์ วัฒนศฤงฆาร
60003126012 นาย นรนพธ์ เทพวรรณ
60003287002 นางสาว นัฐริณีย์ ซอนุด
60003257033 นางสาว กมลชนก ขันตี
60003257006 นางสาว ศิริวรรณ พลอยเนียม
58003155016 นางสาวฉัตราภรณ์ ขำวิชัย
58003155019 นางสาว ชินาภรณ์ โตวา
60003257045 นางสาวจุฑามาศ ถาวร
60003257045 นางสาวณัฐชารี น้อยเสน
60003665007 นายสุธี บุญกฤษ
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003665026 นายธวัชชัย วงสา
60003665005 นาย สุริยาวุธ แดง
60003665042 นายสหภาพ ใจรักษ์
57003126055 นายธนการ ดีชัง
57003288010 นางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน
60003126054 นางสาวไพลิน คำพันธ์
58003126031 นางสาวกุลวรา. กาญจนสุธา
60003219007 นางสาวอารีรัตน์ เภากลาง
60003287023 นางสาวพรมณี บุญล้อม
57003268012 นายจารุเดช สุระสิทธิ์
58003126014 นางสาวเบญจวรรณ บุตรดาวงค์
58003126014 นางสาวเบญจวรรณ บุตรดาวงค์
58003126012 นางสาวภาวินี บานเย็น
57003153059 นายวันเฉลิม นามเสนา
60003126035 นางสาววันเพ็ญ ฆ้องเกิด
60003126045 นายจิรพันธ์ มีอนันต์
60003126051 นางสาวอทิตยา พวงดี
57003126009 นาย ภัทรพล ทองกล่อม
56003126034 นายพร้อมพงษ์ ดอมอญ
56003126015 นายศราวุฒิ วิจิตร
60003126037 นาย ธนิต ชินวงศ์
59003126009 นางสาวดวงพร คะชา
58003126018 นางสาวนาราภัทร เพ็ชรสมบัติ
58003126001 นางสาวรัชนีกร ภูคะฮาด
58003126033 นางสาวสุจิตรา แก้วเจริญ
58003126009 นางสาวศิริพร จันทรัสสะ
59003126011 นางสาวสุภัคตา รัตนศรีสอางค์
59003126021 นางสาวพร้อมศิริ อุมา
57003126030 นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
60003126015 นางสาวนันทพร ประสิทธิ์
58003126002 นางสาว ปนัดดา ฉายเทียมรัศ
60003126010 นางสาวภรณ์ทิพย์ กิณเสน
60003126008 นางสาวกมลวรรณ สร้างวัด
60003126023 นางสาววนิดา วาชัยทอง
60003126047 นางสาวณัฐญา วันทอง
58003498010 นางสาว ศิราภรณ์ บาลสันเทียะ
58003498011 นางสาวสิริพร มาเจริญ
60003212144 นางสาวปนัดดา ด้วงนาง
60003212144 นางสาวปนัดดา ด้วงนาง
60003212129 นางสาวกัญจนพร พุทธา
60003212138 นางสาวรสกร บุญยืน
58003126007 นายปิยทัศน์ ระดมเพ็ง
60003269014 นางสาว ณัฐธิดา คู่คิด
60003269020 นายเชษฐา หวันทา
57003126049 นางสาวพัณณิตา พิมพ์สำฤทธิ์
58003498030 นางสาว นฤมล แนวอินทร์
60003212127 นางสาวชนนิกานต์ กันทับ
57003126066 นายจักรพงษ์ แพงดี
57003116046 โสภณา วจะสุวรรณ
57003116031 นางสาวแพรพลอย ผ่องวรรณ์
59003126025 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองคำ
57003126060 นางสาววิสุดา ยาคำ
57003126040 นางสาวจุฑามณี ศรีชาญ
57003212238 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมแก้ว
58003212091 นางสาว จิตรานุช ศรีหนองคุ้ม
58003212048 นางสาวนุชติกานต์ รักพร้า
58003212064 กลยุทธ เกิดผลมาก
57003212115 นางสาวฐิติชญา พ้นเคราะห์
57003212085 นางสาวอุมารินทร์ ฤทธิ์ดี
57003212215 นางสาวสิริรัตน์ พิจารณ์
56003288001 วิทยา ต่อติด
57003288007 นายจิรายุ จันทร์รุ่งเรือง
57003288007 นายจิรายุ จันทร์รุ่งเรือง
57003212211 นางสาวณัฐกฤตา กล้าหาญ
57003212210 นางสาวฐิติพร วงค์ทำเนียบ
57003212210 นางสาวฐิติพร วงค์ทำเนียบ
57003126056 นายเจษฎา วงศ์จีน
60003126002 นายสุขสันต์ กองศรี
57003212183 นายไกรวิชญ์ จันหา
60003126025 นายพลประกาย สุวรรณรัตน์
60003126038 นายณัฐพล ทองคำดี
