ชมรมคาราเต้-โด

วัตถุประสงค์ของชมรม
1. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมได้ออกกำลังกาย
2. เพื่อให้สมาชิกชมรมได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาราเต้-โด
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมในแต่ละคณะ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมได้มีโอกาสแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเฟ้นหานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
1. อาจารย์กาหลง บัวนาค
2. อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์

คณะกรรมการบริหารชมรม
1. นางสาวเกวลิน สุดทองมน ตำแหน่ง ประธานชมรม
2. นายธนากร คล้ายแก้ว ตำแหน่ง รองประธานชมรม

รายชื่อสมาชิกของชมรมคาราเต้-โด

57003219017 นางสาวเกวลิน สุดทองมน
59003534013 นายทักษ์ดนัย วันประจิม
60003161017 นางสาวพรไพลิน จันทะวิชัย
60003161065 นางสาวนิดา คงแถลง
60003161032 วัชรีย์ กลีบพรมราช
60003161049 นางสาวพนิตพร แจ่มใส
60003161028 นางสาวนันทัชพร เปล่งผิว
60003212147 นางสาวทิพยสุดา มุกดาหาร
60003212056 นางสาวทิพย์ธิดา งานฉมัง
59003219014 นางสาวรสิตา สุขผล
59003219015 นาสาวจุฬารัตน์ เพียซุย
60003212082 นางสาว พรนิภา ใจสะอาด
60003212097 นางสาว สุณัฐตา ปะสิ่งชอบ
60003212083 นางสายชุติกาญจน์ รัดมุง
60003212151 นางสาวกมลพรรณ จันทวงษ์
59003257001 นาย เมธา จงภักดี
59003219007 นาย ปองพล หวังสุข
59003219007 นาย ปองพล หวังสุข
57003219009 ยุพาภรณ์ ทองแสนคำ
57003219008 นางสาวปภาณิน บุญพรมอ่อน
57003219007 นางสาวจันทกานต์ แก่นสา
60003665040 นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วทอง
60003353037 นางสาวสุชานาถ กุลบุญ
60003212147 นางสาวทิพยสุดา มุกดาหาร
60003665022 นายญาณพล ผสมทรัพย์
60003665011 นางสาว วรพรรณ จันทรังษ์
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
60003212061 นางสาว ปรียาภรณ์ พันนะสาด
60003212114 นางสาว สวรรญา โคตสวัสดิ์
57003219010 นางสาวกมลวรรณ คำทน
57003219002 นางสาวนันทกา วงศ์แสนสุข
57003219018 นางสาวสิริวิมล อำพรพืช
57003219019 นางสาวดวงกมล มาลีหวล
57003219011 ทัศน์เทพ เจริญสุข
57003219003 สรายุทธ์ ดอกกุหลาบ
60003212026 นางสาวกชมน แท่งทอง
60003534013 นาย พูลทรัพย์ ตันเต็ง
60003534013 นาย พูลทรัพย์ ตันเต็ง
60003534013 นาย พูลทรัพย์ ตันเต็ง
60003534013 นาย พูลทรัพย์ ตันเต็ง
58003353048 นางสาวดวงดาว สุขแป้น
60003534057 นายเจษฎา ภู่หยัด
59003212117 นางสาวสุกัญญา จำปาตูม
60003665042 นายสหภาพ ใจรักษ์
60003534014 นาย เสมอพงษ์ พิมพ์ศรี
60003287012 นายธนเสฏฐ์ วัยสมบูรณ์สกุล
60003287013 นายเอกพันธ์ จันทร์ยิ้ม
58003353038 นางสาวณัฏฐพร เสนฉิม
58003353009 นางสาวสุภัชชา สายทอง
60003665034 นายรัชกร นิรมลธรรม
60003534021 นางสาววิมลมาศ ก่ำโกสุด
60003534020 นางสาว สุภาวดี เตือนจิต
60003534021 นางสาววิมลมาศ ก่ำโกสุด
60003348025 นางสาวธีริศรา ครุฑสุวรรณ
58003353012 นางสาว วชิราภรณ์ พันธุ์พึ่ง
60003348006 นายเจษฎากร ตู้วงษา
60003348026 นายจิรวัฒน์ แซ่ท้าว
60003348026 นายจิรวัฒน์ แซ่ท้าว
60003348026 นายจิรวัฒน์ แซ่ท้าว
60003348026 นายจิรวัฒน์ แซ่ท้าว
60003534043 นางสาว ชมพูนุช เศวตสุพร
60003534053 นางสาวสุชัญญา ต่อสูงเนิน
60003534049 นางสาว เจนจิราศิลาแร่