60003126041 เศกสิทธิ์ แก้วตุมกา
57003116014 นางสาวมาริสา สุวรรณะ
57003116056 นางสาวเกศินี​ อินเพ็ง
57003116051 นางสาวปิญชาน์ สังขันธ์
58003126025 นางสาวทัศญา เดชกุญชร
57003116007 นางสาว นุชบา ทิวาพัฒน์
60003126011 นางสาวนภัสสร. จันทร
60003126013 นายทวีพงษ์ ราชโยธา
60003126021 นายปรเมทธ์ อินอุ่นโชติ
60003126036 นายพัชรพงษ์ หาญโนนแดง
57003153039 นายชาญชัย บุ่งหวาย
57003252002 นางสาวปรียานุช ยันสาคร
57003153001 นางสาวเมทินี คำพล
57003126023 นาย วรากรณ์ ทองมี
57003288005 นาย พงศกร อ่วมทอง
58003212105 นางสาวอิศริญา ศรีกูล
59003126005 นาวิน ดีวงค์
60003126018 นางสาวจิรัฐิพร กินิยม
58003126006 น.ส. หทัยทิพย์ บุญเลิศ
58003126002 นางสาว ปนัดดา ฉายเทียมรัศ
57003153015 นายนิธิกานต์ พวงดอกไม้
60003126027 นางสาว สุธามาศ สุพร
57003491127 นายธีรพล สนิทเหลือ
57003491014 นาย สัมพันธ์ พรมศรี
60003126027 นางสาว สุธามาศ สุพร
57003491063 นาย พิเชษฐ ฉ่ำสมบูรณ์
58003212063 นายธนา วิวัฒน์วานิช
58003212146 นางสาว มนวิภา เย้ข้อ
60003126003 นายศุภวิชญ์ โชตะนา
60003126048 นางสาว พชรภรณ์ รอดสม
57003116013 นางสาว นัญตวรรณ หาญมนต์
57003491035 นาย ประสิทธิ์ วิริยะพันธ์
57003288004 นางสาวนิศากร จูมานัส
57003116051 นางสาวปิญชาน์ สังขันธ์
60003491020 นางสาวกานต์ธิดา ศรีวิชา
60003126019 นางสาว อินธิรา ตันเถา
60003126050 นาย ณัฐวุฒิ สีดา
60003126017 พรนภา บำเพ็ญพินิจ
60003126029 นางสาวฐิติญา ศิลาเลิศ
58003288001 นายเยี่ยม สมหวังพาณิชย์
58003534015 นายอนุกูล น้อยจินดา
59003171038 นาย สุขสันต์ แซ่เจี่ย
59003498053 เกรียงไกร ใหมอ่อน
57003126024 นายสุทธิพงษ์ ศรีสืบ
58003212095 นางสาวปองขวัญ ช่างคิด
58003212096 นางสาวสุณิศา ตรัสรู้
58003534010 นาย ภาณุพงศ์ เสวก
58003263003 นาย นวพรรษ โสมเมา
60003498057 นายวาทิต แก่นหิรัญ
59003171045 นางสาว ณัฐชยา มิสงอน
58003126019 นายนพรัตน์ แช่มช้อย
57003491069 นาย อภิสิทธิ์ เกตุสาลี
57003491056 นายฉัตรบดี แสงดี
57003201006 นายจิรวุฒิ โพนสุวรรณ์
60003491068 นางสาวเยาวลักษณ์ หัดไทย
57003218015 นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ง
57003268020 นายเฉลิมศักดิ์ โปร่งอากาศ
58003498075 นายวัชรพงศ์ มูลมณี
57003492035 นางสาวพนาวรรณ พิมพ์บุญ
57703492054 ศรัญญา วันปั้น
57703492054 ศรัญญา วันปั้น
57003268013 นายณรงค์เดช ทองนอก
57003592057 นางสาวมันทนา ศรเพ็ชร์
60003498040 นางสาวสุดารัตน์ แสนสอาด
60003498031 นางสาวนัทมน และเล็ก
57003268016 นายอธิวัฒน์ โสภณวรกุล
57003492003 นายกมลวรรณ มีสัตย์
57003492003 นายกมลวรรณ มีสัตย์
57003492003 นายกมลวรรณ มีสัตย์
60003498048 นางสาวจิราภา บาซอรี
60004398024 นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ
59003534021 นายเจตวัฒน์ พงษ์นะสุวรรณ์
58003498051 นาย วรปรัชญ์ ช้างแย้ม
59003534028 นาย อนุชา นิสาปัญญารุ่งโรจน์
59003534012 นางสาวจุฑมาศ เจริญหล
57003268019 นายชิดณรงค์ แตะกระโทก
60003498023 นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์
59003534020 นายณัฐนนท์ ใยสุ่น
60003498062 นางสาววรรณภรณ์ ความคุ้นเคย
60003498037 นายคมเพชร นาวินโพธิ์ทอง
59003212070 นางสาวสุรีรัตน์ พันธ์พรม
59003158008 นางสาว กฤตยาภรณ์ บุญทา
59003212070 นางสาวสุรีรัตน์ พันธ์พรม
59003158007 นางสาวกนกพร ทองหล่อ