60003534032 นางสาวพิมพินี มังคะรัตน์
59003219006 นางสาวธมลวรรณ นิลวดี
59003212112 นางสาวจันทิมา แซ่ปึ๊ง
60003244034 นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ
60003161012 นางสาวดวงกมล ขวัญเมือง
60003353003 นางสาว เพชรมณี คงสว่าง
60003353006 นางสาว ชลธิชา ทรัพย์เอี่ยม
60003353019 นางสาว กมลชนก ชอุ่มพันธ์
60003212124 นางสาวกิตติพร แสงพวง
60003212124 นางสาวกิตติพร แสงพวง
60003212124 นางสาวกิตติพร แสงพวง
60003244033 นางสาวศุทธินี ศรีประสาร
60003362013 นางสาวสุดารัตน์ เกลี้ยงเกลา
60003201030 ณัฏฐณิชา แก้วเกตุ
60003490009 นางสาวสุพิชชา สืบวงษ์
60003490009 นางสาวสุพิชชา สืบวงษ์
60003490110 นาย สุรวงศ์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
60003490098 นางสาว สุมนา บุญสวา
60003490071 นางสาวจันจิรา สุวรรณ
60003490110 นาย สุรวงศ์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
60003490090 นางสาวศิริกานดา จั่นฮวบ
60003490090 นางสาวศิริกานดา จั่นฮวบ
60003490112 นางสาว ณัฐวดี คันธศรี
60003490043 นาย ธนาวุฒิ พันธ์แสน
60003490017 นายธนาดล เจริญสุข
60003490042 นางสาวชลธิชา ทองพลี
58003219007 นาย สิทธิกร พิมพ์เงิน
58003219015 นายวรจักร ภู่จันทร์
58003219015 นายวรจักร ภู่จันทร์
58003219015 นายวรจักร ภู่จันทร์
58003219014 นายธนายุทธ ศาลางาม
58003353010 นางสาว มะลิวัลย์ เอี่ยมสอาด
58003367002 นางสาว หทัยรัตน์ ยอดพิกุล
60003534042 นางสาว ทิพาพรรณ สีใส
60003534042 นางสาว ทิพาพรรณ สีใส
58003372038 นางสาวมัชนานันท์ สารีผล
58003372022 นางสาวตติยา อดิเรกศร
60003534024 นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ
60003534044 นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์
58003372020 นาย วชิระ วรีพุฒซ้อน
58003372001 นางสาว ภัทรวดี เพชรสวัสดิ์
60003490090 นางสาวศิริกานดา จั่นฮวบ
57003171043 นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่
59003219003 นางสาวสายน้ำ สีดาน้อย
59003116004 นางสาว กนิษฐา พิมทอง
57003492027 กษิดิศ จิตรชนะ
59003153042 นางสาวสิริยากร วิเศษชาติ
58003353044 นางสาวเครือมาศ ชูนาค
58003353031 ศศิกานต์ แตงพร้อม
58003353030 นางสาว ขวัญจิรา ชัยประโคน
60003381023 นางสาวทักษพร ทองไพบูลย์
59003498038 นางสาว ณัฐสินี นาคีทรัพย์ถาวร
59003212111 นายภาณุพงศ์ ชูทับทิม
5900349810 นางสาวรวินท์นิภา ไชยพานิชย์
58003353043 จันทร์จิรา พวงทอง
59003498048 นางสาว รัตนา เวชสุขสวัสดิ์
59003158033 นางสาว ภัทรวดี พูลสวัสดิ์
60003405030 นางสาว พฤดี สังวรดี
60003405030 นางสาว พฤดี สังวรดี
60003405093 นางสาวนิตยา กลิ่นกมล
60003405076 นางสาวนัฐพร กาบตุ้ม
60003405076 นางสาวนัฐพร กาบตุ้ม
60003405102 นางสาว ประภาภรณ์ กลัดเจริญ
60003405099 นางสาวชลธิชา ภู่ศรี
60003405018 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภักดีรัตน์
60003405018 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภักดีรัตน์
58003372034 นาย ณัฐพันธ์ เจริญสุข
60003405018 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภักดีรัตน์
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
60003534051 นางสาวทิพวัส แก้วนารินทร์
56003158006 นางสาว เบญจมาศ ด่านขับต้อน
60003665036 นางสาวอรุณลักษณ์ ธารา