59003158028 นางสาวกัญจน์ วิเศษลา
58003218005 นางสาวบัณฑิตา บุรกรณ์
57003212239 นางสาวเมวีญา ผลบุญ
59003158020 นางสาวกัณฐมณี สุวรรณสุข
57003212225 นางสาว สุพิชฌาย์ จันทผล
57003212228 นางสาวธนพร พร้อมเจริญ
59003158038 นางสาวเบญจวรรณ ชัยชุน
57003212227 นางสาวเกศินี ถังไชย
57003153026 นางสาวปิญชาน์ พัฒนนิติศักดิ์
59003263001 นาย การยุทธิ์ แพไชยพันธ์
57003126061 นายปฏิภาณ บุญเจริญ
58003257010 นางสาววิชุดา ทองรินทร์
59003263006 นายอนุชิต จันทอง
59003666015 เสาวรส อ่ำพึ่ง
60003116029 ปรารถนา กุศลโกมล
57003153052 นางสาวสุวดี ภักดีชาติ
57003126050 นางสาวสุภัทรา ขาวงาม
57003126052 นางสาวกรกนก ปานสิทธิ
60003491008 นางสาว หทัยชนก โยทะยาน
57003126065 นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา
57003492034 นางสาวอังคณา แข็งแอ
59003498052 นายทักษิณ ไตรรัตวิเศษ
58003498054 นายจีรวัฒน์ เผือกประดิษฐ
58003498021 นายณัชพล อุทัยศรี
57003171008 นางสาวขวัญเรือน จิตรมั่น
57003171011 นางสาวสุพิชญา เทพรักษา
59003126007 นางสาวธิดารัตน์ ว่องดี
59003153074 นางสาว ปวีณา ผาสุข
59003263022 นางสาวยุวรักษ์ เกียรติศักดากุล
59003263020 นาย ภาณุวัฒน์ สุนทรพงษ์ภัทร
59003263019 ธันวา ลำมะนา
59003263012 นาย รัฐพงศ์ นุชิต
59003263004 ธนะบดี นักเจริญ
59003263023 นายภาศกร บุญไทย
59003263014 นาย ชยพงณ์ สุขชารี
57003126072 นายอโณทัย งามแสง
57003126072 นายอโณทัย งามแสง
60003126005 นาย อันดามัน ขันตี
60003126057 นางสาววนิดา ภักดิ์สวาท
60003126059 นางสาวกุลธิดา เพื่อนงาม
59003270028 นางสาวศิริพร เก็งชัยภูมิ
59003270006 นางสาวรัตตนาวดี พรไชยา
59003270022 นายพิรุณ ฉลานุวัฒน์
58003498027 นายธิติวุฒิ เพ็ญศรี
57003153008 นางสาวจิรนันท์ ผลศิริ
58003492046 นายปฏิภาณ ผาสุข
60003270073 นาย ณัฐพงศ์ สิทธิเลิศ
60003270040 นาย ศิรวิทย์ จุลเจือ
60003270082 นาย วรวุฒิ เลิศศรี
57003126064 นางสาวนริศรา ศรบรรเทา
57003126068 นางสาวกุลธิตา จันทร์สว่าง
57003126034 นางสาวสุนิสา กุลประชา
57003153018 นางสาวจันทร์จิรา ลำภา
58003212134 นางสาว ชนนิกานต์ หอมหุล
57003348005 นายณัฐวุฒิ จันทรา
57003126025 พีรพล ชูวัง
60003126020 นางสาววันวิสาข์ ชะบิงรัมย์
59003201001 นางสาวช่อบุปผา ทาปลัด
57003126043 นางสาวชลันดา คล้ายขำดี
57003126071 นางสาวฉัตรทิกา โพธิ์แก้ว
57003126027 นางสาวศุภรัตน์ ราชเกิด
57003126034 นางสาวสุนิสา กุลประชา
57003126028 นางสาววรินลักขณ์ ชลพนารักษ์
57003126022 วิลาวัลย์ ยงประเสริฐ
57003126062 นายพงศ์เทพ จุลศรีไกรวัลย์
57003126035 นายรพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล
57003126058 นาย ธนวัฒน์ จันมา
57003126040 นางสาวจุฑามณี ศรีชาญ
59003126003 นางสาวเพ็ญนภา กุลประชา
59003126020 นางสาวอภิญญา สุบิน
57003126030 นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
57003126057 นางสาวอุษา กรัตพงศ์
59003126023 นางสาวกนกพร สายเสมา
57003161062 นางสาวดาวหทัย สุขสมกร

 


ภาพกิจกรรมของชมรมในโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด ปี 2560
ในการจัดกิจกรรมออกค่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
และบำเพ็ญประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักบ้านเกิดของตนเอง

ณ โรงเรียนหนองไม้แก่น ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560