59003534007 นายธนากร คล้ายแก้ว
59003534039 นางสาวปรารถนา เต็บห้วยห้า
58003534015 นายอนุกูล น้อยจินดา
58003492008 นายธนพัฒน์ เทศศรีเมือง
60003269027 นางสาว ศศิธร ศิริประทุม
59003286003 นางสาวญาดา ชิตเจริญ
58003492035 นางสาวกนกพร ยิ่งรุ่งเรือง
60003492008 นาย สถาพร ศิริโวหาร
60003492042 นายนิติโรจน์ แซ่ซื้อ
60003492003 นายพลกร มีกลอง
58003492035 นางสาวกนกพร ยิ่งรุ่งเรือง
60003492023 ชาติชลธาร เจรเขา
57003116015 นางสาว มณีกาญจน์ สว่างแก้ว
58003492019 สุธางค์ รอดภัย
60003263011 นายพงศธรอรัญอรพินิจ
57003491079 นางสาวภัทราพร ผังรักษ์
60003263025 นายอดิศักดิ์ สวนดอกไม้
58003405015 รวิวรรณ ปั้นประเสริฐ
57003491076 นางสาวศศิวรรณ อุส่าห์การ
60003492052 นาย ธนากร ทองสมัคร
60003492028 บรรณวัฒน์ ตัณฑ์ณรงค์
57003491114 นางสาว นารีรัตน์ รอดสบาย
60003492051 นาย ภานุพงษ์ พุฒวันดี
57003491110 มาริษา มากสุข
57003491109 นางสาว นิธิวดี ตัณฑิกุล
5703155001 นางสาวอิสริยะ น้ำจันทร์
57003155009 นางสาวยุพา วารจิตร
57003155010 นางสาวสิโรธร หน่ายคอน
58003405120 นางสาวสุพัตรา วงค์ษานุสิทธิ์
58003405113 นางสาวอุบลวรรณ วทัญญุตานนท์
58003405139 นางสาวพัชราพร เสริมนรา
58003405096 นางสาวสุนิตตา จันทร์แดง
59003286001 นาย ณัฐดนัย เล็กเลิศลบ
60003286002 เดชาธร สาประเสริฐ
55003155058 นางสาวพวงเเก้ว ศรีบุญเลิศ
59003286001 นาย ณัฐดนัย เล็กเลิศลบ
60003269003 นางสาวดาวฤทัย แก้วเชียงหวาง
60003286001 นาย เเจ็คกี้ โพธิ์ทอง
60003362022 นางสาวจรัญญา เนตรสาคร
59003405048 นายนัทธพงศ์ คำเรืองศรี
57003491066 นางสาวศศิกานต์ จันทร์กระจ่าง
60003666015 นางสาว วนิดา วงค์พันธ์เสือ
57003218011 นางสาวรุ่งรัตนพร เฉยไทสง
57003218012 นางสาวสุวนันท์ แสวง
60003534017 นางสาวนุชจีรย์ ศรีพรหมทอง
57003362012 นาย จิรพงศ์ ปลื้มสถาพร
59003341015 นางสาวณัฏธนินทร์ สอนสุนทร
58003666061 นางสาว อภิญญา กลับกลั่น
59003286004 นายอัษฎาศักดิ์ ศิริอนันตกูล
58003666064 นางสาวอรญา วารินทร์
58003153033 น.ส.เพ็ญนภา หอมทรง
60003665027 น.ส. ปณิดา เมฆอำนวย
57003263001 นางสาวนริศรา แสงอรุณ
57003263034 น.ส.อมิตา. สุขเหมา
58003492007 นางสาวธิดารัตน์ แซ่คู
60003269030 นางสาว วนัสนันท์ เงินจัตุรัส
60003268011 นายนพพร โกศาสตร์
58003534004 นางสาวอรพินท์ ศักดิ์วิจิตร์เดชา
59003534019 นาย ธีระพร ศิริภักดิ์
59003534009 นาย เจริญรัตน ตันเจริญ
60003341067 นางสาวสุพิชฌาย์ พรหมรุ่งสวัสดิ์
60003341067 นางสาวสุพิชฌาย์ พรหมรุ่งสวัสดิ์
58003492052 นายสุริยา เทียมทอง
59003257011 นางสาวจารุพร นพวรรณ
59003257027 นางสาวนันทภรณ์ ตองติดรัมย์
57003153044 นางสาวณัฏฐ์ชญา สายสิงห์
57003153046 นางสาวจิรัชญา โอวาทสุวรรณ
60003353014 นางสาวกมลทิพย์ นมขุนทด
59003219009 นางสาวาวิณี กันสการ
59003219009 นางสาวภาวิณี กันสการ
59003534010 นาย วิศรุต นพวงศ์
60003362001 Kunthakorn booranasaksaree
60003286011 นายวรพรต ศิริสุวรรณ
60003302010 นางสาวพรพิชชา สุขสโมสร
6003302021 นางสาวอัสราภรณ์ กระจาย
60003302042 นางสาววิสสุตา กองสวัสดิ์
60003302038 นางสาวอรณิชา ธัญญประดิษฐ์
60003302036 นางสาวณัฐฐิวรรณ สุทธิสน
60003302039 นายอิทธิพล หนูชาวนา
60003302047 นายกนกพล โกณะสิทธิ์
60003302014 นายเด่นภาค สุวภาพภัทรพร
59003665035 นางสาวสอนศรี บุญสร้าง